Культурні практики і політики

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дарморіз О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФФК-51мдоцент Дарморіз О. В.

Опис курсу

Мета ознайомити студентів з особливостями формування культурних політик в
міжнародному та українському контекстах та впровадження, відповідно до них різних
культурних практик, креативних та культурних індустрій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
 Особливості культурних політик в межах європейського та українського
законодавства;
 Форми та особливості стратегування культури;
 Засади ведення різного роду культурних практик в межах чинного
законодавства;

вміти:
 Застосовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності;
 Аналізувати законодавство у сфері культури та уміти застосовувати його у будь-яких
галузях ринку культури;
 Розробляти стратегії та здійснювати стратегування як в культурній сфері загалом, так і
в окремих її галузях
Після вивчення дисципліни студенти набудуть таких компетентностей:
Загальних:
 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 Здатність розробляти та управляти проєктами.
Фахових:
 Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та
особливостей практичного використання культурологічного знання.
 Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до
залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а
також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи
економічні, законодавчі та етичні аспекти.

Після вивчення дисципліни студенти здобудуть такі результати навчання:
 Організовувати та управляти діяльністю закладів культури та відповідними
структурними підрозділами підприємств і установ
 Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та
установами культури чи відповідними структурними підрозділами у
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах.
 Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у
галузі культури.
 Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології
методи та засоби страт

Рекомендована література

Бюджет 2022 року на культуру, креативні індустрії та інформаційну політику – 14,5 млрд
грн // Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu-
kreativni-industriyi-ta-informacijnu-politiku-145-mlrd-grn
2. Директиви культурної політики України // https://rpr.org.ua/wp-
content/uploads/2017/11/1508_Dyrektyvy-kulturnoji-polityky.pdf
3. Європейська культурна конвенція 1954 року
4. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА КОНВЕНЦІЯ 1954 РОКУ //
https://ips.ligazakon.net/document/MU54K02U?an=183
5. Закон України Про культуру https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
6. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
7. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
8. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини
9. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження
10. Культурні індустрії в сучасному місті // https://uccs.org.ua/kreatyvni-industrii/nova-rol-
mist/kulturni-industrii-v-suchasnomu-misti/
11. Культурні практики львів’ян (2020 р) //
https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/
12. Культурні практики львів’ян (2020 р) //
https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/ 13. Культурні практики населення // https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-
03/0329_Melnichuk.pdf
14. Новікова Катерина. Успішна культурна політика – бути чи не бути державі // Тиждень
https://tyzhden.ua/Culture/137220
15. Програма «Львів – місто літератури» // /https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/162CE469415A6737C2257F8100322FF6?OpenDocume
nt
16. Програма «Львів 2020: Фокус на культуру» // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/997B771AB86151CBC22584D60044B0D1?OpenDocum
ent
17. Програма відзначення працівників культури м. Львова // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/0FB74D69E3B51BFBC22583E000320E4C?OpenDocu
ment
18. Програма грантової підтримки проектів, спрямованих на дослідження культури України
// https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FAD5B6818C6F2209C2258361004E01C3?OpenDocum
ent
19. Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocu
ment
20. Програма надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на
території м. Львова // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/9C87E09B96A4A51FC2258361004DD94C?OpenDocum
ent
21. Програма підтримки кінематографії у Львові // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/EED0EB4F5158FE9EC2257E37004F39F8?OpenDocum
ent
22. Програма підтримки мистецької та експозиційної діяльності у Львові // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f
1546?OpenDocument
23. Програма підтримки україномовного книговидання // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/CD1FF7CBB9982E5EC225789C00481901?OpenDocu
ment
24. Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства
25. Результати соціологічного дослідження культурних практик населення України //
https://ucf.in.ua/news/21-10-2021
26. Стратегія культури м. Львова до 2025 року //https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/73177F1520B59243C225813F00282E7F?OpenDocume
nt
27. Стратегія прориву 2027 // https://www8.city-
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?O
penDocument

Силабус: Культурні практики і політики

Завантажити силабус