Кафедра теорії та історії культури

  • Про кафедру
  • Історія
  • Стратегія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Бібліотека
  • Оголошення

м. Львів, вул.Університетська, 1, ауд.357-а, 358,

тел. (+38 032 239 42 10)

е-mail: thc.dep.philosophy@lnu.edu.ua

facebook: https://www.facebook.com/groups/kafedrakultury/

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2021-2026 рр.

 

 

 

 

 

Історія

Кафедра ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ створена у 1991 році як загальноуніверситетська, з 1994 увійшла до складу філософського факультету. Її очолювали Анатолій Яртись (1991–1997), Марія Кашуба (1997–2000), Володимир Мельник (2002-2014), Ольга Сінькевич (2016–2020), Марія Альчук (з 2021). Під керівництвом професора Анатолія Яртися почалась робота над навчальним посібником “Лекції з історії світової та вітчизняної культури”, який був виданий у 1994 р. та отримав численні позитивні рецензії спеціалістів, високу оцінку викладачів і студентів. До 1995 р. кафедра готувала студентів зі спеціалізації “Історія культури та релігієзнавство” на історичному факультеті Львівського університету. У 2003 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Культурологія”, кафедра теорії та історії культури стала випускаючою. Навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Сьогодні на кафедрі працюють: доктор філософських наук, професор Володимир Мельник (ректор ЛНУ, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений професор Львівського університету), доктор філософських наук, професор Марія Альчук (завідувачка кафедри), доктор філософських наук, професор Марія Кашуба; кандидати філософських наук: доц. Валерій Стеценко, доц. Тетяна Ярошенко, доц. Оксана Дарморіз, доц. Ольга Ліщинська-Милян, доц. Надія Лазарович, доц. Ігор Пасічник, доц. Марія Довгань, Тетяна Власевич, Лариса Мандрищук, Роман Галуйко; кандидати історичних наук: доц. Андрій Васьків, доц. Наталя Король, Ігор Бойко. Кафедра забезпечує викладання для студентів усіх факультетів Університету нормативних курсів “Історія української культури” й “Історія зарубіжної та української культури”. Для студентів спеціальності “Культурологія” ОКР “Бакалавр” та “Магістр” підготовлено авторські нормативні курси та вибіркові дисципліни професійного спрямування. Останній рік колектив кафедри працює над науковою темою “Національно-культурна ідентичність у контексті діалогу культур”. При кафедрі діє студентське наукове товариство культурологів “Гілея”. Студенти спеціальності “Культурологія” беруть участь у наукових конференціях, які проводяться в університеті (Дні науки філософського факультету), та у міжвузівських наукових конференціях (Острозькі культурологічні читання). При кафедрі діє денна і заочна аспірантура зі спеціальностей “Філософія”, “Релігієзнавство”. За час існування кафедри понад 30-ть аспірантів захистили кандидатські дисертації, більшість з них працюють на кафедрі. Кафедрою здійснюються спільні наукові видання, проводяться конференції, відбуваються стажування викладачів та аспірантів. Зокрема, у 2021 році підготували і провели міжнародну наукову конференцію «Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення» (29-30 жовтня). Діяльність кафедри добре відома як в Україні, так і за її межами. Налагоджено наукові зв’язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Харківським національним університетом імені Василя Назаровича Каразіна Київським національним університетом культури і мистецтв, Національним університетом “Острозька академія”, Бухарестським університетом (Румунія), Варшавським університетом та Вроцлавським університетом (Республіка Польща), Університетом Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина). Викладачі кафедри плідно працюють, спрямовуючи свої наукові дослідження на покращення навчального процесу, підвищення фахової та професійної підготовки і проводять освітньо-виховну, культурно-просвітницьку роботу зі студентами. Наше середовище – це інтелектуальна генерація, яка творить українську духовну культуру. Серед відомих випускників нашої кафедри – Богдана Брилинська, Михайло Кобрин, Ляна Мицько, Радомир Мокрик, Уляна Севастьянів, Христина Педь, Вікторія Фургало та інші. Сьогодні ми переживаємо непростий час – війна на нашій землі. Для нас усіх, головне – не боятися неминучих змін у сфері культури, аналізувати та зробити все, аби якнайкраще пристосувати їх до нової реальності.

Працюємо на Перемогу!

Співробітники

завідувачАЛЬЧУК Марія Павлівназавідувач
професорКАШУБА Марія Василівнапрофесор
доцентБОЙКО Ігор Мирославовичдоцент
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент
асистентПРОДАН Тетяна Павлівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні_рекомендації_магістер_робіт_Альчук_Стеценко

План роботи і звіт науково-методичного і теоретичного семінару 2021-2022 нр

План роботи науково -теоретичного семінару кафедри теорії та історії культури

План роботи науково-теоретичного семінару кафедри теорії та історії культури філософського факультету (2023-2024 н.р.) Наук-теорет-й семінар – 2023-2024 – план

Світлини науково-теоретичного семінару кафедри 2023-2024

Світлини Міжнародної наукової конференції “Культура. Ідентичність. Сучасність” 2023

Методичні матеріали викладачів кафедри: 

Доц.Тетяна Миколаївна Ярошенко

 

 

Матеріали для студентів-бакалаврів 4 курсу

 

Програми для аспірантури доц.Оксани Дарморіз

 

 

 

Дослідження

Протягом  2010-2013 років викладачі кафедри працювали над науковою темою Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри, 2013-2015 рр. – Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні. З грудня 2015 розпочато роботу над науковою темою Українська культура: виклики сьогодення.

У 2002 р. першим випуском започатковано періодичне наукове видання Релігієзнавчі студії. У 2005 р. видано збірник наукових статей Духовність. Культура. Нація – перший в серії культурологічних періодичних видань кафедри, який продовжено у наступні роки. У цьому ж році започатковано спільне з Західним науковим центром періодичне наукове видання  Соціогуманітарні проблеми людини.

У науковому доробку кафедри – Енциклопедичний словник з культурології, який включає біля 2 тис. статей (2013), монографічні дослідження В. Мельника Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз (2010), Цивілізаційні запити та феномен науки (2022), М. Альчук  Філософія права Богдана Кістяківського (2010), О. Сінькевич Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс (2015), колективні монографії: Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри (2010), Контури толерантності: від теорії до практики (2012), Наука і цінності людського буття (2013).

З 2022 року кафедра теорії та історії  культури працює над науковою темою:
“Національно-культурна ідентичність у контексті діалогу культур”  (номер державної реєстрації:0122U200445; термін виконання: 01.01.2022-31.12.2024)

Тези міжнародної конференції 29-30.10.2021

Інформація про закордонних вчених та роботодавців

Тези. Дні науки філософського факультету 2021

Матеріали міжнародної конференції “Духовність. Культура. Глобалізація” (28 жовтня 2019)

QUO VADIS, HUMANITAS? Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD z okazji 65. rocznicy urodzin

Тези конференції “Духовність. Культура. Виклики сьогодення” (2017)

Тези виступу на методичному семінарі кафедри проф.Н.Черниш

Навчально-методичні семінари кафедри 2016-2017

Науково-теоретичні семінари кафедри 2016-2017

Методичні семінари кафедри 2015-2016

Анотований звіт кафедри 2015

Тези наукової конференції ДКП-2015

Tezy.DKN2015

Публікації викладачів кафедри за 2012-2013 рр.

Анотації підручників та монографій

Наука і цінності людського буття (колективна монографія)

Гілея – студентський часопис (№6)

Гілея – студентський часопис (№5)

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ-2014

 

Наскрізна програма практики Наскрізна програма практики_Альчук_Ліщинська_Власевич_Король_Лазарович_Пасічник

Методичні рекомендації виробнича (переддипломна) практика (Альчук М.П.)Metod_rekomend_vyrob_pereddyp_praktyka_Alchuk

Силабус_Виробнича (проєктна) практика (Ліщинська-Милян О.І, Король Н.М.) Sylabus_vyrobnych_proekt-praktuky_L.K.“>Sylabus_vyrobnych_proekt-praktuky_L.K.

Силабус_Виробнича (дослідницька) практика Sylabus_vyrobn_doslidn_praktyka_Lazarovych“>Sylabus_vyrobn_doslidn_praktyka_Lazarovych

Силабус_Виробнича (практикум в медіа) практика Виробнича (практикум в медіа) практика_силаб_Власевич

Бібліотека

ОПП “Культурологія” Проєкт

Тези міжнародної конференції “Глобальні трансформації у сфері культури” (29-30.10.2021)

Репозитарій магістерських робіт https://drive.google.com/drive/folders/1j-co1Sl0vmBrHn7wsIUCnkBtkk8iitwc?usp=sharing

Каталог вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/1WMA77zu5oZVlRjceYZTCyHzLE13HtQrV?usp=share_link

Вибрані публікації викладачів кафедри теорії та історії  культури

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми “Культурологія” філософського факультету  ЗВІТ_за_результат_опитування_якості_освіт_програми_Культурологія

Стратегія

Місія кафедри: сприяти формуванню особистості  – носія духовності, інтелектуального та інноваційного потенціалу, сучасного фахівця культуролога відповідно до європейських стандартів; вихованню почуттів національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті.

 Візія кафедри: на засадах інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій утверджувати принципи відповідальності, відкритості, самоорганізації,  креативності; поєднувати освітній процес і наукову діяльність та безперервність професійного вдосконалення; забезпечувати ринок праці висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями.

 Цілі кафедри:

 Забезпечення високої якості освітнього та наукового процесу. Який включає:
 Формування у студентів компетенцій на рівні кращих світових
стандартів, які можуть бути конкурентоздатними на ринку праці,
відповідно до потреб суспільного та наукового розвитку.
 Інтенсифікацію наукової діяльності серед науково-педагогічних
працівників, аспірантів та студентів.
 Комунікація з провідними науковими та освітніми інституціями України
та світу.

Стратегічні завдання:
 Організація та проведення науково-дослідної діяльності, пов’язаної з
основними науковими напрямками роботи кафедри, серед яких:
філософська антропологія, філософія культури, релігієзнавство, етика,
естетика, історія культури.
 Забезпечення високого теоретичного та професійного рівня викладання
навчальних дисциплін. Розробка та втілення сучасних вимог контролю за
якістю наукової та навчально-методичної роботи співробітників кафедри
та науково-дослідної роботи аспірантів та інших слухачів з метою
боротьби з плагіатом. Систематичне підвищення кваліфікації викладачів
кафедри на базі вітчизняних та іноземних наукових та освітніх
інституцій.
 Оновлення Освітніх програм з культурології (першого і другого
освітнього рівнів): впровадження нових лекційних курсів, практик, форм
співпраці з культурними інституціями міста та області. Акредитація
Освітньої програми з релігієзнавства третього освітнього рівня.
 Постійне оновлення методичних розробок лекційних та семінарських
занять, видання відповідних до існуючих курсів та циклів підручників та
посібників, створення бази даних для проведення лекційних та
семінарських занять відповідно до сучасних форм і методів навчання та
досягнень філософської думки.
 Співпраця з українськими та зарубіжними вузами, які навчають студентів
культурологічних спеціальностей, з метою обміну студентами.
 Активна участь викладачів кафедри в громадському житті факультету,
наукових, науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах
національного та міжнародного рівня.
 Проведення щорічної конференції на базі кафедри, присвяченої
актуальним проблемам культури.
 Відновлення роботи лабораторії етики та естетики.
 Співпраця зі студентським науковим культурологічним товариством
«Гілея», наукове консультування та допомога у проведенні подій,
реалізації проєктів.
 Постійне оновлення та удосконалення матеріально-технічних засобів та
матеріально-технічної бази кафедри.
 Систематичне та своєчасне висвітлення роботи та подій кафедри на сайті
та ФБ-сторінці

Оголошення

29 лютого відбувся науково-теоретичний семінар кафедри теорії та історії культури. Доповідь аспірантки кафедри Богдани Ткачук щодо свого дисертаційного дослідження «Феномен культурної пам’яті як предмет філософсько-культурологічного дослідження»

29 лютого аспірантка кафедри теорії та історії культури Богдана Ткачук виступила на науково-теоретичному семінарі кафедри щодо свого дисертаційного дослідження «Феномен культурної пам’яті як предмет філософсько-культурологічного дослідження». Доповідь викликала жваву дискусію, зокрема щодо проблеми термінології у сфері Memory Studies та її адаптації українською мовою, а також щодо використовуваного доповідачкою терміна «транспоколіннєвий».