Міжкультурна комунікація

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФК-51м

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ”Естетика та мистецтво ХХ-ХХІ століття” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.02010101 – культурологія  спеціальності ” культурологія ”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжкультурна комунікація

Міждисциплінарні зв’язки.

 • Філософія (проблеми міжкультурної комунікації у філософській думці)
 • Історія світової культури (загальні закономірності розвитку культури)
 • Регіональна типологія культури (особливості національних культур окремих регіонів світу)
 • Історія української культури (традиції міжкультурної комунікації у вітчизняній культурі)
 • Етика (морально-етичні аспекти міжкультурної комунікації)
 • Комнікативна лінгвістика (мовний аспект міжкультурної комунікації)

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

– Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : учеб. для вузов. – М., 1999.

– Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – Київ: Видавничий центр «Академія» – 2004. – C.344.

– Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый словарь терминов и концепций. – М., 1999.

– Конецкая В. П. Социология коммуникации. – М., 1997.

– Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. – М., 2002.

– Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М., Киев, 2001.

– Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : Учеб. пос. – М., 2006.

– Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : Навч. посіб. – К., 2003.

– Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури : Навч. посіб. – Львів, 2007.
Допоміжна

 1. Богдан С. П. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.
 2. Бондырева С. К., Колесов Д. В. Толерантность (введение в проблему). – М., 2003.
 3. Гулевич О. А., Безменова И. К. Атрибуция: общее представление, направление исследований, ошибки. – М., 1998.
 4. История ментальностей: Историческая антропология. – М., 1996.
 5. Оконешникова А. П. Межэтическое восприятие и понимание людьми друг друга. – Пермь, 1999.
 6. Пиз А., Гарнер А. Язык разговора. – М., 2001.
 7. Сергеев А. М. Коммуникация в культуре. – Петрозаводск, 1996.
 8. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. – М., 1997.
 9. Холл Э. Как понять иностранца без слов. – М., 1995.
 10. Geerz C. The Interpretation of Cultures. – N. Y., 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус