Культурна антропологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Альчук М. П.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФК-21професор Альчук М. П.

Опис курсу

Актуальність курсу визначається розкриттям важливих, найбільш характерних проблем сучасних культурно-антропологічних досліджень, які склались в межах методологічних стратегій філософської антропології  ХХ – ХХІ століть. Висвітлюється зв’язок культурної антропології з практичною філософією та методологією соціально-гуманітарного знання; предметна область різновидів філософсько-антропологічних досліджень; комплекс культурологічних, етнологічних, лінгвістичних дисциплін. Культурна антропологія розкривається як система знань, що вивчає процеси формування людської культури завдяки дослідженню особливостей етнічних культур, які визначають сутність і поведінку людини.

Курс знайомить із науковими дослідженнями народознавчих дисциплін, розкриває загальні проблеми культурного розвитку людства, феномен «людини» у культурному середовищі,  розглядає головні напрямки та школи.

Мета: Познайомити студентів з особливостями історії становлення, розвитку та функціонування культурної антропології.

Завдання навчальної дисципліни:

 • дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія української культури, філософська антропологія, філософія культури, культурологія);
 • розкрити сучасні погляди на сутність, структуру, функції та звязок із етноантропологією;
 • висвітлити головні напрямки культурної антропології;

проаналізувати джерела і чинники розвитку сучасної культурної антропології та її особливості.

Рекомендована література

Основна література: 

 1. Іван Франко. Найновіші напрямки в народознавстві // Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. Київ, 1956.
 2. Іван Франко. Наука і її становище щодо працюючих класів // Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. Київ, 1956.
 3. Олександр Кульчицький. Іван Мірчук – дослідник української духовності // Україна:філософський спадок століть. Київ,2000.
 4. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології: Зб. наук. пр./Б.А. Головко та ін. Київ, 2011.
 5. Козловский П. Постмодерна культура: Суспільно-культурні наслідки технічного розвитку// Сучасна зарубіжна філософія.Течії і напрями. Хрестоматія. Київ, 1996.
 6. Постмодерн: проблема культурної гомогенізації та гетерогенізації // Лукянець В., Соболь О. Філософський постмодерн: Навч.посібник. Київ, 1998
 7. Рюс, Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / пер.з фр. Київ, 1998.
 8. Ситник О. Культурна антропологія: Походження людини і суспільства. Львів, 2012.
 9. Феномен української культури: методологічні засади дослідження //

В. Шинкарук, Є. Бистрицький.  Київ, 1996.

Додаткова література:

 1. Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Ч.2. Київ, 2012.
 2. Бистрицький Є. Філософський образ культури та світ національного буття // Феномен української культури. Київ, 1996.
 3. Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культ-ї антропології та етнокультурології. С.191- 230

4.Горський В. Біля джерел.Нариси з історії філос-ї культури України. Київ, 2006.

5.Духовність.Культура.Глобалізація//Матеріали міжн.наук.конф-ї. Львів,2019

6.Історія  української культури: Навч. посібник/ За ред. В.П. Мельника,

А. В.Яртися. Львів, 2 012.

 1. Кашуба М.Історія української культури: курс лекцій. Львів,2011.
 2. МалиновскийБ. Избранное: Динамика культуры. Москва,1997.
 3. Малиновский Бронислав. Научная теория культуры / Пер. с англ. И. В. Утехина;2-е изд., испр. Москва, 2005

10.Навроцький В. Колективність та етнічність // Проблеми теорії ментальності. Київ, 2006.

 1. Скринник М Історико-філософський контекст становлення української ідентичности. Монографія. Львів, 2018.
 2. Сегеда С. Основи антропології: Навч. посібник. Київ, 1995.

Силабус:

Завантажити силабус