Соціологія релігії

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
822доцент Король Н. М.

Опис курсу

«Соціологія релігії» є нормативною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є різноманітні прояви функціонування релігії в суспільстві, в тому числі й з її особливостями як соціального феномену. Зміст даної програми враховує потреби організації навчального процесу викладання культурологічних дисциплін.
Основними завданнями є:
ознайомлення з науково-теоретичними засадами соціології релігії, історією виникнення даної дисципліни та сучасними концептуальними підходами в сфері досліджень взаємозв’язків релігії та соціуму;
дослідження методологічних підходів в царині соціології релігії та здійснення їх компаративного аналізу;
вивчення головних форм взаємодії релігії та таких сфер функціонування суспільства, як політика, економіка;
засвоєння соціологічних інтерпретацій поняття релігійності та методів її досліджень у суспільстві;
формування вмінь аналізувати особливості релігійних феноменів в сучасному світі з соціологічних та релігієзнавчих позицій.

Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

 • Гараджа, В.И. Cоциология религии : учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. Москва: Аспект Пресс, 1996. – 237 с.
 • Ерышев А. А., Лукашевич, Н. П. Социология религии : учебное пособие / Межрегиональная Академия управления персоналом. К.,999. -117 с.
 • Лубський, В.І., Козленко, В.М., Горбаченко, Т.Г. Соціологія релігії : курс лекцій для студентів філософських факультетів, відділень релігієзнавства, соціології, філософії, політології / за редакцією В.І. Лубського. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 204 с. .
 • Лукашевич М. Соціологія релігії. – Львів: Українська академія друкарства, 1999.
 • Яблоков, И.Н. Актуальные проблемы социологии религиии. – Москва : Знание, 1971.
 • Яблоков, И.Н. Методологические проблемы социологии религии. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 134 с.
 • Mensching, Gustav. Soziologie der Religion. – Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 1947. – 294 S.
 • O’Dea, Thomas F. The Sociology of Religion. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1966. 120 p.
 • Piwowarski, Władysław. Socjologia religii. – Lublin: Redakcija Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelski 1996. – 474 s.
 • Simmel, Georg. Sociology of religion / translated from the german by Curt Rosenthal. – New York : The Wisdom Library, 1959. – X, 76 p.
 • Scojologia religii : wprowadzenie / oprac. i wyboru dokonał F. Houtart. – Kraków : Znak, 1962. – XXXII, 180 s. .
 • Sztumski, Janusz. Wstęp do socjologii religii / Centralny ośrodek doskonalenia kadr laickich. – Warszawa, 1968. – 92 s.
 • Wójtowicz Andrzej. Współczesna socjologia religii. Założenia, idée, programy. Tyczyn: Millenium, 2004.
 • Yinger, J. Milton. Sociology looks at religion. – London : Macmillan Co., 1969. – 192 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус