Буддизм: культурний та релігійний виміри

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Колесник І. М.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФК-31доцент Колесник І. М.

Опис курсу

«Буддизм: культурний та релігійний виміри» є дисципліною вільного вибору і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

«Буддизм: культурний та релігійний виміри» має статус спецкурсу в межах традиційних програм з релігієзнавства, теорії та історії культури. Новизна курсу полягає у розкритті специфіки філософії, релігії та культури, які базуються на буддійських засадах, крізь призму сучасного компаративного підходу; у дослідженні оригінальної філософсько-антропологічної концепції, що продовжує ефективно функціонувати в умовах сучасного, дедалі більш глобального світу.

Актуальність курсу пов’язана із відсутністю в українській гуманітаристиці повноцінних курсів з історії буддизму як філософсько-релігійної системи та простору реалізації оригінальних культурних цінностей. В сучасній науковій літературі досі переважає підхід до буддизму як своєрідної соціально-політичної революції в межах брагманської традиції Індії, як певного набору ідей морально-етичного характеру і часто ігнорується факт, що це також комплексна система знань про людину як знако- та смислотворця. Окрім цього, актуальність набуває своєї гостроти в контексті хибного трактування та інтерпретації основних доктрин, понять та категорій буддійської філософії.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 

  • Глазенапп Х. фон. Буддийские таинства / Глазенапп Х. фон // Вопросы философии. – 1994. – №7-8. – С. 208-236. – Библиогр.: с. 235-236.
  • Судзуки Д. Основные принципы буддизма махаяны / Судзуки Д. ; [пер. с англ. Пахомова С.В.]. – СПб. : Наука, 2002. – 382 с.
  • Торчинов Е.А. Краткая история буддизма / Евгений Торчинов. – СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 430 с.
  • Шераб Ч.К. Життя Будди. Шлях до свободи ума / Шераб Ч.К. ; [пер. з англ. В. Петрова]. – К. : Факт, 2007. – 178 с.
  • Лысенко В. Г. Ранний буддизм: религия и философия. Учебное пособие. — М.: ИФ РАН, 2003. — 246 с.

 

 

Першоджерела:

  • Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). – Т.1: Раздел І: Учение о классах элементов ; Раздел ІІ: Учение о факторах доминирования в психике / Изд. подг. Островская Е.П., Рудой В.И. – М. : Ладомир, 1998. – 670 с. – ISBN 5-86218-280-2.
  • Ланкаватара-сутра [Электронный ресурс] / [пер. с санскр. Ю Кан]. – Режим доступа к журн. : // http://daolao.ru/Lankavatara/lanka_full/lanka_ogl.htm
  • Трактат о пробуждении веры в Махаяну (Махаяна шраддхотпада-шастра) // Философия китайского буддизма / [пер. с кит. Е.А. Торчинова]. – СПб. : Издательский Дом “Азбука-классика”, 2007. – С. 43-119.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус