Філософія права

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Альчук М. П., ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФК-51мпрофесор Альчук М. П.
професор Альчук М. П.

Опис курсу

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 Тип дисципліни: __професійно-орієнтаційна____________________

                                                                                     

Обсяг дисципліни:

 загальна кількість годин 90 (кредитів ЄКТС – 3);

  аудиторні години – 36 (лекції -18 ,  семінарські – 18)

Лектор:   професор Альчук Марія Павлівна(ел.адреса  al.chuk57@gmail.com)

Результати навчання:

знати:

– головні проблеми сучасної світової й вітчизняної філософії права,  основні способи осмислення правової реальності;

–  світова та вітчизняна філософсько-правова думка, історія становлення,  етапи, особливості розвитку філософії права;

– категорії, поняття й концепції правової онтології, правової антропології, аксіології права та правової епістемології, особливості їх виявлення в житті суспільства та юридичній практиці;

– філософські проблеми окремих галузей права;

– умови формування особистості як суб’єкта права, правосвідомість, правова культура.

вміти:    

– самостійно аналізувати факти, явища та процеси у правовій реальності в їх взаємозв’язку, з урахуванням змін, які відбуваються у світі й країні;

– критично оцінювати правову дійсність, соціальні процеси, політичні, економічні, екологічні, культурні, соціально-психологічні явища й події;

– формулювати світоглядні й методологічні висновки на основі отриманих знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію;

– володіти методологією наукового пізнання, творчої діяльності;

– застосовувати отримані знання для вирішення професійних завдань.

Анотація  навчальної   дисципліни: Філософія права – наука про сутнісну природу права як духовного феномена, становить світоглядний, концептуально-методологічний фундамент правознавства. Історичний характер та періодизація становлення і розвитку філософії права як самостійної науки. Про справедливість і  державний устрій (Платон, Арістотель, Цицерон). Вчення про право у філософії середньовіччя, Нового Часу, теорія природного права (Г.Гроцій,  Ю.Ліпсій, Дж.Локк), моральне обґрунтування права (І.Кант), філософія права Г.В.Ф. Гегеля. Сучасні концепції природного права, правового позитивізму. Філософія права в Україні. Філософсько-правові школи – Харківська, Львівська.

 

Форми та  методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота, консультації

Форма  звітності: іспит/залік

 Мова навчання:    українська

 Спеціальність (спеціалізація): філософія, культурологія, політологія, правознавство

Рекомендована література

Арістотель.  Нікомахова етика. К., 2002.

Платон. Держава. Київ, 2000.

Геґель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство.[пер. з нім.]. Київ, 2000.

Юркевич Панфіл. Історія філософії права;Філософія права;Філософський щоденник.Вид. 2-ге  Київ, 2000.

Кістяківський Богдан. Вибране. [пер. з рос. ] Київ, 1996.

 Бачинін В. А. Філософія права: Словник. Київ, 2003.

Попович М. В. Право з погляду філософа // Проблеми філософії права. Т. І. Київ–Чернівці: Рута, 2003.

Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: Вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003-2010). Харків, 2012.

Альчук М.П. Філософія права Богдана Кістяківського : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії права // Проблеми філософії права. Т. І.  Київ–Чернівці: Рута, 2003.

Марія Альчук. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Філософія права” для студентів філософського факультету. Львів, 2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Філософія_права_2022

Завантажити силабус

Силабус: Філософія_права_2021

Завантажити силабус

Силабус: Філософія_права_2022_Титулка+підпис

Завантажити силабус