Політичний аналіз та прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Скочиляс Л. С.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФІ-11

Опис курсу

Курс “Політична аналіз і прогнозування” знайомить студентів з основними теоретичними і прикладними принципами та інструментами аналізу і прогнозування політичних процесів, ситуацій і явищ.
Курс складається з трьох основних частин: теоретико-історичної, методичної та інформаційно-прикладної У першій частині розглядаються концептуальні проблеми аналізу і прогнозування політики. У другій частині курсу принципи інформаційного забезпечення та основні методики політичного аналізу. Третя частина присвячена вивченню політичного прогнозування. Метою курсу “Політичний аналіз і прогнозування” є вивчення студентами сутності прикладного аналізу політичних явищ, процесів та ситуацій, оволодіння навиками практичного аналізу та прогнозування політики за допомогою широкого арсеналу дослідницького на аналітичного інструментарію.
Предмет: теоретичні і прикладні основи політичного аналізу і прогнозування.
Цілі курсу:
– З’ясування сутності політичного аналізу і його місця у структурі політичної науки.
– Розгляд типів, рівнів, алгоритму політичного аналізу та його етапів.
– Ознайомлення з принципами та процедурами первинної обробки інформації, складовими емпіричної бази політичного аналізу.
– Формування прикладних аналітичних навиків і організація оптимальної системи аналітичної роботи.
– Визначення залежності вибору методів політичного аналізу від об’єкта аналізу.
– Вивчення сутності та оволодіння практичними навиками застосування методів та методик політичного аналізу.

Рекомендована література

Основна:
1. Садковий В.П., Домбровська С. М. та ін. Державна політика: аналіз та механізми впровадження / В.П. Садковий та інн . – 2019. – http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedrapublichnoho-administruvannia-u-sferi tsyvilnohozakhystu/Lekcii/lk14.pdf
2. Валевський О. Л. Теорія і практика політичного аналізу / О. Л. Валевський, В. А. Ребкало. – Київ: Міленіум, 2003. – 227 с.
3. Політична наука: Методи досліджень: підручник. – Рек. МОН. / За ред. О. А. Габрієляна.– Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 320 с. – Серія «Альма-матер.
4. Прикладна політологія : навч. посіб. – Рек. МОН. / За ред. В. П. Горбатенка. – Київ : ВЦ «”Академія», 2008. – 472 с. – Альмаматер

Додаткова:
1. Скочиляс Л.С. Політичний аналіз як навчальна дисципліна і як сфера діяльності / Вісник Львівського університету Серія: філософські науки. 2005. – С. 212-221.
2. Рубанов В. Політичний аналіз і аналіз політики: загальне й особливе / Політичний менеджмент, 2009, №6.  https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/08/rybanov_politychnyi.pdf
3. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика / В. П. Горбатенко. – Київ : Генеза, 2006. – 395 с.
4. Коваленко А. Політичний аналіз і прогнозування / А. Клваленко. – Київ: Науковий світ, 2002. – 201 с.
5. Політологія: історія та методологія / Ред. Кирилюк Ф. М. – Ки-в: Здоров’я, 2000. – 632 с.
6. Польовий М. А. Застосування баз даних у вивченні політичних процесів / М. А. Польовий // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – 2011.– Вип. 24. – С.78-87.
7. Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування. Збірник матеріалів / За ред. М. М. Розумного. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. – 34 с.
8. Юськів Б. Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. – ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 1. – С. 345-351. – Серія: філософсько політологічні студії.

Інтернет-ресурси:
1. politics.ellib.org.ua
2. scholar.princeton.edu/ccameron/political-analysis-toolkit

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус