Методологія та організація наукового дослідження

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Альчук М. П.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФК-51мпрофесор Альчук М. П.

Опис курсу

Актуальність курсу «Методологія та організація наукового дослідження» визначається розкриттям важливих проблем сучасних філософських і культурологічних досліджень, які викладаються в межах методологічних стратегій загальної філософії та спеціальних культурологічних дисциплін. Наукові дослідження розкривають цінність наукового дискурсу та культурної парадигми, обґрунтовують значення інституціалізованих форм знання та значущість методологічної культури магістрів. Курс передбачає виявлення основних зв’язків з практичною філософією та методологією соціально-гуманітарного знання; предметну сферу досліджень; усвідомлення студентами сутності, змісту й особливостей культурології; основних типів філософсько-культурної рефлексії; розвинути у студентів сучасну методологічну свідомість; ознайомити студентів із науково-дослідницькими програмами; особливостями наукового пізнання, евристичними засобами.

Мета: здобуття студентами концептуальних знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки як  науковців. 

Завдання навчальної дисципліни:  

 • дати характеристику предметуструктури курсурозкрити його міждисциплінарні звязки з іншими галузями гуманітарного знання (історія філософії, соціальна філософіяукраїнська культура, культурологія,  філософія права); 
 • ідентифікувати проблеми методології з представниками філософських напрямів та їхніми вченнями, співвідносити з певними етапами розвитку; 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

     основні теорії, концепції, філософські  методи, їх розуміння і застосування; 

     основні філософські категорії, поняття, методологічний інструментарій; 

      методи і форми організації наукового дослідження; 

      проблематику  та дослідників важливих проблем; 

      специфіку наукового тексту та вимоги до його написання; 

      принципи, етапи підготовки і проведення наукових досліджень; 

      методологічне значення психоаналізу, герменевтики, феноменології для з      здійснення досліджень в гуманітарних науках. 

      правила укладання договорів між автором і роботодавцем; 

      способи цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності; 

Вміти: 

       розрізняти та співставляти ключові поняття; виявляти їх методологічне навантаження, інтерпретувати та застосовувати  у науковому дослідженні; 

     ідентифікувати проблеми методології з представниками філософських напрямів та їхніми вченнями, співвідносити з певними етапами розвитку; 

      вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації     вибирати та         

     визначати об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; 

     формулювати проблему дослідження;    

    формулювати і перевіряти наукові гіпотези;  

    представляти результат дослідження на наукових конференціях і семінарах; 

    поважати та захищати авторське право; 

     захищати  права інтелектуальної власності передбаченими чинним законодавством способами та у встановлених формах. 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Ґадамер Г.Ґ. Істина і метод. Т. 1. Київ, 2000.
 2. Фройд З.Вступ до психоаналізу Київ, 1998
 3. Кайку Мічіо. Візії: Як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів, 2004.
 4. Жаклін Рюс. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / пер.з фр. В.Шовкун. Київ, 1998.
 5. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том перший. Київ, 2009. С. 276– 291.
 6. Кедровський О.І. Методи побудови теоретичних систем знання. Діалог філософа і математика. Монографія; [ пер.з рос. С.М.Повторевої]. Львів, 2018
 7. Кримський С. Б. Пафос пошуку // Під сигнатурою Софії. Київ, 2008. С. 124–177.
 8. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ, 2003. С. 138–180.
 9. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології: Зб. наук.пр./ Б.А.Головко та ін. Київ,2011.
 10. Петро Йолон. Раціональні форми реконструкції соціальної реальності // Філософські діалоги’2016 / Історія та сучасність у наукових розмислах Інституту філософії. Київ, 2016. С.103–127.
 11. Попович М. Смисл і істина // Бути людиною. Київ, 2011. С. 63–94.
 12. Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у координатах постмодерну // Колізії антропологічного розмислу. К., 2002.
 13. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. Київ, 1996.
 14. Володимир Шинкарук. До питання про принципи діалектики як методології суспільствознавства // Філософська і соціологічна думка,1993. № 9–10. С.21–2
 15. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: 2016.
 16. Коротюк О. До питання змісту понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності» // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6. С. 125-138.
 17. Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. №1. С. 25-32.
 18. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ [Електронний ресурс]. Електрон. дан. Київ, Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 19. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р.   [Електронний ресурс].Електрон. дан. Київ.Верховна Рада України. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55843
 20. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 43. Ст. 214.
 21. Конституція України. Київ, 1996

Додаткова література:

 1. Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. Київ, 2012. С. 61–70.
 2. Марія Альчук Комунікативні дискурси сучасності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Філософія. Чернівці, 2019. Вип. 811. С.23–28
 3. Альчук Марія. Сучасна філософська методологія //Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали 2-ої всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2019. С.9-10
 4. Майданик Л. Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право. 2018, № 10. С. 32-36.
 5. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. Київ, 2008.  http://www.philsci.univ.kiev.ua
 6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ 2003. ,
 7. Методологія та організація наукових досліджень: навч.посіб./за ред.І.С.Добронравової (ч.1), О.В.Руденко (ч.2). Київ, 2018.
 8. Малик Я. Й., Чемерис А. О. Магістерська робота: методика написання, правила оформлення і порядок захисту. Львів, 2002.
 9. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. / за ред.А.Є.Конверського.Київ,2010. http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf
 10. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. .Львів, 2015.
 11. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Київ, 2003.

Силабус: Силабус_2022-2023

Завантажити силабус