Виробнича: проєктна практика 4 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Король Н. М.ФФК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФФК-41доцент Король Н. М.

Опис курсу

Виробнича проєктна практика є важливим етапом залучення студентів до навчального процесу з метою формування у них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності у соціокультурній сфері. Під час практики студенти отримують нові знання, уміння та навички при виконанні конкретних практичних завдань, сформульованих керівниками практики від кафедри теорії та історії культури і від установи, в якій відбувається практика. Програма практики розроблена таким чином, щоб студент ознайомився з досвідом соціокультурної діяльності організацій та установ культури, поглибив свої знання щодо підготовки  проектів у сфері культури, удосконалив вміння та навички презентації та реалізації культурних проєктів. 

Мета – ознайомитись з практичними аспектами обраної спеціальності, закріплення основних теоретичних та практичних знань     щодо новітніх технологій  ведення проєктної діяльності      у  соціокультурній сфері та ефективної діяльності у наданні культурних послуг. 

Цілями практики є: 

визначення     структури      системи      управління      закладу соціокультурної діяльності;
ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та
установ культури;
вивчення практики надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, які надаються у закладах
соціокультурної сфери;
ознайомлення з системою контролю за дотриманням працівниками закладу культури правил і норм охорони праці,
техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних вимог, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього
трудового розпорядку;
вивчення процесу ведення Книги відгуків і пропозицій, розгляду скарг споживачів та вживання заходів щодо усунення порушень;
розробка пропозицій щодо підвищення культури обслуговування споживачів у закладі культури;
ознайомлення з впровадження конкурентоспроможних видів послуг відповідно до потреб споживачів підприємств,
організацій та установ культури;
аналіз конкурентного оточення закладу культури;
вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва;
набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень.

 

 

 

Рекомендована література

Основна:
Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : ьний
посібник. К. : КНУКіМ, 2007.
Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний
посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту
культури, 2006. 274 с.
Додаткова:
Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницькийстиль.
Львів : Літопис, 2008. 358 с.
Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в
мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-
180.
Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнесплан : технологія розробки та обґрунтування : навчальний
посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП
«Леся», 1996. 416 с.
Інтернет-джерела:
1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua.
2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005.
3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/.
4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua.
5. Міністерство культури та інформаційної
політики України. URL: https://mkip.gov.ua/.
6. Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв (м. Київ). URL:
https://nakkkim.edu.ua/.
7. Київський національний університет культури і
мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua/.
8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський
університет культури». URL: https://kuk.edu.ua/.
9. Харківська державна академія культури.
URL:
10. https://ic.ac.kharkov.ua/.
11. Львівська національна академія мистецтв.
URL:
12. https://lnam.edu.ua/uk/home.html.
13. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, ІваноФранківська область). URL:
14. http://kipdm.com/.
15. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL:
16. http://www.artedu.uz.ua/.
17. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут
культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL:
https://institute-culture.uz.ua/ua/.
18. Національна академія наук України. URL:
19. https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx.
20. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”.
21. URL: http://www.ief.org.ua.
22. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього
НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua.
23. Інститут історії України НАН України. URL:
24. http://history.org.ua/uk.
25. Національна академія мистецтв України.
URL:
26. https://academia.gov.ua.
27. Державний комітетстатистики України. URL:
28. http://www.ukrstat.gov.ua.
29. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.
30. URL: http://www.nbuv.gov.ua.
31. Львівська національна наукова бібліотека України імені
В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua.
32. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL:
33. https://lnulibrary.lviv.ua.
34. Електронний репозитарій Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL:
http://elib.nakkkim.edu.ua/.
35. Український інститут. URL: https://ui.org.ua/.
36. Український інститут книги. URL: https://bookinstitute.org.ua/uk.
37. Український інститут національної пам’яті. URL:
38. https://uinp.gov.ua/.
39. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua/.
40. Український державний інститут культурної спадщини.
41. URL: https://www.spadshina.org.ua/.
42. Комітет з Національної премії України імені Тараса
Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua/.
43. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua/.
44. Державне агентство України з питань
кіно. URL:
45. https://usfa.gov.ua/.
46. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com/.
47. Український центр культурних досліджень. URL:
48. http://uccs.org.ua.
49. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua.
50. Національна спілка краєзнавців України. URL:
51. http://nsku.org.ua.
52. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua/.
53. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org/.
54. Сайт новин ВВС news Україна. URL:
55. https://www.bbc.com/ukrainian.
56. Сайт новин та аналітики Західного регіону.
URL:
57. https://zaxid.net/.
58. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL:
59. https://lb.ua/culture.
60. Автентична Україна. URL:
61. https://authenticukraine.com.ua/.
62. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL:
https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvitamajbutnogo-proekt-mom.html.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус