Історія української культури (біологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Власевич Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Власевич Т. В.

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до ОПП підготовки бакалавра різних спеціальностей.  Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( І, ІІ, ІІІ семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу культурних процесів в Україні, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя. Зокрема:

  • розкрити значення міжкультурної комунікації
  • навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства
  • сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності
  • розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції

Рекомендована література

Рекомендована література

  1. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред. проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с.
  2. Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 120 с.
  3. Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
  4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів : Світ, 2005. – 568 с. (електронний варіант).
  5. Програма курсу (електронний варіант).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус