Провідні тенденції сучасної культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
930доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м,

Опис курсу

«Провідні тенденції сучасної культури» є нормативною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є основні вектори та головні тенденції соціокультурного розвитку сучасності; провідні економічні, політичні, соціальні аспекти сучасного культурного розвитку як закономірні прояви культури доби постмодерну. Основними завданнями є охарактеризувати постмодернізм як загальнокультурне явище сучасності, простежити провідні економічні, політичні, соціальні аспекти сучасного культурного розвитку (консюмеризм, лібералізм, комунітаризм, фемінізм та гендерні студії, віртуальність, діалог культур, глобалізацію), прогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку. Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (іспит) контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Бауман З. Плинні часи. Життя в добу непевности:

https://krytyka.com/ua/articles/utopiya-v-dobu-nepevnosty

-Берлин И. Философия свободы. – М., 2001:

http://library.khpg.org/files/docs/1329123681.pdf

-Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів, 2000:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf

-Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М., 2006:

https://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html

-Гендер і культура / Упор. В. Агеєва, С. Оксамитна. – К., 2001.

-Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. – К., 2003.

-Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М., 1990.

-Лібералізм : Антологія. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1128 с.

-Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lyotard_Jean-Francois/Sytuatsia_postmodernu.pdf

-Павленко Ю. Глобалізація та цивілізаційні зрушення сьогодення:

http://iepjournal.com/journals/2/2005_1_Pavlenko_ukr.pdf

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус