Мандзій Любомира Степанівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Політична еліта, елітотворчі процеси в Україні.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Мандзій Л., Дащаківська О. Політична еліта: історія і теорія Львів: Видавництво Львівського національного університету ім..Івана Франка. – 2009. – 365с.
  2. Мандзій Л. Формування політичної еліти України (1991-1994 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного універ-ситету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. ХХІV. – С. 230-235.
  3. Мандзій Л. Політична еліта в перехідних суспільствах // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного універ-ситету. – Запоріжжя, 2008. – Вип.ХХІІІ: Політична еліта в історії України. – С. 50 – 61.
  4. Мандзій Л. Трансформація політичної еліти України: спроба консолідації (1991-1994 р.) // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.:ІНТАС, 2009. – Вип. 39. – С. 278-289.
  5. Мандзий Л. Особенности политической элиты в переходных обществах // Номенклатура и общество в Росси и Украине. Материалы интернет-конференции „Номенклатура и общество в Росси” (15 апреля – 15 июня 2008 года). – Пермь, 2009. – С. 32 – 43.
  6. Мандзій Л. Методологія дослідження політичної еліти / Мандзій Л. // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії, 2010. – Вип. 2. – С. 63–69.
  7. Мандзій Л. Репродуктивна циркуляція політичної еліти України: перші демократичні вибори // Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х.: ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. – С.21-23.
  8. Mandziy L. Cechy regionalne rządzącej ukraińskiej elity politycznej / Mandziy L. // Transformacje ustrojowe w Europe Srodkowej i Wshodniej. – Kutno, 2012. – P.175-182.

Біографія

МАНДЗІЙ Любомира Степанівна (10.V.1973, с. Онака Дрогобицького р-ну Львів. обл.) – географ, політолог, кандидат політ. наук (Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення, 2003).

Закінчила географ. ф-т (1995), аспірант філос. ф-ту (2001) Львів. ун-ту. З 2000 р. асистент. З 2007 р. – доцент кафедри політології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!