Політична географія і геополітика

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Куречко І. І.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФІ-11Куречко І. І.

Опис курсу

“Політична географія і геополітика” є нормативним курсом для студентів першого курсу філософського факультету спеціальності 052 “Політологія”. Навчальний курс розрахований на 105 годин та вивчається у першому семестрі. Дисципліна є важливим елементом у вивченні політичних явищ і процесів на різних рівнях, вона спрямована на вивчення просторово-територіального аспекта в політиці. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (іспит) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб продемонструвати студентам взаємозалежність і взаємовплив географічного розташування держави і політичних процесів, які відбуваються у її межах і навпаки; надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти розуміли особливості формування політичної карти світу і могли прогнозувати зміни на ній; специфіку держави як особливої політикотериторіальної організації, її політико-географічного положення і території; особливості кордонів та прикордонних регіонів; специфіку різних міжнародних організацій, а також специфіку електоральної географії. У курсі представлено огляд різних геополітичних концепцій, які потрібні для кращого розуміння проблематики політичної географії і геополітики як науки.
Мета курсу – дати студентам уявлення про суть, теоретичні підходи і проблематику політичної географії та геополітики, а також сформувати у студентів конкретні знання політико-географічних реалій політичної карти світу.
Відповідно до мети головними цілями вивчення дисципліни виступають:
•розуміння понятійно-категоріального апарату дослідження політичної географії та геополітики;
• знання історії, теорії та методології політичної географії і геополітики;
• аналіз основних геополітичних концепцій зарубіжних та вітчизняних вчених;
• знання етапів формування політичної карти світу та аналіз прогнозів змін на ній;
• вивчення сучасного політико-географічного положення України, специфіки політико-географічної ситуації в державі та її регіонах.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вегеш М. Геополітика в постатях і термінах. Ужгород. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 786 с
2. Дністрянський М. Політична географія та геополітика: Навч. Посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2010. 344 с.
3. Політична географія і геополітика: Навч. посібник / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін. К.: Либідь, 2007. 255 с.
4. Flint C., Taylor P. Political Geography: World Economy, Nation-State and Locality. Essex: Pearson Education Limited, 2021. 358 p.
5. Jones M., Jones R., Woods M. An Introduction to Political Geography. Space, Place and Politics. Routledge, 2014. 276 p.

Додаткова література:
1. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії / переклад з англ. Тарас Цимбал і Роман Корнута. К.: Наш формат, 2019. 608 с.
2. Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. 2013. Вип.4(98). С. 46–48
3. Agnew J., Mitchell K., Toal G. A Companion to Political Geography. BlackwellPublishing, 2003. 494 p.
4. Agnew J., Muscarà L. Making Political Geography. Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 296 p.
5. Ankar D. Microstate Democracy: Majority or Consensus; Diff usion or Problem-Solving? // Democratization. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 67–85.
6. Gallaher C., Dahlman T. C., Gilmartin M. Key Concepts in Political Geography. SAGE Publications Ltd, 2009. 392 p.
7. Geldenhuys D. Contested States in World Politics. London: Palgrave Macmillan, 2009. 295 p.
8. Jessop B. The State. Past, Present and Future. Cambridge: Polity, 2016. 303 р
9. O’Tuathail G. Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society // Journal of Strategic Studies. 1999. No 2/3. P. 107 124.
10. Prescott J. R. V. Political Frontiers and Boundaries. L.: Routledge, 1987. 332 p.
11. Terlouw, K. Political Geography of Cities and Regions. 1st Edition. London. 2022. 188 p.

Інтернет-джерела:
1. Бжезінський З. Велика шахівниця [Електронний ресурс] / З. Бжезінський. – Режим доступу до ресурсу: http://dontsovnic.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Bjezinski.Velykashahivnytsia.pdf
2. Дністрянський М. Праці С. Рудницького і Ю. Липи в контексті Європейської політико-географічної думки [Електронний ресурс] / М. Дністрянський // Режим доступу до ресурсу: http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/antropos/prazirudilyp1.htm
3. Долгов О. Територія держави як чинник політичних відносин // Режим доступу до ресурсу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/2308/1/100-38.pdf
4. Долматов І. Методологія дослідження процесів формування та еволюції кордонів. Митна справа. 2011. №1 (73). С. 43-48. Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2011_1/11043048.pdf
5. Сліпець О. Теорія «зіткнення цивілізацій» та сучасні глобальні проблеми [Електронний ресурс] / О. Сліпець // Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/17859/1/113-Slipets.pdf

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політична географія і геополітика”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус