Управлінська риторика

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118професор Альчук М. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118

Опис курсу

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин –  90  (кредитів ЄКТС – 3);

  аудиторні години – 36 (лекції -18 , семінарські – 18)

Лектор:   професор Альчук Марія Павлівна (ел.адреса: al.chuk57@gmail.com)

Результати навчання: Розвиток у студентів  загальних та професійних компетенцій: мотиваційної, когнітивної, інтелектуальної, інформаційно-інструментальної, особистісної, ціннісно-орієнтаційної, соціально-комунікативної, професійної, творчої.

знати:

– філософію управління;

– історію становлення риторики як практичної філософії;

– головні проблеми сучасної управлінської риторики;

– основні категорії, закони мисленнєво-мовленнєвої діяльності;

–  культуру мислення, культуру мовлення, культуру поведінки, культуру спілкування.

вміти:  

  – застосовувати отриманні знання для формування іміджу керівника;

– аргументовано і логічно відстоювати власні погляди ;

– використовувати методи і форми ділового спілкування, риторичний інструментарій;

–  дотримуватись моральних правил поведінки, культури ділового спілкування.

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна має на меті: ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами філософії управління. Управлінська риторика – наука про закони ефективного управління мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Риторика (грец. rhtorich) –  філософія життя і спілкування, яка спрямована вдосконалювати культуру особи. .  Риторична культура формує культуру .мислення (самостійність, самокритичність, ерудицію); культуру мовлення (правильність, ясність, виразність); культуру поведінки (ввічливість, тактовність, доброзичливість); культуру спілкування (повагу до співрозмовника, управління аудиторією, толерантність). Історико-філософський підхід становлення риторики – як науки і мистецтва.  Арістотель “Мистецтво риторики”. Прокопович про мистецтво ораторського мовлення. Відродження риторики у ХХ ст. Неориторика – теорія мовного існування людини, теорія і практика комунікації.

На практичних заняттях проводяться інтелектуальні, ділові ігри, тренінги (мотиваційні, комунікативні), які розвивають комунікативні здібності особи, її самопізнання і самоствердження та імідж.

Рекомендована література

Арістотель. Мистецтво риторики (бл.335 р. до нашої ери).

 Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво. Філософські твори. Т. 1.  К., 1979.

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве.  М., 1972.

Альчук Марія. Відродження риторики в національному університеті // Вісник Львівського  університету. Серія:  філософські науки.  Львів, 2003.

Кушнір Р. О. Мистецтво відповідального спілкування. Дрогобич, 2013.

Почепцов Г. Теорія комунікації. К., 1996.  Сагач Галина. Риторика.  К., 2000.

Форд Генрі. Моє життя та робота. К., 2015.

Силабус:

Завантажити силабус