Філософська антропологія

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
636професор Альчук М. П.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
636ФФК-31професор Альчук М. П.

Опис курсу

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Тип дисципліни:   нормативна                                                                                               

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин 120 (кредитів ЄКТС – 4);

             аудиторні години – 72 (лекції – 36,  семінарські – 36)

Лектор:   професор Альчук Марія Павлівна (ел.адреса  al.chuk57@gmail.com)

Результати навчання: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із концепціями та поняттями сучасної філософсько-антропологічної науки завдяки опрацюванню текстів найбільш відомих представників.

знати:

– головні проблеми, поняття й концепції сучасної світової та вітчизняної  філософської антропології;

– історію становлення, особливості розвитку, теорію філософської антропології та засновників;

– тенденції розвитку  та становлення української філософської антропології;

– специфіку та проблеми функціонування сучасної філософської антропології.

вміти:  

  – розрізняти та співставляти проблеми, поняття, виявляти їх методологічне навантаження;

– ідентифікувати проблеми філософської антропології із представниками філософських напрямів та їхніми вченнями, співвідносити  з певними етапами розвитку;

– розкривати генезу та розвиток сучасної антропології та її  співвіднесення  з розвитком української філософсько-антропологічної думки;

– аналізувати та інтерпретувати вчення і тексти відомих представників філософської антропології.

Анотація  навчальної   дисципліни: Філософська антропологія – наука про природу (сутність) людини, про критерій людськості, про взаємозв’язок людини й світу. Зв’язок філософської антропології з біологією, психологією, етнологією. Філософська антропологія в структурі філософії. Макс Шелер, Арнольд Гелен, Гельмут Плеснер –  засновники філософської  антропології. Проблема людини в історії філософської думки (від античності до ХХ століття). Екзистенційне та есенційне трактування людського буття. Різновиди філософської антропології.

Людські екзистенціали – таємниця буття та проблема смерті людини, сенс життя і цінності, любов і страждання. Етноантропологія як філософська дисципліна. Архетипи національної культури.Філософсько-гуманістичні, кордоцентричні тенденції вітчизняної філософії (П.Могила,  Г.Сковорода, П. Юркевич). Сучасна київська світоглядно-антропологічна школа: дослідження світоглядно-культурного змісту філософських категорій, духовно-практичного освоєння світу, духовного універсуму особи (В.Шинкарук, С.Кримський, В. Табачковський, М.Попович).

Рекомендована література

 1. Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997.
 2. Агацци. Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии, № 2. – 1989.
 3. Аристотель. Нікомахова етика / Пер. з давньогрец. –  К., 2002.
 4. Альчук Марія. Духовність як форма самовизначення нації // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Вип.1. Львів, 2005. – С.4-12.
 5. Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. – К., 2012. – С. 61–70.
 6. Баумейстер. А. Осягнення реального буття: дискусійні питання томістичної епістемології в світлі сучасних досягнень // Sententiae. – №1, 2011.
 7. Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток України. – К., 1993.
 8. Бичко І. В. Український національний характер: персоналістський підхід // Філософсько-антропологічні читання ’96 . Випуск 2. – К., 1997.
 9. Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи. // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К., 1996.
 10. Варзар І. Етнічна антропологія // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
 11. Вільгельм Дільтей і філософія “духовно-наукового” знання. – Чернівці, 2011.
 12. Кримський С. Архетипи української ментальності // Проблеми теорії ментальності. – К., 2006.
 13. Кримський С. Під сигнатурою Софії. – К., 2008.
 14. Кульчицький О. Світовідчуття українців // Українська душа. – К., 1992.
 15. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. – К.,2011.
 16. Попович М. Бути людиною. – К., 2011.
 17. Сартр Ж.-П. Частина ІІІ. Буття для іншого // Буття і ніщо. – К., 2001.
 18. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.
 19. Табачковський В. Г. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996.
 20. Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у координатах постмодерну // Колізії антропологічного розмислу. – К., 2002.
 21. Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини – К., 2003.
 22. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.
 23. Хамітов. Н. Феномен архетипів національних культур // Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. – К., 2000.

 

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус