Релігієзнавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Колесник І. М.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФК-11доцент Колесник І. М.

Рекомендована література

 1. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2004. – 528 с.
 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
 3. Головащенко С.І.  Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь,  1999. – 352 с.
 4. Історія релігії в Україні: Навч.посібник / За ред.А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.
 5. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3 кн. – К., 1994.
 6. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. – К., 1996.
 7. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наук. думка, 1999.  – 252 с.
 8. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.
 9. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Фенікс; Харьков: Торсинг, 2004. – 512 с.
 10. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К.:Фітосоціоцентр, 1999. – 204 с.
 11. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посібник. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.
 12. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с. 
 13. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с. 
 14. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 408 с.
 15. Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с.
 16. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с.
 17. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с.
 18. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2006. – 408 с.
 19. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 308 с.
 20. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус