Король Наталя Мирославівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Natalya.Korol@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Курси

Публікації

МОНОГРАФІЇ
Феномен конфесійної ідентичності в українському суспільстві // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України //Колективи, монограф. Відп. ред. JL Филипович. К.: Світ знань, 2009. С.216-223.

СТАТТІ

 • Korol N. Religious dimension of national identity in interwar Poland / Соціогуманітарні проблеми людини. 2021. Вип.11. С.119-127. URL: RELIGIOUS DIMENSION OF NATIONAL IDENTITY IN INTERWAR POLAND | Korol | Соціогуманітарні проблеми людини (lnu.edu.ua)
 • Король Н. Парадигма повсякдення в контексті деколонізації української історії / International scientific journal «Grail of Science» | № 17 (July, 2022) С.528-530. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.22.07.2022.090
  Religious Dimension of National Identity: Historiography of Church-State Processes in Interwar Poland // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, VII (33), I; 2019. Apr.P.48-54
 • Поліконфесійність в національній державі: історіографія церковно-державних стосунків у міжвоєнній Польщі // Гілея: науковий вісник. Вип.143. 2019. С.111-116
 • Державно-релігійні стосунки у міжвоєнній Польщі : історіографія питання // Вчені записки Таврійського національного університету иімені В.В. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69). №2.2019. С.67-73
 • Теоретичні засади трансформації європейської цивилізації: феномен панєвропеїзму // Соціогуманітарні проблеми людини. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2016. №9. С.103-110
 • Paneuropeizm jako czynnik postępu w rozwoju cywilizacji europejskiej // Materialy XIV Międzynarodowej Konferencji PTU “Europejczyk twуrcą cywilizacji rozwoju i postępu”. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. 2014. S.131–135.
 • Панєвропеїзм як елемент поступу в системі розвитку європейської цивілізації // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. К., 2014. Вип. 83. С.115-125
 • Religia jako czynnik formowania tożsamości europejskiej // Materialy XIV Międzynarodowej Konferencji PTU “Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu” – Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. 2013. – S.47-54.
  Проблема конфесійної ідентичності в українському суспільстві // «Релігія та соціум». Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький національний університет. №2(10). 2013. С.63-69
 • Проблема конфесійної ідентичності в середовищі традиційних церков України // Релігієзнавчі студії. Вип.3. Львів : видавництво університету імені Івана Франка, 2011. С.37-46.
 • Współczesny poziom religijności na Ukrainie: przejawy i tendencje // Przegłąd religioznawczy. Nr/ 4(234). «Religioznawstwo polskie w XXI wieku». Warszawa, 2009. S.745-755 0,5
 • Еволюція УАПЦ в умовах посттоталітаризму // Релігієзнавчі студії. 36. наук, праць. Львів: вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008 – Вип.2. – С.61-70.
 • Концепція Української греко-католицької церкви Г. Костельника // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. 36. наук, праць. Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Вип.8. – Львів,2007. – С.175- 182.
 • Конфесійна ідентичність українців як пострадянський феномен // Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення (1596-1686- 1946). Науковий збірник. Київ-Териопіль.2006. С. 121- 127
 • Współczesna sytuacja religijna na Ukrainie // Przegląd religioznawczy.Nr/11(211)—2004. Warszawa. S.47-57
 • Візантійський обряд як основа національної самобутності Української греко-католицької церкви (за працями Гавриїла Костельника) // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві (наук. 36.).- Київ- Тернопіль,2004.-С. 60-65
 • Велеградські з’їзди // Українське релігієзнавство. 2003. №23. С. 74-84
 • Релігійно-політичні передумови Львівського собору 1946 року в працях о. Г.Костельника // Вісник Севастопольського ДТУ. Серія “Філософія”.Вип.29. 2001. С. 100-107.
 • Українська греко-католицька церква в контексті історії уніатських церков // Українське релігієзнавство. 2001. №17. С.79-88.
 • Гавриїл Костельник і Львівський собор 1946 року // Вісник Львівського університету. Філософські науки.-2000. Вип. 2. С.40-50.
 • Східні католицькі церкви: історія виникнення та сучасний стан // Українське релігієзнавство. 2000. №15. С.35- 42.
 • Мадей Н.М. Концепція екуменізму в працях українських греко-католицьких богословів XX століття // Історія української науки на межі тисячоліть.36. наукових праць. Вип.2. Дніпропетровський державний університет,2000. С.70-76

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 • Король Н. Феномен «свого» чужого в просторі пограниччя міжвоєнної Польщі / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2022. Вип. 19.С.218-220.
 • Король Н. Національно-культурна ідентичність українців в міжвоєнній Польщі: дискурс сучасних методологій //Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. М-ли міжнародної наукової конференції, 29-30 жовтня 2021 року. Львів, 2021. С.75-76.
 • Король Н. Пограниччя в міжвоєнній Польші: національно-релігійний вимір // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в науці та освіті» . Львів, 2021. С.101-103
  Король Н. Релігійна ідентичність в міжвоєнній Польщі. Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2019 С.72-75
 • Українці як національно-релігійна меншина в ІІ Речі Посполитій : концепції досліджень // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Релігієзнавча секція. М-ли конференції. – К., 2018. – С.22-23.
 • Nation-statehood and minority politics in interwar Poland: religious aspect // III Annual Tartu Conference of Russian and East European Studies. Abstract. – Tartu, 2018. – P.-41-42.
 • Language as a factor and marker of “nations’ reconstruction” in interwar Poland // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культурної безпеки: Україна і світ. М-ли ІІ Міжнародної наукової конференції. 22-23 листопада 2018 року, м. Львів. С.60-61.
 • Міжвоєнна Польща в контексті цивілізаційних трансформацій: релігійний вимір // М-ли всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення». Львів, 21‒ 22 квітня 2017 р. ‒ С.179-180.
 • Zjawisko tozsamosci wyznaniowej w spoleczenstwie ukrainskim // M-ly IV Miedzynarodowego Kongresu religioznawczego “Religia a spoleczno-polityczne przemiany wspolczesnego swiata”. 17-20 czerwca 2015 Akademia marynarki wojennej, Gdynia.
 • Belarus and religious transformation of Central and Eastern Europe // Bialorus w dyskursie naukowym / Program i materialy konferencji / Uniwersytet Warszawski, 2015. – S.21
 • Релігійність як об»єкт сучасного українського релігієзнавчого дискурсу // Держава і церква : форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 травня 2014. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С.76-79
 • Religia w cyberprzestrzeni: społeczno-kulturowy kontekst // Abstrakty wystąpień konferencyjnych / Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagielloсskiego. 27-28 kwietnia 2013 //http://ir-racionalnosc.blogspot.com/p/blog-page_17html 0,3
 • Religijność objektem spolczesnego ukrainskiego dyskursu religioznawczego // Internacional Krakow Study of Religiousus Symposium: Religions : field of researchmethods and perspectives. 25-27 november 2013. – S.25-26.
 • Панєвропеїзм як елемент поступу в системі розвитку європейської цивілізації // Міжнародна наукова конференція «Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С.46-47.
 • Релігія як детермінанта суспільного і культурного життя Галичини ХVІІ ст. // European Central Slawic Conference. Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej. Державна вища школа східноєвропейська в Перемишлі. 9-10 липня 2012 р. Електронний ресурс. Режим доступу: www.ecwc.edu. /prevconf.shtml
 • Феномен повсякденності в дослідженнях Школи «Анналів» // Тези звітної наукової конференції філософського факультету.Вип.7. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.
 • Король Н., Чудяк Р. Проблема трансформації дохристиянських вірувань в українському неоязичництві // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009. Львів: Логос, 2009. С.87-91
 • Соціологічні інтерпретації теорії секуляризації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету.Вип.6. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. С.100-103.
 • Проблема екуменізму та Давні східні церкви // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008.-Вип.5. -С.71-73.
 • Determinanty kształtowania religijności w społeczęństwie posttotalitarnym // Międzynarodowa konferencja „Osobowość і religia”/ Program і księga abstraktów- Warszawa,2007.-S. 130-131.
 • Конфесійна ідентичність в середовищі українського православ’я як пострадянський феномен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету-Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.’франка,2007. С.92- 94.
 • Проблема конфесійної ідентичності в середовищі православних церков України // М-ли звітної конференції ЛНУ ім.І.Франка. Львів, 2006.
 • Проблема пошуку церковної єдності в середовищі християнства: халдейська церква // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник.Кн.2. Львів:Логос,2006. С.380-386.
 • Проблеми функціонування української автокефальної православної церкви в пострадянський період // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Кн.2. – Львів:Логос,2006. – С.380-386
 • Внутрішньоконфесійні суперечності в середовищі УАПЦ // М-ли звітної конференції ЛНУ ім.І.Франка. -Львів,2005. С.96-100.

 

Біографія

Кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1997 р.).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 р. у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України захистила дисертаційне дослідження на тему «Концепція Української греко-католицької церкви Г. Костельника в контексті історії уніатських церков», подане на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

З 2000 по 2004 рр. перебувала на посаді асистента кафедри теорії та історії культури. З 2004 р. і по цей час на посаді доцента тієї ж кафедри. У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури.

Пройшла наукові стажування:

· в Інституті Українознавства НАН України (грудень 2015, науковий консультант – академік Павлюк С.П.)

· у Вроцлавському університеті (травень 2016)

· в рамках програми «Еразмус+» пройшла стажування і прочитала лекції у Вармінсько-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща, жовтень 2017 р.)

· стажування в Університеті Констянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) жовтень 2019 р.

З 2015 р. виконує обов’язки секретаря збірника “Соціогуманітарні проблеми людини” (Західний науковий центр НАН України, ЛНУ імені Івана Франка.

Викладає такі курси для студентів спеціальності 034 “культурологія”: «Всесвітня історія» (І-ІІ семестр, І рік навчання), «Соціальна культурологія» (ІV рік навчання), «Cоціологія релігії» (ІV рік навчання), «Культура повсякденності» (магістратура, І рік навчання).

Методичні матеріали

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Навчальні посібники:

Соціологія  релігії.  Навчальний  посібник. Львів : ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2014.  202 с.

Українська культура ХХ ст. / Історія української культури : навчальний посібник. За ред. д-ра філос. наук, проф. В.Мельника, проф. М.Кашуби, проф. А.Яртися. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С.343-401.

Культура. Контркультура. Субкультура. Розділ навч. посіб. // Культурологія. Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл.  Львів: Магнолія+, 2005.  С.213-222.

Феномен культурної ідентичності. Розділ навч. посіб. // Культурологія. Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл.  Львів: Магнолія+, 2005.  С.301- 319.

 

Програми навчальних курсів:

«Соціологія релігії ХХ століття» Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 031 – релігієзнавство  031_SOTSIOLOHIYA_RELIHIYI_SYLABUS.pdf (lnu.edu.ua)

“Релігійна герменевтика” Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 031 – релігієзнавство 031_REL_HERMENEVTYKA_SYLABUS.pdf (lnu.edu.ua)

Історія української культури. Комплексна програма // Львів: вид. центр ЛНУ ім. 1.Франка, 2008. 2,0 д.а.

Соціальна культурологія. Комплексна програма // Львів: вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. 1 д.а.

Комплексна програма курсу “Історія української культури”. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с.

Комплексна програма курсу “Сучасна українська культура”. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с.

Комплексна програма курсу “Соціальна культурологія”. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с.

Комплексна програма курсу “Соціологія релігії”. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія: Навч.-метод. посібник / Упоряд. В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін. / За ред. д-ра філос. наук, проф. В.П.Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. 498 с.

Методичні  рекомендації  та  програми  практик // Методичні  матеріали  для  студентів  філософського  факультету, спеціальність  «Культурологія».  Львів:  Видавничий  центр  імені  Івана  Франка, 2013.  25с.

Східні католицькі церкви: історичний розвиток та сучасний стан. Текст лекції. // Львів: Вид. центр ЛНУ ім. 1.Франка, 2006.

Проблема культурної ідентичності. Текст лекції. // Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!