Буддизм: релігійний та культурний виміри

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Колесник І. М.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФК-31доцент Колесник І. М.

Опис курсу

«Буддизм: культурний та релігійний виміри» є дисципліною вільного вибору і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

«Буддизм: культурний та релігійний виміри» має статус спецкурсу в межах традиційних програм з релігієзнавства, теорії та історії культури. Новизна курсу полягає у розкритті специфіки філософії, релігії та культури, які базуються на буддійських засадах, крізь призму сучасного компаративного підходу; у дослідженні оригінальної філософсько-антропологічної концепції, що продовжує ефективно функціонувати в умовах сучасного, дедалі більш глобального світу.

Актуальність курсу пов’язана із відсутністю в українській гуманітаристиці повноцінних курсів з історії буддизму як філософсько-релігійної системи та простору реалізації оригінальних культурних цінностей. В сучасній науковій літературі досі переважає підхід до буддизму як своєрідної соціально-політичної революції в межах брагманської традиції Індії, як певного набору ідей морально-етичного характеру і часто ігнорується факт, що це також комплексна система знань про людину як знако- та смислотворця. Окрім цього, актуальність набуває своєї гостроти в контексті хибного трактування та інтерпретації основних доктрин, понять та категорій буддійської філософії.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 • Колесник І. Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів / Вісник ЛНУ: філософські науки. №15. 2013. – С. 138-146.
 • Колесник І. Буддологія в енциклопедичному вимірі / Філософська думка, 2013. – №3. – С. 126–130.
 • Колесник І.М. Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред.В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип.100 (9). – С.139-141 (320 с.)
 • Колесник І.М. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст // Колесник І.М. Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – 2015. – №17. – С.81-88.
 • Колесник І.М. Становлення та еволюція есхатологічних уявлень буддизму / Гілея. Науковий вісник. Випуск 138 (№11), ч.2. Філософські науки, К. 2018. – С.64-68.
 • Колесник І.М. Насилля, військовий обов’язок та війна у буддизмі / Вісник Львівського національного університету. Серія Філософсько-політологічні студії, №20, 2018. – С.53-59.
 • Колесник І.М. Особливості адаптації буддійської медитації на Заході (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ. – С. 88-97.
 • Колесник І.М. Дзен-буддизм і Захід: феномен адаптації релігії в культурі / І.М. Колесник // Релігієзнавчі нариси. – Випуск №3. – Київ : 2012. – С. 108-121. (212 с.).
 • Колесник І.М. Трансформаційні процеси в буддизмі Заходу: український контекст / Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2013. – Книг ІІ. Частина 2: Соціологія і політологія. Частина 3: Філософія та етнологія. Частина 4: Музейництво, сакральне мистецтво. – С. 188-198.
 • Колесник І. Буддизм в Україні: школи і перспективи розвитку // Людина в сучасному світі: Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія до 350-ліття ЛНУ ім. І. Франка / За ред. В. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. (0,75 др. арк.) (подано березень 2021 р.).
 • Стрелкова А. Буддизм: філософія порожнечі. – Київ, Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015-2022, 408 с.
 • Стрелкова А. Три поняття буддійської філософії: «мислення», «розум», «свідомість» (до проблеми перекладу) [Текст] / А. Стрелкова // Sententiae. – 2021. – № 2. – С. 30-45.
 • Стрелкова А. Ю. Проблема тіла як джерела страждання згідно з текстами раннього буддизму та буддизму магаяни / А. Ю. Стрелкова // Актуальні проблеми філософії та соціології : Науково-практичний журнал / Голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет “Одеська юридична академія”. – Одеса, 2021. – Вип. 32. – С. 120-125. DOI https://doi.org/10.32837/apfs.v0i32.1037
 • Стрелкова, А. Поняття «страждання» в буддизмі: онтологічна проблематика. Sententiae, 41(1), 55–75. https://doi.org/10.31649/sent41.01.055
 • Шераб Ч.К. Життя Будди. Шлях до свободи ума / Шераб Ч.К. ; [пер. з англ. В. Петрова]. – К. : Факт, 2007. – 178 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Буддизм

Завантажити силабус