Альчук Марія Павлівна

Посада: завідувач кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: mariya.alchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • історія філософії
 • історія української культури
 • українська філософія права
 • філософська антропологія
 • філософія управління

Керівник трьох кандидатських дисертацій:

 1. Ковальчук В.В. «Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж-П. Сартр».  09.00.05.  2015.
 2. Поліщук Р.М. «Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації».  09.00.04. 2017.
 3. Парамбуль І. В. «Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід». 09.00.05. 2019р.
 4. Продан Т.П. «Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі» (спеціальність – 09.00.03 – соціальна філософія, грудень 2020 р.) 

Курси: Філософська антропологія; Культурна антропологія; Філософія права; Історія української культури; Філософія управління

Відео з виступів:

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукова світлиця, 2016

 

Курси

Публікації

Статті: 

Більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1.  Марія Альчук Комунікативні дискурси сучасності //   Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 811. С.23–28  http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2019_HPhilos_811_04_Alchuk.pdf
 2. Альчук М. Формування правосвідомості та правової культури в українському суспільстві // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія;[за заг.ред.В.П. Мельника]  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  С.68–90
 3. Alchuk М. The Phenomenon of Trust as a Communicative Factor   // Науковий вісник Чернівецького  національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. Вип.791. Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 24 – 28  http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2017_HPhilos_791_05_Alchuk.pdf
 4. Alchuk M., Kovalchuk V. The phenomenon of love in contemporary philosophical discourse. // The scientific potential of the present [text]: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK // NGO “European Scientific Platform”.  Vinnytsia: PE  Rogalska I.O., 2016.  P. 23 – 28. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/download/2016-12-01/203
 5.  Альчук М. Духовность человека в межкультурном взаимодействии // Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар. науч. конф. и Х на-уч.-теорет. семинара “Инновац. стратегии в соврем. социал. философии”, Минск, 17-18 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 2 /  Минск : Изд. центр БГУ, 2016. С. 18 – 20 https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/156632/1/18-21.pdf
 6. Альчук М. Людиновимірність творчості Андрея Шептицького // Соціогуманітарні проблеми Людини. №8.  Інститут соціогуманітарних проблем людини.Львів, 2015. С.55–61 http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2015/shhpp_2015_8.pdf
 7. Альчук М. П.   Філософсько-правовий вимір проблеми гідності людини  // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. №2 (2). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. С. 47–49. file:///C:/Users/peres/Downloads/sophia_2014_2_13.pdf
 8. Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. К.: Стилос, 2012.  С. 61–70. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/%d0%90%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%9c.-%d0%9f.-
 9. Марія Альчук. Філософія права в контексті університетської освіти / Марія Альчук // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Вип. 15. С. 38–44 file:///C:/Users/peres/Downloads/Vlnu_philos_2012_15_7.pdf
 10. Альчук М. Філософcько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського: “Gesellshcaft und Einzelwesen“ // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). №2/2010. Вінниця: ВНТУ, 2011. С.173-186. http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25131/Bohdan%20Kistyakivsky.pdf?sequence=1
 11. Альчук М. П. Гідність людини – характерна особливість творчості Івана Франка // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Вип.20. Київ-Полтава, 2008.  С. 200 – 209. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25857/18-Alchuk.pdf
 12. Альчук М. П. Філософія права Богдана Кістяківського: монографія / Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 300 с.

Авторська монографія:Альчук М. П. Філософія права Богдана Кістяківського : монографія / М. П. Альчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с.

Співавтор монографій:

 1. Альчук М. В. Дільтей і філософсько-правова концепція Б. Кістяківського / монографія // В. Дільтей і філософія «духовно-наукового» знання / За заг. ред. М. Марчука. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. –  231с.
 2. Кістяківський Б. Суспільство та індивід. Методологічне дослідження / Б. Кістяківський; пер. з нім. В. Т. Сулим, О.В. Ільїн, Е.А.Шабайкович; наук.ред. М.П.Альчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –  210 с.
 3. Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б. Кістяковського // Наука і цінності людського буття  Колективна монографія [Електронний ресурс] / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/Nauka_i_cinnosti_ludskogo_buttya.pdf

 

Навчально-методичні видання:

 1. Програма курсу “Філософська антропологія” для студентів філософського факультету/ навчаль-не видання. . – Львів, ЛНУ, 2012. – 20 с.
 2. Навчально-методичний посібник “Філософія права” для студентів філософського факультету / навчаль-не видання. –   Львів, ЛНУ,  2012. – 28 с.

 

 

Біографія

1957р. – Народилася у смт. Тростянець, Тростянецького р-ну, Вінницької обл.

ОСВІТА

2018  –  наукове стажування в Київському  національному університеті імені Тараса Шевченка.

 • – наукове відрядження до Northwestern University Evanston, Illinois, USA May. Third Sawyer Seminar Conference: «The Nature of Trust».

2012-2013  –  наукове стажування в Гумбольдському університеті. Берлін. За програмою Еразмус Мундус Консорціуму Європейських Університетів.

2014 –  отримала вчене звання професора кафедри теорії та історії культури

2011 –  доктор філософських наук

2011 – захистила докторську дисертацію «Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст.» за спеціальністю – 09.00.05 – історія філософії

2007-2010 –  навчалася в докторантурі кафедри історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1997 – отримала вчене звання доцента кафедри філософії

1988 – кандидат філософських наук

1984-1987 – навчалася в аспірантурі кафедри історії філософії Львівського державного університету імені Івана Франка

1975-1980 – навчалася на філософському факультеті  Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія»

1964-1972 – навчалася у Тростянецькій восьмирічній школі Вінницької області

1972-1974 – навчалася у Тростянецькій СШ Вінницької області

РОБОТА

2012 – даний час – професор кафедри теорії та історії культури

2010-2012 – доцент кафедри теорії та історії культури

1994-2007 –  доцент кафедри філософії

1987-1994 –   асистент кафедри філософії

1980-1984 –  асистент кафедри філософії Львівського державного університету імені Івана Франка

 

Анотації дисциплін вільного вибору:

Управлінська риторика

Програма курсу Історія української культури (для заочної форми навчання)

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!