Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФК-51мдоцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова» є вибірковою дисципліною, що складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія».

«Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова» має предметом арт-критичний аналіз пам’яток зодчества Львова; виявлення провідних художньо-естетичних та історико-культурних тенденцій архітектурної практики; з’ясування загальнокультурних закономірностей та культурологічного контексту пам’яток зодчества Львова; порівняння львівських пам’яток з аналогами у європейських містах та виявлення спільного/відмінного. Здійснення діахронного аналізу, оцінки та інтерпретації пам’яток зодчества Львова. Розбір пам’яток в культурологічному контексті із врахуванням провідних художньо-естетичних та історико-культурних тенденцій архітектурної практики кожного історичного періоду; надання об’єктивної їх характеристики та суб’єктивного особистого прочитання.

Містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Мета і завдання практики

Метою навчальної дисципліни «Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова» є критичний аналіз, оцінка та інтерпретація архітектурних пам’яток Львова, осмислення їх в загальнокультурному контексті,  проведення паралелей із західноєвропейським зодчеством і виявлення національної унікальності.

Цілі курсу «Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова» критично проаналізувати, оцінити і проінтерпретувати пам’ятки зодчества Львова в історично-культурологічному контексті: від найдавнішого періоду, доби Ренесансу, бароко, ХІХ, до ХХ і поч. ХХІ ст.; проаналізувати провідні художньо-естетичні та історико-культурні тенденції архітектурної практики кожного історичного періоду; порівняти елементи західно-європейського, візантійського, українського національного та інших стильових рис пам’яток архітектури; співставити різні архітектурні періоди та простежити загальнокультурні закономірності.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 034 «Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Арт-критичний аналіз архітектурних пам’яток Львова» студент повинен набути компетентності:

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 8. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ФК 7. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати  культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.

ФК 9. Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.

ФК 10. Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту, використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.

 

Програмними результатами навчання є:

РН 2. Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів,  верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.

РН 7. Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.

РН 13. Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проєктів.

Після завершення курсу студент буде:

ЗНАТИ:

 • особливості, специфіку жанрову диференціацію арт-критики та архітектурної критики;
 • головні критерії та способи арт-критичної інтерпретації;
 • особливості художньо-естетичного розвитку кожного періоду історії культури Львова та історико-культурну та стильову еволюцію та її вплив на зодчество;
 • прояв головних історико-культурних та естетичних тенденцій різних періодів в архітектурі Львова;
 • найвизначніші архітектурні пам’ятки Львова й області (час створення, авторство, стиль, історичний контекст, особливі прикметні риси).

УМІТИ:

 • аналізувати архітектурні пам’ятки Львова: датування, авторство, стиль, особливості;
 • оцінювати та інтерпретувати пам’ятки зодчества Львова в культурологічному контексті;
 • порівнювати окремі періоди архітектурного будівництва Львова;
 • виявляти різні культурні впливи у пам’ятках зодчества та порівнювати їх;
 • розуміти та окреслювати загальнокультурний контекст пам’ятки зодчества;
 • показувати роль і місце пам’ятки архітектури в українській та світовій культурі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна література:

-Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст. / Упор. Ю. Бірюльов. Львів, 2008.

-Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів, 2005.

-Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. Львів, 1991.

-Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2006 (2007).

-Кондель-Пермінова Н. Архітектурна й художня критика в Україні: стан і перспективи // http://hudkult.mari.kiev.ua/article/view/205260

-Ковальчук Х. Особливості архітектури Львова ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ ст. Львів, 2005:

https://mydisser.com/en/catalog/view/49/50/32048.html

-Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Книга 1. Формування т розвиток національної мистецької школи в Україні ХХ ст. // Інститут проблем сучасного мистецтва Академій мистецтв України. К.: Видавничий дім Л+С. 2004. 268 с.

http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/Krivolapov_part-1.pdf

-Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. Львів, 1991.

-Лінда С. Архітектура Львова періоду історизму:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/35434/1/6_27-33.pdf

-Пучков А. Нариc історії архітектурознавства. К. : Фенікс, 2013. 196 с.:

http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/Puchkov_Narisy_Archit.pdf

-Січинський В. Архітектура і мистецтво Львова. Част. І Част. ІІ:

https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-i-mystecztvo-lvova-chastyna-persha/

https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-i-mystecztvo-lvova-chastyna-druga/

 

Допоміжна література:

-Археологія найдавнішого Львова / М. Бандрівський: https://ntsh.org/content/arheologiya-naydavnishogo-lvova

-Асоян А. А. От Дидро до Деррида. Философско-эстетические основы художественной критики. СПб : Алетейя, 2016. 592 с.

-Бірюльов Ю. Сецесія у Львові:http://ji.lviv.ua/n29texts/biruliov.htm

-Возницький Б. Каплиця Боїмів у Львові. Львів, 1972.

-Возняк Т. Місто як «машина для життя». «Львів. Sine qua non – “без чого немає”».

-Головата Р. Будинок товариства «Дністер» – як пам’ятка мистецтва та документ історії початку ХХ ст.

http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/817/6.%20Holovata_The%20Dnister.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-Грабович Г. Мітологізації Львова: відлуння присутности та відсутности.

-Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького, І. Підкови. Т. 1–4. Львів, 2007–2012.

-Кучерявий В. Сади і парки Львова. Львів, 2008.

-Лелик М. Роль та перспективи сучасної мистецької критики в українському культурному середовищі й суспільстві: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/krytyka_mystetska.pdf

-Лильо І.М., Лильо-Откович З.М. Прогулянка Львовом. Путівник. К., 2005.

-Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Львів, 1997.

-Могитич Р. Планування структура львівського середмістя і проблеми його датування // ЗНТШ. Т.227.

-Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. Львів, 2002.

-Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. Київ, 2001.

-Овсійчук В. Українське мистецтво др. пол. ХVІ- пер. пол. ХVІІ ст. К., 1985.

-Петегирич В. Середньовічний Львів, відкритий археологами // Дзвін. 1995. №4. С.130-135.

-Підлипська А. Художня критика та мистецтвознавство в сучасних умовах: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/167037

-Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри: час і архітектура. Львів, 1997.

-Седлакова Р. Художественная критика в архитектуре / Пер. с чешск. В.К.Иванова. М.: Стройиздат, 1991. 240 с.

-Сиряміна Н. Стильові особливості львівського бароко ХVІІ – ХVІІІ ст. // Вісник НУ «Львівська політехніка». 2000. №410: Архітектура.

-Січинський В. Львівський ренесанс: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/lviv2/sichynskyj.htm

-Содомора А., Домбровський М. Anno domini. Року Божого: Латинські написи Львова. Львів,2008.

-Тарас В. Святоюрський сад – літопис сакральної ландшафтної архітектури України // Галицька брама. 2004. №4-6: Сади та парки Львова.

-Черкес Б., Жук О. Ю. Захарієвич – основоположник львівської архітектурної школи // Вісник «Львівська політехніка». 2007. №585: Архітектура.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус