Альчук Марія Павлівна

Посада: завідувач кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: mariya.alchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • історія української культури
 • українська філософія права
 • філософська антропологія
 • філософія управління
 • культурна антропологія

Керівник чотирьох кандидатських дисертацій:

 1. Ковальчук В.В. «Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж-П. Сартр».  09.00.05.  2015.
 2. Поліщук Р.М. «Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації».  09.00.04. 2017.
 3. Парамбуль І. В. «Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід». 09.00.05. 2019р.
 4. Продан Т.П. «Феномен гідності у соціально-правовому дискурсі» (спеціальність – 09.00.03 – соціальна філософія, грудень 2020 р.) 

Курси: Філософська антропологія; Культурна антропологія; Філософія права; Історія української культури; Філософія управління

Відео з виступів:

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукова світлиця, 2016

 

Курси

Публікації

Статті: 

Більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Монографії:

1. Альчук М.П. Проблеми і перспективи філософської методології: український контекст // Філософія науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі: / Монографія. Київ : 7БЦ, 2021. С. 6–17.198 с.

2. Марія Альчук. Богдан Кістяківський: До питання про взаємозв’язок права і держави // Quo vadis humanitas? Ksęga Jubileuszowa dedukowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, Z okazji 65 rocznicy urodzin. Wydawnictwo VERBINUM. WarszawaLwówKijów, 2017.C. 219–230.

3. Альчук М. Формування правосвідомості та правової культури в українському суспільстві // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія;[за заг.ред.В.П. Мельника] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С.68–90

4. Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б. Кістяковського // Наука і цінності людського буття Колективна монографія [Електронний ресурс] / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/Nauka_i_cinnosti_ludskogo_buttya.pdf

5.Альчук М. В. Дільтей і філософсько-правова концепція Б. Кістяківського / монографія // В. Дільтей і філософія «духовно наукового» знання / За заг. ред. М. Марчука. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С.195203

6. Здійснено наукову редакцію українського перекладу з німецької “Gesellshcaft und Einzelwesenby Dr. Theodor Kistiakowski:

Кістяківський Б. Суспільство та індивід. Методологічне дослідження / пер. з нім. В. Т. Сулим, О.В. Ільїн, Е.А.Шабайкович; наук.ред. М.П.Альчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 200 с.

Авторська монографія:Альчук М. П. Філософія права Богдана Кістяківського : монографія / М. П. Альчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с.

Словник:

Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. В.Мельника; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 506с. (Arendt) Ханна, Богдан Кістяквський, Магдебурзьке право, Філософська антропологія С.26,223,296, 561)

Навчально-методичні видання:

 1. Програма курсу “Філософська антропологія” для студентів філософського факультету/ навчаль-не видання. . – Львів, ЛНУ, 2012. – 20 с.

 2. Навчально-методичний посібник “Філософія права” для студентів філософського факультету / навчаль-не видання. –   Львів, ЛНУ,  2012. – 28 с.

 

Наукові статті:

 1. Alchuk, M. P. The Spirituality of Hryhorii Skovoroda’s Work in Taras Zakydalsky’s Research./ Alchuk, M. P., Pavlyshyn, A. D.// Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2022. (21) P. 126-136. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i21.260351.http://ampr.diit.edu.ua/issue/view/15572 (Web of Science ) 

 2. Марія Альчук. Комунікативні дискурси сучасності //   Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 811. С.23–28. http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2019_HPhilos_811_04_Alchuk.pdf  (фахове видання категорії «Б»)

 3. Alchuk М. The Phenomenon of Trust as a Communicative Factor // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Філософія. Вип.791. Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 24 – 28 http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2017_HPhilos_791_05_Alchuk.pdf (фахове видання категорії «Б»)

 4. Mariya Alchuk. Kistyakivskyjs phenomenon of law // Studia Polsko Ukraińskie, №4. Uniwersytet Warszawski, Zaklad Graficzny. Warszawa: 2017. S. 185 – 195. ISSN 2353-5644 (закордонне видання)
 5. Альчук М.П. Справедливість як сучасний виклик глобалізації / Альчук М.П. // Соціогуманітарні проблеми Людини. 2021. 10. С. 5-11. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/socio-humanitarian/article/view/1262/1191 (українське видання)  

 6. Марія Альчук. Богдан Кістяківський – український філософ права (до 150 – річчя з дня народження) // Вісник НТШ. Весна – Літо, 2020. Число 63. Львів: 2020. С.40–44. URL: https://ntsh.org/sites/default/files/visnykntsh_63_site.pdf  (українське видання)  

Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Альчук М. П. Духовність та діалогічність філософії Григорія Сковороди. зб.тез VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022.  316 с. : рис., табл. Бібліогр. В кінці ст.. С.11-12. 
 2. Альчук М. П. Отфрід Гьофе про виклики глобалізації / Альчук Марія Павлівна // Глобальні трансформації у сфері культури: виклики глобалізації : Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 29-30 жовтня 2021р. Львів, 2021.С. 11-12. https://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2014/12/materialy-konferentsiia-2021.pdf.
 3. Alchuk M. Humanism in the works of Ivan Franko and Andrey Sheptytskyi // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, International Scientific Conference (2020 ; Kyiv). International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020. P. 280- 281 http://dsphd2020.knu.ua/DSPHD2020.pdf 
 4. Альчук М. Про «круглий стіл» «Філософська спадщина Стефана Яворського» // Вісник НТШ. Весна–Літо, 2019. Число 61.  Львів, 2019.  С. 125–126. https://ntsh.org/sites/default/files/visnyk_61.pdf 
 5. Марія Альчук, Наталя Мозгова. Поняття  та проблеми теорії комунікації // Гуманітарно-наукове знання: горизонти комунікативістики: Матеріали Міжнар.наук. конференції (Чернівці, 4-5 жовтня 2019 р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 74–76. http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res//philosophy/HPhilos_conf_2019.pdf 
 6. Альчук Марія. Сучасна філософська методологія //Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали 2-ої всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року) / відп. за випуск І.В. Чорноморденко.  Київ: КНУБА, 2019. С.9–10. http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.-%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.-2019.pdf 
 7. Альчук Марія. Гендерна комунікація як пошук гармонії // Гендер. Екологія. Здоров’я // матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конференція (Харків, 18-19 квітня 2019 р.).  Харків: ХНМУ, 2019.  С. 46. https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/844/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%ba%d0%b0%20%d0%a2%d0%95%d0%97%20%d0%93%d0%95%d0%97%20%202019%20%282%29.pdf 

Біографія

1957р. – Народилася у смт. Тростянець, Тростянецького р-ну, Вінницької обл.

ОСВІТА

2018  –  наукове стажування в Київському  національному університеті імені Тараса Шевченка.

 • – наукове відрядження до Northwestern University Evanston, Illinois, USA May. Third Sawyer Seminar Conference: «The Nature of Trust».

2012-2013  –  наукове стажування в Гумбольдському університеті. Берлін. За програмою Еразмус Мундус Консорціуму Європейських Університетів.

2014 –  отримала вчене звання професора кафедри теорії та історії культури

2011 –  доктор філософських наук

2011 – захистила докторську дисертацію «Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст.» за спеціальністю – 09.00.05 – історія філософії

2007-2010 –  навчалася в докторантурі кафедри історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1997 – отримала вчене звання доцента кафедри філософії

1988 – кандидат філософських наук

1984-1987 – навчалася в аспірантурі кафедри історії філософії Львівського державного університету імені Івана Франка

1975-1980 – навчалася на філософському факультеті  Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія»

1964-1972 – навчалася у Тростянецькій восьмирічній школі Вінницької області

1972-1974 – навчалася у Тростянецькій СШ Вінницької області

РОБОТА

2012 – даний час – професор кафедри теорії та історії культури

2010-2012 – доцент кафедри теорії та історії культури

1994-2007 –  доцент кафедри філософії

1987-1994 –   асистент кафедри філософії

1980-1984 –  асистент кафедри філософії Львівського державного університету імені Івана Франка

 

Анотації дисциплін вільного вибору:

Управлінська риторика

Програма курсу Історія української культури (для заочної форми навчання)

 

Нагороди

Грамота Львівської Обласної Ради за вагомий особливий внесок у розвиток освіти й науки з нагоди 30-річчя філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка 2022

Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за сумлінну працю і високий професіоналізм. 2022

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!