Всесвітня історія

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124доцент Король Н. М.ФФК-11
224доцент Король Н. М.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124ФФК-11доцент Король Н. М.
224ФФК-11доцент Король Н. М.

Опис курсу

Мета. Мета дисципліни полягає у вивченні та інтерпретації історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналізу спільних рис та          відмінностей у їх історичному розвитку, з’ясуванні матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі          майбутнього.

Завдання.
⦁ визначення понятійного апарату, принципів та методів дослідження історії, аналіз особливостей розвитку світового історичного процесу;
⦁ викладання та аналіз історичних подій минулого і сьогодення у контексті особливостей та характерних рис розвитку державно – політичних і конфесійно – культурних систем народів і країн;
⦁ відображення історичного досвіду державотворення, мислення і способу дій державних діячів, політиків, широкого загалу людей.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
⦁ визначальні методологічні принципи та методи наукових історичних досліджень;
⦁ періодизацію історії, схожість та відмінність у історичному розвитку народів різних періодів та епох;
⦁ принципи історичної організації та функціонування суспільства у політичній, економічній, соціальній та культурно – конфесіональній сферах життя ;
⦁ погляди фахівців на проблеми розвитку минулої і сучасної істрії.

вміти:
⦁ застосовувати методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження;
⦁ класифікувати та аналізувати порівняльний аналіз щодо історичного розвитку держав, країн, етносів у політичній, економічній, соціокультурній сферах суспільного життя;
⦁ розрізніти різні політичні режими та їх конкретну політику;
⦁ визначати чинники суспільного реформування та пояснювати його необхідність і якісний стан;
⦁ орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного процесу. Проводити певні аналогії з історичним розвитком України;
⦁ визначати чинники виникнення та можливі шляхі вирішення глобальних проблем людства.

 

Рекомендована література

1. Алексеев В.П., Першиц А.М. История первобытного общества. М., 1999.
2. Древние цивилизации. Под общей ред. Г.М. Бонгард-Левина. М.,1989.
3. Васильев Л.С. История Востока. В 2 –х т. М., 1998.
4. Всеобщая история. Цивилизация. Факты, события. Современные концепции. Справочник студента. М., 1999.
5. История древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1979, 1988, 2002, 2005.
6. История древней Греции. Под ред. В.И. Авдиева и др. М., 1972.
7. История древней Греции . Под ред. В.И. Кузищина. М., 1986, 1996, 2001.
8. История древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. 4-е изд. М., 2001.
9. История средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина. 2 т. М., 1977.
10. История средних веков. Под ред. З.В.Удальцовой. 2 т. М.,1991.
11. История средних веков. Под ред. С.П.Карпова. 2 т. М., 2000.
12. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990.
13. Виппер Р.Ю. История нового времени. К., 1997.
14. Новая история стран Европы и Америки. Под ред. Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза 2 т. М., 1997.
15. Новая история Европы и Америки. Начало 1870 – х годов – 1918 г. Под ред. И.В. Григорьевой. Изд – во МГУ, 2001.
16. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время ( 1918 – 1945 ). Изд – во МГУ, 1998.
17. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг. Под ред. Е.Ф. Язькова. М., 2002, 2005.
18. История южных и западных славян. Т. 1-2. Под ред. Г.Ф. Матвеева и С.З. Ненашевой. Изд- во МГУ, 1998.
19. История Латинской Америки. С древнейших времен до начала ХХ века. Под ред. Альперовича и др. М., 1991.
20. История Латинской Америки ( 1918 – 1945). Отв. Ред. Н.П. Калмыков. М., 1999.
21. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. д .ф.н. В.С. Ерасов. М., 1999.
22. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Под ред. М.А. Коростовцева и др. т. 1-2. М.,1980.
23. Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д.П. Каллистова. М., 1964.
24. Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987.
25. Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина. Т. 1-2. М., 1961-1963.
26. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870). Сост. Е.Е. Юровская. М., 1990.
27. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914 гг. Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. М., 1989.
28. Хрестоматия по новой истории. Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефимова. В 2-х т. М.. 1963-1965.
29. Новые документы по новейшей истории. М., 1996.
30. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 1-2. Сост. д.ю.н. В.А. Томсинов и д.ю.н. Н.А.Крашенникова. М., 1999.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус