Кашуба Марія Василівна

Посада: професор кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Монографії:

Кашуба М.В. Людина і філософ – Любомир Гузар// Українознавство в персоналіях у системі вищої медичної освіти. Монографія. Кн.6. Під.ред. Проф. В.Качкана. Івано-Франківськ, 2022.С.186-200.

Наукові статті:

Кашуба М.В. Людяність як шлях до святості (приклад Любомира Гузара) Гуманізм. Людина. Людяність. Матеріали ХХХІ Міжнародних людинознавчих філософських читань (постійнодіючий філософський семінар). Жовтень, 2021 р. Дрогобич: Ред.-видавн.ДДПУ ім. Івана Фоагка,2022. С.183-191. (у співавт. з О.Липкою).

Кашуба М.В. Свобода і щастя людини у творах Михайла Коцюбинського /Докса. Зб.наук.пр. з філософії та філології. Вип.1 (35). Філософія та література-1. Одеса,2021. С.44-53.

Кашуба М.В. Виклики для української культурної ідентичності в контексті глобальних трансформацій // Соціо-гуманітарні проблеми людини.2021. С.58-66. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1263.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/socio-humanitarian/issue/view/81.

Кашуба М.В. Григорій Сковорода про душевний спокій в контексті атараксії Епікура // Переяславські Сковородинівські студії. Зб.наук. Праць учасників Міжнародної конференції «ХХІ Сковородинівські читання», приурочених до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Філологія.Філософія. Педагогіка. Вип.9. Ніжин,2022. С.207-216.

Кашуба М.В. Стоїчна етика в діалогах Сенеки і Григорія Сковороди. Переяславські сковородинівські студії. Зб. наук. пр. Філологія. Філософія. Педагогіка. Вип.7. Ніжин:,2021. С.215-224 (у співавт. з Т.Грибковим).

Тези:

Кашуба М.В., Мудрість як основа щасливого життя у тврактуванні Григорія Сковороди. зб.тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 316 с. : рис., табл. Бібліогр. В кінці ст.. С.118-121.

Кашуба М.В. Львівський період наукового життя Марата Верникова. Перші Верниковські читання. Матер. Наук. читань пам’яті Марата Верникова. Одеса:ОНУ ім..І.Мечникова,2021. С.27-28 (0,2арк.).

Кашуба М.В. Духовність людини як основна цінність академічної освіти. Зб. тез Міжнар. Науково-практ. Конф. «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці».23.04.2021 р. Львів:ЛНУ ім..І.Франка,2021. С.87-89 (0,3 арк.)

Кашуба Марія. Людина в сентенціях Любомира Гузара // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 192-193.

Кашуба М.В.Трактування раціональної душі професорами Києво-Могилянської академії (І.Гізель і С. Яворський) // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 57–60 (0,1 д.а.)

Кашуба М.В. Раціоналізм українського Просвітництва / М.В. Кашуба // Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри. Зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження проф. В.Г.Скотного. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – С. 123–126 (0,3 др. арк.).

Кашуба М.В. Реформація в українській культурі ХVІ століття / М.В. Кашуба // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «ТрекЛТД», 2018. – Випуск 15. – С. 59– 61. (0,1 д.а.)

Кашуба М.В. Українські інтелектуали ХУІ ст. і Реформація / М.В. Кашуба // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій – Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 квітня 2018 р. – Покровськ, 2018. – С.107–112 (0,3 д. а.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!