Провідні тенденції сучасної культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
930доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м,

Опис курсу

«Провідні тенденції сучасної культури» є нормативною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 4 кредити, 120 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі.

Предметом вивчення є головні соціокультурні тенденції сучасного цивілізаційного буття. Передбачає розгляд і осмислення постмодернізму та метамодернізму як загальнокультурних явищ сучасності, виокремлення провідних економічних, політичних, соціальних, гендерних аспектів сучасного культурного розвитку, прогнозування тенденцій подальшого культурного розвитку. Знання студентів контролюють на семінарських заняттях, за якістю індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (іспит) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Рекомендована література

  1. Бауман З. Плинні часи. Життя в добу непевности:

https://krytyka.com/ua/articles/utopiya-v-dobu-nepevnosty

  1. Берлин И. Философия свободы. – М., 2001:

http://library.khpg.org/files/docs/1329123681.pdf

  1. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів, 2000:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf

  1. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М., 2006:

https://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html

  1. Гендер і культура / Упор. В. Агеєва, С. Оксамитна. – К., 2001.
  2. Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. – К., 2003.
  3. Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М., 1990.
  4. Лібералізм : Антологія. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1128 с.
  5. Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lyotard_Jean-Francois/Sytuatsia_postmodernu.pdf

  1. Павленко Ю. Глобалізація та цивілізаційні зрушення сьогодення:

http://iepjournal.com/journals/2/2005_1_Pavlenko_ukr.pdf

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

Бауман З. Плинні часи. Життя в добу непевности:

https://krytyka.com/ua/articles/utopiya-v-dobu-nepevnosty

Берлин И. Философия свободы. – М., 2001:

http://library.khpg.org/files/docs/1329123681.pdf

Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів, 2000:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf

Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М., 2006:

https://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html

Гендер і культура / Упор. В. Агеєва, С. Оксамитна. – К., 2001.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. – К., 2003.

Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М., 1990.

Лібералізм : Антологія. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1128 с.

Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lyotard_Jean-Francois/Sytuatsia_postmodernu.pdf

Павленко Ю. Глобалізація та цивілізаційні зрушення сьогодення:

http://iepjournal.com/journals/2/2005_1_Pavlenko_ukr.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус