Основи культурології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ArrayФФК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФК-11

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Познайомити студентів з питаннями, які становлять основу культурологічного знання.

Завдання:

  • дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія, історія філософії, релігієзнавство, етика, естетика);
  • представити сучасні погляди на сутність, структуру та функції культури, її морфологічну модель;
  • розкрити поняття етнічної, національної, світової культури;
  • охарактеризувати джерела і чинники розвитку культури та особливості соціокультурної динаміки початку ХХІ ст.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність культури;

базові поняття культурології;

загальні закони функціонування та розвитку культури;

вміти:

застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу артефактів та конкретних реалій буття української національної культури та культури світової.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

  1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.
  2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.
  3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.
  4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
  5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.
  6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.
  7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.
  8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.
  9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
  10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.
  11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

 Допоміжна

  1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000.
  2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998.

 

  1. Інформаційні ресурси
  2. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.
  3. Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.
  4. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.
  5. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму