Альчук Марія Павлівна

Посада: професор кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: mariya.alchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Автор більше 100 наукових публікацій.  Монографія “Філософія права Богдана Кістяківського” (Львів,  2010);  дві монографії  –  у співавторстві. Організатор проекту і наукова редакція перекладу з німецької дисертації Богдана Кістяківського  “Суспільство та індивід” (Львів,  2012). Розробила та читає лекційні курси і проводить семінарські заняття з дисциплін “Історія української культури”, “Філософська антропологія”, “Управлінська  риторика”, Систематично керує   науковими дослідженнями аспірантів, магістрів, бакалаврів та курсовими роботами студентів філософського факультету зі спеціальності культурологія, філософія.

Наукові інтереси: дослідження історії філософії,  історії української культури, філософії права, філософської антропології, філософії управління.

Відео з виступів:

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукова світлиця, 2016

 

Курси

Публікації

Статті: 

Філософія права в контексті університетської освіти

Володимир Шинкарук. До питання про методологію гуманітарних наук

Посібники:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Філософія права”

 

 

Список наукових публікацій: 

Авторська монографія:Альчук М. П. Філософія права Богдана Кістяківського : монографія / М. П. Альчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с.

 

Співавтор монографій:

Альчук М. В. Дільтей і філософсько-правова концепція Б. Кістяківського / монографія // В. Дільтей і філософія «духовно-наукового» знання / За заг. ред. М. Марчука. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. –  231с.

Кістяківський Б. Суспільство та індивід. Методологічне дослідження / Б. Кістяківський; пер. з нім. В. Т. Сулим, О.В. Ільїн, Е.А.Шабайкович; наук.ред. М.П.Альчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –  210 с.

Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б. Кістяковського // Наука і цінності людського буття  Колективна монографія [Електронний ресурс] / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.Режим доступу: http://filos.lnu.edu.ua/Nauka_i_cinnosti_ludskogo_buttya.pdf

Статті:

Альчук М. Проблема взаємозв’язку  філософії права і теорії права у вченні Богдана Кістяківського // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Міжнародного “круглого столу”. – Львів: Галицький друкар, 2012. – С. 7-17

Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. – К.: Стилос, 2012. – С. 61–70

Альчук М. П. Філософія права Б. Кістяківського: синтез монізму і плюралізму // Гуманітарні студії. Зб. Наук.праць. Вип.13. – К.: Київський університет, 2012. – С.3–9

Марія Альчук. Філософія права в контексті університетської освіти. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Вип. 15. С. 38–44

Альчук Марія. Сучасна українська сім’я у міжнаціональному вимірі / Марія Альчук, Марія Швед // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання: Збірник наукових статей і виступів. – Львів, МІОК Національного університету  “Львівська політехніка”, 2012. – С. 436–443

Альчук Марія. Ідея гуманістичної суті права у вченні Богдана Кістяківського // Вісник Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип.2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 18–25

Альчук М. Проблема людини у філософсько-правовій концепції Богдана Кістяківського // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Міжнародного “круглого столу”. – Львів: “Галицький друкар”, 2013. – С. 7–16

Альчук М. Культурно-правова парадигма в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 18–22

Альчук М. Філософсько-правовий дискурс: історія і сучасність. Вісник Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип.1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – C.7–13

Альчук Мария. Метод синтеза в философии права Богдана Кистяковского // Журнал научных публикаций апирантов и докторантов. – №2 (92) – Курск, 2014. – С. – 139 – 143

Альчук М. Людиновимірність творчості Андрея Шептицького // Соціогуманітарні проблеми Людини. – №8. – Інститут соціогуманітарних проблем людини, 2015. – С.55–61

Альчук М.Антропологія права чи правова антропологія // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали Міжнародного “круглого столу”. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2015. – Ч.1. Вид. 2-е доп. –  С. 11–16

Альчук М. Духовность человека в межкультурном взаимодействии  [Електр. ресурс] // Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар. науч. конф. и Х на-уч.-теорет. семинара “Инновац. стратегии в соврем. социал. философии”, Минск, 17-18 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 2 / науч.-ред. совет : А.В. Данильченко [и др.] ; редкол. : В.В. Анохина [и др.]. – Электрон. дан. (5,07 Мб). – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 18 – 20

Alchuk M., Kovalchuk V. The phenomenon of love in contemporary philosophical discourse // The scientific potential of the present [text]: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK // NGO “European Scientific Platform”.  – Vinnytsia: PE  Rogalska I.O., 2016. – p. 23 – 28

 

Навчально-методичні видання:

Програма курсу “Філософська антропологія” для студентів філософського факультету/ навчаль-не видання. . – Львів, ЛНУ, 2012. – 20 с.

Навчально-методичний посібник “Філософія права” для студентів філософського факультету / навчаль-не видання. –   Львів, ЛНУ,  2012. – 28 с.

 

 

Біографія

Марія Павлівна Альчук навчалась на філософському факультеті Київського  державного  університету імені Т.Г. Шевченка (1975–1980 рр.).  З 1980 року –  асистент кафедри філософії Львівського державного університету імені Івана Франка; з 1984–1987 рр. – аспірантка кафедри філософії; захистила кандидатську дисертацію (1988 р.); з 1994 р. –  доцент кафедри філософії.  2007–2010 рр. –   докторантка кафедри історії філософії. У 2011 р.  захистила докторську  дисертацію на тему “Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст”. Із 2012р. – професор кафедри кафедри  теорії та історії культури. Отримала грант для наукового  дослідження в Гумбольдському університеті (Німеччина) за програмою Еразмус Мундус Консорціуму Європейських Університетів (2012 – 2013 рр.).

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02. Член вченої ради філософського факультету ЛНУ. Учений секретар Львівської філії  “Українського філософського фонду”.

 

Анотації дисциплін вільного вибору:

Управлінська риторика

Програма курсу Історія української культури (для заочної форми навчання)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!