Кафедра теорії та історії культури

  • Про кафедру
  • Історія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Бібліотека
  • Новини

м. Львів, вул.Університетська, 1, ауд.357-а, 358,

тел. (+38 032 239 42 10)

е-mail: thc.dep.philosophy@lnu.edu.ua

facebook: https://www.facebook.com/groups/kafedrakultury/

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2021-2026 рр.

 

 

 

 

 

Історія

Кафедра ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ створена 1991 як загальноуніверситетська. Її очолювали А. Яртись (1991–97), М. Кашуба (1997–2000), О. Сінькевич (в.о., 2000–02), В. Мельник (2002-2014), М. Альчук (з 2021). До 1995 каф. готувала студентів зі спеціалізації “релігієзнавство” на іст. ф-ті Львів. ун-ту. У 2003 на філос. ф-ті відкрито нову спеціальність “культурологія”, і каф. теорії та історії культури стала випускаючою. Навчання відбувається за освіт.-кваліфікац. рівнями “бакалавр” і “магістр”. Випускники одержують спеціальність “Культуролог. Викладач культурологічних дисциплін”. На каф. працюють 14 викладачів, з яких 1 проф., д-р наук; 1 проф., канд. наук; 9 доц., канд. наук; 2 асист., канд. наук; 1 асист. без наук. ступеня. Професори: д-р філос. наук В. Мельник; доценти, канд. філос. наук: О. Дарморіз, О. Ліщинська-Милян, В. Стеценко, Т. Ярошенко, Н. Лазарович, І. Колесник, Т. Власевич; доценти, канд. іст. наук А. Васьків, Н. Король. Каф. забезпечує викладання для студентів усіх ф-тів ун-ту нормативних курсів “історія укр. культури”, “історія укр. та зарубіж. культури”, “релігієзнавство”, “етика”, “естетика”. Для студентів спеціальності “культурологія” підготовлено нормативні курси: основи культурології, історія культурол. думки, історія світ. культури, історія укр. культури, морфологія культури, семіотика культури, соціальна культурологія, соціологія культури, філософія культури, феномен масової культури, повсякденна культура, міжкультурна комунікація, екол. культура, історія християнства в Україні, біблієзнавство, релігієзнавство, історія релігії, філософія релігії, християн. етика, гуманіст. аспекти сучас. етики, прикладна етика, ділова етика, філософія і методологія соціогуманіт. пізнання, моральна культура спілкування та етикет тощо. Викладачі каф. є авторами навч. посібників та підручників: Лекції з історії світової та вітчизняної культури (авт. кол.; під ред. А. Яртися, В. Мельника. Львів, 1994 та 2005); Історія етичної думки в Україні (О. Сінькевич. Львів, 2000); Філософія сучасної науки і техніки (В. Мельник, Е. Семенюк. Львів, 2005); Культура в термінах від А до Я (В. Стеценко. Львів, 2006); Регіональна типологія культури (Т. Ярошенко. Львів, 2007), Основи культурології (О. Сінькевич. К., 2009); Міфологія (О. Дарморіз. Львів, 2010); Приклада етика (О. Ліщинська-Милян. Львів, 2010); Енциклопедичний культурологічний словник (Відп. ред. В. Мельник. Львів, 2010); Релігієзнавство (А. Яртись, А. Васьків. Львів, 2010); Соціологія релігії (Н. Мадей. Львів, 2010) та ін. За усіма навч. курсами підготовлені навч.-метод. комплекси, які опубл. в книзі Культурологія: навчально-методичний комплекс (Львів, 2009). В останні роки колектив каф. працює над наук. темою “Укр. дух. культура в контексті трансформ. процесів”, “Людина в сучас. світі: фіос.-культурол. виміри”. При каф. діє студ. культурол. гурток, який видає ч. “Гілея”. Студенти культурол. від-ня беруть участь у наук. конф., які проводяться в ун-ті, та у міжвузів. наук. конф. При каф. діє денна і заочна аспірантура зі спеціальностей “філос. антропологія та філософія культури”, “релігієзнавство”, “етика”, “естетика”. За час існування каф. 27 аспірантів захистили канд. дис. Випускники аспірантури А. Васьків, О. Дарморіз, Т. Ярошенко, О. Ліщинська-Милян, Н. Король, Н. Лазарович, І. Колесник нині працюють на каф. на посадах доцентів. З 1991 опубліковано 5 монографій та 12 підручників і посібників з грифом МОН України та понад 320 наук. статей. У 2002 першим випуском започатковано період. наук. вид. “Релігієзнавчі студії”. З 2005 започатковано видання зб. наук. статей Духовність. Культура. Нація – першого в серії культурол. період. видань каф., яка продовжена виданнями наступних років. Працівники каф. беруть участь у щорічній міжнар. наук. конф. Історія релігії в Україні, міжнар. наук. конф. у Варшаві, Любліні, Києві, Донецьку та ін. У 2003 каф. проведено міжнар. наук. конф. “Духовність. Культура. Нація”, у 2005 – Всеукр. наук. конф. “Дух. виміри європ. цивілізації: виклики ХХІ ст.”, у 2008 – Всеукр. наук. конф. “Духовність. Культура. Цивілізація”, у 2010 – “Духовність. Культура. Людина”. Каф. співпрацює з Ін-том українознавства НАНУ, Ін-том філософії НАНУ, Київ. ун-том, Нац. пед. ун-том ім. Драгоманова, Дрогоб. ун-том ім. І. Франка та ін. навч. закладами зах. регіону України. Здійснюються спільні наук. видання, проводяться конф., відбуваються стажування викладачів та аспірантів. Плідна співпраця пов’язує каф. з Укр. катол. ун-том, спільно з яким розроблено магістер. програму з екуменічних наук, за якою навчаються студенти обох ун-тів. Налагоджено наук. зв’язки з Варшав. ун-том, Люблін. катол. ун-том, Вроцлав. та Краків. ун-тами. При каф. функціонують навч.-метод. кабінет мистецтвознавства та лаб. етики та естетики, що здійснює, зокр., дослідження ціннісних орієнтацій студ. молоді, особливостей молодіжної субкультури. Центр реліг. студій, створений на громад. засадах, проводить моніторингове дослідження реліг. життя населення Львівщини, вивчає специфіку віровчення і діяльності традиц. та навіт. реліг. течій, здійснює інформ.-метод. забезпечення процесу викладання релігієзнавства.

2021 рік – знаковий для нашої кафедри, відсвяткували 30-ліття заснування, до якого підготували і провели міжнародну наукову конференцію «Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення» (29-30 жовтня). Діяльність кафедри добре відома як в Україні, так і за її межами. Викладачі продовжують плідно працювати, спрямовуючи дослідження на поліпшення навчального процесу, підвищення фахової та професійної підготовки і проводять освітньо-виховну, культурно-просвітницьку роботу зі студентами.

Випускники одержують спеціальність Бакалавр культурології, Магістр культурології. Нині на кафедрі працює : 1 член-кореспондент, 2 професори, 16 доцентів, 1 асистент, 1с т.лаборант. Доктор філософських наук, професор Альчук М.П. завідує кафедрою з 2021 року.

Наше середовище – це інтелектуальна генерація яка творить українську духовну культуру. Серед відомих випускників нашої кафедри – науковці, культурологи та громадські діячі. Сьогодні ми переживаємо непростий час – війна на нашій землі. Для нас усіх, головне – не боятися неминучих змін у сфері культури, аналізувати та зробити все, аби якнайкраще пристосувати їх до нової реальності. Працюємо на Перемогу!

Співробітники

завідувачАЛЬЧУК Марія Павлівназавідувач
професорКАШУБА Марія Василівнапрофесор
професор (сумісник)МЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор (сумісник)
доцентБОЙКО Ігор Мирославовичдоцент
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнадоцент (сумісник)
доцентГАЛУЙКО Роман Мар'яновичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентДОВГАНЬ Марія Григорівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні_рекомендації_магістер_робіт_Альчук_Стеценко

План роботи і звіт науково-методичного і теоретичного семінару 2021-2022 нр

Освітня програма_Культурологія_бакалавр

План_роботи_теорет_семінару_2022_Scan

Етика, естетика, релігієзнавство – силабус дисципліни (для студентів спеціальності “Філософія”) 

Історія української та європейської культури – силабус (для студентів спеціальності “Філософія”). 

 

 

 

Методичні матеріали викладачів кафедри: 

Доц.Тетяна Миколаївна Ярошенко

 

 

Матеріали для студентів-бакалаврів 4 курсу

 

Програми для аспірантури доц.Оксани Дарморіз

 

 

 

Дослідження

Протягом  2010-2013 років викладачі кафедри працювали над науковою темою Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри, 2013-2015 рр. – Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні. З грудня 2015 розпочато роботу над науковою темою Українська культура: виклики сьогодення.

У 2002 р. першим випуском започатковано періодичне наукове видання Релігієзнавчі студії. У 2005 р. видано збірник наукових статей Духовність. Культура. Нація – перший в серії культурологічних періодичних видань кафедри, який продовжено у наступні роки. У цьому ж році започатковано спільне з Західним науковим центром періодичне наукове видання  Соціогуманітарні проблеми людини.

У науковому доробку кафедри – Енциклопедичний словник з культурології, який включає біля 2 тис. статей (2013), монографічні дослідження В. Мельника Філософія, наука, техніка: методолого-світоглядний аналіз (2010), М. Альчук . Філософія права Богдана Кістяківського (2010), О. Сінькевич Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс (2015), колективні монографії Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри (2010), Контури толерантності: від теорії до практики (2012), Наука і цінності людського буття (2013).

Тема
“Національно- культурна ідентичність у контексті діалогу культур. номер державної реєстрації:0122U200445; термін виконання: 01.01.2022-31.12.2024;

Тези міжнародної конференції 29-30.10.2021

Інформація про закордонних вчених та роботодавців

Тези. Дні науки філософського факультету 2021

Матеріали міжнародної конференції “Духовність. Культура. Глобалізація” (28 жовтня 2019)

QUO VADIS, HUMANITAS? Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD z okazji 65. rocznicy urodzin

Тези конференції “Духовність. Культура. Виклики сьогодення” (2017)

Тези виступу на методичному семінарі кафедри проф.Н.Черниш

Навчально-методичні семінари кафедри 2016-2017

Науково-теоретичні семінари кафедри 2016-2017

Методичні семінари кафедри 2015-2016

Анотований звіт кафедри 2015

Тези наукової конференції ДКП-2015

Tezy.DKN2015

Публікації викладачів кафедри за 2012-2013 рр.

Анотації підручників та монографій

Наука і цінності людського буття (колективна монографія)

Гілея – студентський часопис (№6)

Гілея – студентський часопис (№5)

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ-2014

 

Методичні рекомендації виробнича (переддипломна) практика (Альчук М.П.)Metod_rekomend_vyrob_pereddyp_praktyka_Alchuk
Силабус Виробнича (проєктна) практика (Ліщинська-Милян О.І, Король Н.М.) Sylabus_vyrobnych_proekt-praktuky_L.K.“>Sylabus_vyrobnych_proekt-praktuky_L.K.
Силабус Виробнича (дослідницька) практика Sylabus_vyrobn_doslidn_praktyka_Lazarovych“>Sylabus_vyrobn_doslidn_praktyka_Lazarovych

Методичні рекомендації підготовки до атестаційного екзамену (Власевич Т., Дарморіз О., Ліщинська-Милян О.) Метод_рекоменд_до_Атестац_екзам_Ліщинська_Власевич_Дарморіз

Бібліотека

ОПП “Культурологія” Проєкт

Тези міжнародної конференції “Глобальні трансформації у сфері культури” (29-30.10.2021)

Репозитарій магістерських робіт https://drive.google.com/drive/folders/1j-co1Sl0vmBrHn7wsIUCnkBtkk8iitwc?usp=sharing

Каталог вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/folders/1WMA77zu5oZVlRjceYZTCyHzLE13HtQrV?usp=share_link

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми “Культурологія” філософського факультету  ЗВІТ_за_результат_опитування_якості_освіт_програми_Культурологія

Увага! До 15 грудня 2022 р. триває збір наукових статей до піврічника “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej”

24.11.2022 | 12:35

До уваги викладачів, аспірантів, докторантів, студентів й інших зацікавлених осіб!
За участі кафедри політології готується черговий піврічник “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” (м. Кутно, Республіка Польща), який індексується в наукометричних базах “IndexCopernicus” та “ERIH PLUS”. Також інформуємо, що журнал здійснює процедури верифікації для подальшої індексації в наукометричній базі “Scopus”.
Триває збір наукових статей. Термін подання текстів статей – 15 грудня 2022 р.
Рукописи статей подавати проф. Литвину Віталію Сергійовичу за електронною адресою: lytvyn.vitaliy@gmail.com
Вимоги до текстів статей у піврічнику:

Тексти повинні бути підготовлені польською...

Читати »

Запрошуємо до участі у сьомій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

12.11.2022 | 19:01

The English version of the conference announcement can be downloaded at the link.
 
Тематика цьогорічної конференції «Партійно-виборчі процеси та тренди в контексті євроінтеграції, трансформації, суспільно-політичних криз і війни: Україна та світ».
Конференція відбудеться 2-3 грудня 2022 року за адресою: м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська 1.
Формат проведення конференції – дистанційний/онлайн). У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, чеська й інші.
Цьогорічна міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

Організаційні та ідеологічні параметри функціонування...

Читати »

Публічний захист результатів виробничої проєктної практики магістрів культурології

31.05.2022 | 16:15

Шановні колеги, вітаю!

Запрошую долучитись до публічного захисту результатів виробничої проєктної практики студентів
студентів 1-го курсу магістратури.

Захід проводитиметься в дистанційному форматі.

Тема: ВИРОБНИЧА ПРОЄКТНА ПРАКТИКА Час: 1.06. 2022 12:00 PM Підключитись до конференції Zoom https://zoom.us/j/94974673527?pwd=b2JiNTZzTWp3cHhhSVdyREhzMGQ5QT09 Ідентифікатор конференції: 949 7467 3527 Код доступу: mVcD8G

Join our Cloud HD Video Meeting

До зустрічі!

Доц. Король Н.М.

Читати »

Запрошуємо на гостьову лекцію Сторожук Світлани Володимирівни

13.05.2022 | 12:00

Запрошуємо на гостьову лекцію Сторожук Світлани Володимирівни, доктора філософських наук, професора, професора кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема лекції «“Ще не вмерли України…” або до питання про історичність української нації»
 
Лекція відбудеться 17 травня 2022 року о 15.00 год. на платформі ZOOM.
 
Лінк на подію: https://us04web.zoom.us/j/8407490409?pwd=NmVGM0IyMGJLenAzUlNueWZ4SVZZQT09
Ідентифікатор: 840 749 0409
Пароль: 9CDW5N
 
Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та всіх бажаючих відвідати лекцію.

Читати »

Запрошення на відкриту лекцію доцента кафедри теорії та історії культури Тетяни Власевич

09.05.2022 | 21:04

Шановні колеги!
16 травня 2022 р. о 10.10 год. на платформі ZOOM відбудеться відкрита лекція доцента кафедри теорії та історії культури Тетяни Власевич на тему “Українська культура XX століття” з навчальної дисципліни “Історія української культури” для студентів 1 курсу економічного факультету, спеціальність 073 “Менеджмент”.
Запрошуються усі бажаючі.
Лінк на подію: https://us04web.zoom.us/j/73537157566?pwd=Lcc-9OjWvRX7-p4rPePdlnmMxz6WYG.1
Ідентифікатор: 735 3715 7566Пароль: p8NaY1
З повагою,
Тетяна Власевич.

Читати »