Історія української культури (історичний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Король Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Король Н. М.

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальностей 014.03 “Середня освіта (Історія)”, 032 “Історія та археологія”; 054 “Соціологія” . Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( ІІ семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу культурних
процесів в Україні, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя. Зокрема:
• ознайомити з феноменом української культури як складової світового історичного процесу;
• навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства;
• сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності
• розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції

Метою навчальної дисципліни «Історія української культури» є вивчення основних періодів розвитку
української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної
специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування
ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.
Цілі курсу «Історія української культури» полягають у тому, щоб ознайомити студентів з основними
історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування
і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій
української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій
сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.

 

 

Рекомендована література

Основна
1. Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посібК. : Знання, 2009. 413 с.
2. Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. 130 c.
3. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред.
проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 482
с.
4. Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. 120 с.
5. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред.
І.Крип’якевича. К.: Либідь, 1994. 651 с.
6. Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–
1245 с.
7. Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2013. 353 с.
8. Анісімов В.В. Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник. Київ : УБС
НБУ, 2014. 319 с.
9. Павлова О., Мельничук Т. Історія української культури. К:Центр навчальної літератури, 2019.
10. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.
11. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.
12. Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури. К. : Кондор, 2006. 258с.
Допоміжна
13. Енциклопедія українознавства. Т. 1―4. Львів, 1993 – 1994.
14. Культура і побут населення України: Навч. посіб./ За ред. В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх. Київ: Либідь, 1993.
288 с.
15. Культура українського народу: Навч. посіб. / В.М.Русанівський, Г.Д.Вервес, М.В.Гончаренко та ін. К.,
1994
16. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.,1996.
17. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Київ: Обереги, 1992.
18. Нельговський Б.П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. К., 1976.
19. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. К.: Фірма
Довіра, 1992
20. Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка.
К.: Міленіум, 2002.
21. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О.
Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. Львів: Світ, 1994. 455 с.
22. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича/Упор.С.В.Ульяновська. К.Либідь, 1993.
23. Українська минувшина. К., 1993.
24. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. / О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька,
В. О. Смікал та ін./ За ред. О.П.Рудницької. К.: ЕксОб, 2000. 207 с.
25. Шейко, В.М., Тишевська, Л.Г. Історія української художньої культури : підручник. Харків: ХДАК,
1999.
26. Українська культура: історія та сучасність: Навч. посіб./ За ред. Черепанової С.О. Львів: Світ, 1994.

Силабус:

Завантажити силабус