Виробнича проєктна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
109Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10270ФФК-51мдоцент Король Н. М., доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Інформація про курс

Виробнича (проєктна) практика є нормативною дисципліною зі спеціальності 034 «Культурологія» для освітньої програми «Культурологія», другого (магістр) рівня освіти, яка проводиться у 2-му семестрі в обсязі 270 годин (9 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) для денної форми навчання. Виробнича (проєктна) практика магістрів першого року навчання відбувається впродовж другого семестру без відриву від навчання.

Тривалість практики:

з 17.02.2023 р. по 31.05.2023 р.

Мета виробничої (проєктної) практики – формування досвіду професійної, інноваційної діяльності у студентів для організації виробничого процесу, набуття практичних навичок організації процесу діяльності культуролога, ведення проєктної діяльності в культурній царині, закріплення теоретичних знань, формування відповідних практичних вмінь і навичок щодо культурної аналітики, критичного аналізу культурних об’єктів, культурних політик, управління та стратегування у сфері культури.

Очікувані результати навчання:

У результаті проходження «Виробничої (проєктної) практики» студент повинен набути компетентностей

Загальних:

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Фахових:

 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.

 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проєктувати та моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.

 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі та етичні аспекти.

Практика передбачає засвоєння наступних програмних результатів:

 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.

 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.

 • Організовувати та управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.

 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах.

 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.

 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.

Після проходження практики студент буде

Знати:

 • Соціокультурні особливості функціонування культурних інституцій (на прикладі бази практики);

 • Специфіку організації та керівництва закладами культури (на прикладі бази практики);

 • Основи стратегування культури, моделювання і прогнозування культурних практики;

 • Основи проєктної діяльності установи культури, форми, особливості, головні етапи розробки та реалізації проєктів в межах діяльності культурних інституцій.

Уміти:

 • Реалізовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності культуролога;

 • аналізувати особливості функціонування інституцій у сфері культури та уміти розробляти проєкти в межах специфіки цих закладів;

 • розробляти проєкти з елементами культурної аналітики, культурних політик, критичного аналізу культурних об’єктів, управління та стратегування у сфері культури;

 • складати календарний план роботи, графік проходження практики, вести щоденник практики та підготувати підсумковий звіт про проходження практики;

 • розробляти проєкт (в межах бази практики відповідно до специфіки роботи установи), організувати та провести підсумкове завдання (представлення проєкту) в культурній інституції.

Етапи практики:

Організаційний етап:

1. Проведення загальних організаційних зборів практикантів.

2. Ознайомлення з переліком і особливостями баз практики.

3. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

4. Ознайомлення з необхідною документацією проходження навчальної практики.

Практичний (проєктний) етап:

1. Ознайомлення з установою проходження практики і вивчення документації.

2. Складення календарного плану проходження практики.

3. Виконання завдань виробничої практики. Розробка проєкту відповідно до специфіки та особливостей діяльності бази практики.

Завершальний етап:

1.Обговорення результатів проходження практики.

2. Підготовка звіту і завершення щоденника за результатами проходження практики.

3. Презентація розробленого проєкту.

4. Захист звіту за результатами проходження практики.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Бездольна Л. Культурно-просвітницькі проєкти – комплексна система послуг нового рівня для задоволення потреб користувачів:

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/9970/2/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.pdf

-Безпалько О. Соціальне проектуваня: навч. посіб. К., 2010:

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf

-Кочубей Н. Соціокультурна діяльність. Навч. посібник:

https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/kochubej-n.v.-2015-socziokulturna-diyalnist.pdf

-Мєднікова Г. Концепт культурні практики та його роль в трансформації сучасної культури // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 37. С. 30-39.

-Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2007.

-Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.:

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25234/plan_2002.pdf;jsessionid=CA0DC0D577C36776F892B6761CA162B7?sequence=1

-Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.

-Филипенко О., Колєсник Т. Управління проектами: навч. посіб. Харків, 2016.

-Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка:

https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf

-Стратегія розвитку культури 2025:

https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/strategiya-rozvytku-kultury-2025.pdf

-Законодавча база галузі культури: https://uccs.org.ua/zakonodavcha-baza-haluzi-kultury/

Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів

-Український культурний фонд:

https://ucf.in.ua/?fbclid=IwAR08dJulkk3Xny5dJ9ZR3MgqFCrUlIZYELt4HT8olsGfdDbHGK-dDjEt9a8

Силабус: Виробнича проєктна практика

Завантажити силабус