Естетика і мистецтво XX-XXI ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФК-51мдоцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Інформація про курс
«Естетика і мистецтво ХХ-ХХІ ст.» є вибірковою дисципліною, що складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія».
Предметом курсу є розгляд естетично-філософських та художньо-практичних аспектів сучасного культурного буття; виявлення провідних художньо-естетичних тенденцій сучасного мистецтва; з’ясування специфіки теоретично-концептуального розвитку естетика ХХ – поч. ХХІ ст.; вивчення арт-практики доби модернізму, постмодернізму, метамодернізму; осмислення векторів розвитку естетики на художньої практики в загальносвітовому та українському контекстах.
Містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 5,5 кредитів, 165 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета і завдання курсу
Метою курсу є осмислення теоретично-концептуальних аспектів естетики ХХ – поч. ХХІ ст., а також розгляд сучасної мистецької практики у загальнокультурному та національному українському контексті.
Цілі курсу «Естетика і мистецтво ХХ-ХХІ ст.»: 1) розглянути посткласичну естетику та мистецьку практику (головно модернізм) пер. пол. ХХ ст., їх особливості та специфіку; 2) окреслити постнекласичну естетику та мистецьку практику (головно постмодернізм) др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст., їх ознаки та своєрідність; 3) виділити самобутність естетичної думки та розвитку мистецтва в українській культурі ХХ – поч. ХХ ст.; 4) співставити та простежити загальнокультурні закономірності, а також розробити міні-проєкти щодо теоретичних та практичних проявів сучасного українського арту.

Очікувані результати навчання
Відповідно до Освітньо-професійної програми 034 «Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Естетика і мистецтво ХХ-ХХІ ст.» здобувачі будуть доповнювати і посилювати такі компетентності:
Загальні:
-Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
-Здатність розробляти та управляти проєктами.
Фахові:
-Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
-Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
-Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
-Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту, використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.
Даний курс передбачає посилення таких програмних результатів навчання:
-Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
-Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
-Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проєктів.

Після завершення курсу студент буде:
Знати:
• особливості та головні концепції посткласичної естетики;
• сутність феномену модернізму та прояви модерністського мистецтва;
• ознаки та своєрідність постнекласичної естетики;
• теоретичні та художньо-практичні аспекти феномену постмодернізму;
• загальнокультурні та самобутні риси української естетичної думки та мистецтва ХХ – ХХІ ст.
Уміти:
• виділяти особливості та головні ідеї провідних естетичних теорій ХХ ст.;
• характеризувати сутність мистецького модернізму та його течій;
• показувати своєрідність естетичних концепцій та ідей поч. ХХІ ст.;
• окреслювати специфіку та прояви мистецького постмодернізму;
• висвітлювати самобутність української естетичної думки та здобутки мистецької практики ХХ – поч. ХХІ ст.;
• уміти розробляти мікропроєкти з дослідження теорії і практики сучасного мистецтва.

Рекомендована література

-Демиденко Я. Український авангардизм: філософсько-естетичний дискурс. Автореферат:
https://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_A_Z/Demudenko_aref.pdf
-Дніпровська Є.В. Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук за спец. 09.00.08 «естетика». Київ. 2003. 19 с.
-Естетика : навчальний посібник / за ред. Л. Б. Мартиненко. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 137 с.:
http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/6620/1/Estetyka.pdf
-Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16837/12-Kara-Vasilyeva.pdf
-Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. К.: Либідь, 1997.224с.
-Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л. Т. Левчук. 3-тє вид., допов. і переробл. К.: Центр учбової літератури, 2010. 520 с.:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Estetyka.pdf?
-Левчук Л. Т. Українська естетика XX століття в іменах: Гнат Хоткевич // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. К., 2003.
-Личковах В.А. Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики (Лекції з філософії сучасного мистецтва). Чернігів, 2002.
-Ліщинська О. Естетичні тенденції та ідеї сучасного візуального мистецтва (на прикладі українських проектів Венеційської бієнале) // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. № 25. С. 29–34.
-Ліщинська О. Ідея ревіталізації Чорнобиля: естетичний досвід подолання наслідків екологічної трагедії // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. Одеса: [б. в.], 2021. № 31. С.18-22. http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/996
-Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ -поч.ХХІ ст. К., 2019. 544 с.
-Міронова Т. Основні напрями українського мистецтва 1990–2020 років: художня мова, форми та виражальні засоби — стан дослідженості проблеми:
http://sm.mari.kiev.ua/article/view/248445
-Сінькевич О. Ідентифікаційні практики масової культури: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Львів, 2016. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/aref_sinkevych.pdf
-Скляренко Г. Мистецтво ХХ — початку ХХІ ст.: новий контекст // Художня культура. Актуальні проблеми. 2004. Вип. 1. С. 142.
-Camfield W. A. Marcel Duchamp’s Fountain, Its History and Aesthetics in the Context of 1917: http://www.golob-gm.si/5-marcel-duchamp-as-rectified-readymade/f-marcel-duchamp-fountain.htm#FNanchor_17
-Greenberg C. Modern and Postmodern: http://www.sharecom.ca/greenberg/postmodernism.html
-Greenberg C. Avant-Garde and Kitsch: http://www.sharecom.ca/greenberg/kitsch.html

Силабус:

Завантажити силабус