Історія української культури (економічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Власевич Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Власевич Т. В.

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та
страхування”. Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити,
90 год ( ІІ семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів
поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу культурних
процесів в Україні, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя. Зокрема:
• розкрити значення міжкультурної комунікації
• навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства
• сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності
• розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції

Метою навчальної дисципліни «Історія української культури» є вивчення основних періодів розвитку
української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної
специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування
ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.
Цілі курсу «Історія української культури» полягають у тому, щоб ознайомити студентів з основними
історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування
і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій
української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій
сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.

Основна
1. Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посіб. / В. Білоцерківський, В.
Шейко. – К. : Знання, 2009. – 413 с.
2. Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О. Висоцький. – Дніпропетровськ :
НМетАУ, 2009. – 130 c.
3. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред.
проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
– 482 с.
4. Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. –
120 с.
5. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
6. Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–
1245 с.
7. Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
8. Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник / В.В. Анісімов. – Київ : УБС
НБУ, 2014. – 319 с.
9. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П.
та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с.
10. Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури / В. Шейко, Л. Тишевська. – К. : Кондор, 2006.
– 258с.
Допоміжна
1. Баран В., Баран Я. Походження українського народу. / В. Баран, Я. Баран. – К., 2002. – 403 с.
2. Відейко М. Трипільська цивілізація./ М. Відейко. – К., 2003. – 184 с.
3. Гнатюк В. Нарис української міфології. / В. Гнатюк. – Львів, 2000.
4. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні./ Б. Михайлов. – К.,
2003. – 152 с.
5. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. –
К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
6. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова
та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.
Чижевський Д. Українське літературне бароко./ Д. Чижевський. – К.: Обереги, 2003. – 575 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус