Культура повсякденності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Король Н. М.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФК-51мдоцент Король Н. М.

Опис курсу

«Культура повсякденності» є вибірковою навчальною дисципліною і складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія».
«Культура повсякденності» має предметом вивчення, ознайомлення та інтерпретацію
історичних фактів та суспільних явищ повсякденного простору різних країн, регіонів та
цивілізацій, аналіз спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з’ясування
матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному
і у перспективі майбутнього. Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну
роботу студентів, 3 кредити, 90 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових
модулі. Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях,
індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних
модульних робіт. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим
(залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою)

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. Т.1: Структури
повсякденного: можливе і неможливе. К. : Основи, 1996.
2. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь:
Илюстрированная энциклопедия. В 3 т. – Т.1. Классическая древность (до IV в.). М.:
АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. 752 с.; Т.2. «Темные века» и Средневековье (IV-XIV
вв.). М.: АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. 600 с.; Т.3. Новое время (XIV-XIX вв.). М.:
АО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. 768 с.
3. Горлач Н.И. Избранное: в 3-х т. Т.2: Мир повседневности. Харьков, Факт, 2003.
4. Карівець І.В. Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю: монографія.
Львів, 2012.
5. Капкан М.В. Культура повседневности: учебное пособие. Екатеринбург, 2016.
6. Кунденко Я.М. Повсякденність як реалія культурної дійсності. Харків, 1999.
7. Козьякова М. История. культура. Повседневность. Западная Европа от античности до
ХХ века. М. : Весь мир, 2002.
8. Короткова М.В. Культура повседневности. М.: Владос, 2002.
9. Лустенко А. Культурна повсякденність: перспективи дискурсу та соціокультурна
злободенність / Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: матеріали наук.-
практ. конф. К., 2003. С. 227-281.
10. Марков Б. Культура повседневности. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 352 с
11. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. К.:
Либідь, 2003.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Культура_повсякденності_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус