Дарморіз Оксана Володимирівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Oksana.Darmoriz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • Філософія культури
 • Семіотика культури
 • Соціальна міфологія

Публічні події:

 

Курси

Публікації

Авторка більше 80 наукових та науково-методичних видань.

Розділи в колективних монографіях:

 • Дарморіз О. Нація, національна культура та проблема толерантності / О. Дарморіз // Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / За заг. ред. Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с. – С. 222–239 (1,3 др. арк.). http://ych.org.ua/sites/default/files/33716080.pdf
 • Дарморіз О. Сучасна людина як суб’єкт соціальної міфології / О. Дарморіз // Людина в сучасному світі: В 3 кн. Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія / [А.Ю. Васьків, Н.П. Гапон, Г.Т. Гнатищак]; за заг. ред. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 132-156 (1 др. арк).
 • Дарморіз О.В. Український національний світогляд у дослідженнях українських вчених першої половини ХХ століття / О.Дарморіз // Людина в сучасному світі: В 3 кн. Кн. 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія / [А.Ю. Васьків, Н.П. Гапон, Г.Т. Гнатищак]; за заг. ред. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 469-492 (1,2 др. арк.).
 • Дарморіз О. Медіановації у сфері інформаційної культури / О. Дарморіз // Наука і цінності людського буття / За заг. ред. Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. – С. 244–254. (0,7 др. арк.). https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/K_Nauka_i_cinnosti_buttya.pdf
 • Дарморіз О. Роль еліт у соціальній міфотворчості сьогодення // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні: Колективна монографія / за заг. ред. Мельника В.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 112-122. (0,5 др. арк..)

 

Статті в іноземних виданнях:

 

Статті у вітчизняних наукових виданнях:

 • Дарморіз О. Українські філософи І половини ХХ ст. про ментально-культурні особливості українців / О. Дарморіз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські науки. –Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – Вип. 3. – С. 254–262.
 • Дарморіз О. Свобода для міфу чи міф для свободи / О. Дарморіз // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, 2001. – Вип. 7. – С. 44–49.
 • Дарморіз О. Дослідження особливостей української ментальності в українській філософській думці першої половини ХХ ст. / О. Дарморіз // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, 2002. – Вип. 7. – С. 116–122.
 • Дарморіз О. Релігійність українського народу (аналіз філософських концепцій першої половини ХХ століття) / О. Дарморіз // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї міжнародної наукової конференції. – Л., 2003. – Кн.. 2. – С. 272–276.
 • Дарморіз О. Українські філософи першої половини ХХ ст.. про вплив дохристиянських уявлень українців на формування національної культури / О. Дарморіз // Історія релігій в Україні. Праці ХIY-ї міжнародної наукової конференції. – Л., 2004. – Кн. 2. – С. 262–256.
 • Дарморіз О. Первісні релігійні практики через призму взаємозв’язку міфології та релігії / О. Дарморіз // Історія релігій в Україні. Праці ХУІІ-ї міжнародної наукової конференції. – Львів: Логос, 2007. – С. 57–63.
 • Дарморіз О. Соціальна міфологія: сучасний дискурс / О. Дарморіз // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 53–61.
 • Дарморіз О. Релігійні аспекти міфологічної свідомості / О. Дарморіз // Релігієзнавчі студії. Зб. наук. статей. – Вип.. 2. – Львів, 2007. – С. 41–47.
 • Дарморіз О. Еволюційна теорія культури Івана Франка / О. Дарморіз // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. ст. Вип. 3. Іван Франко та українська духовна культура. – Львів, 2008. – С. 16–22. http://old.filos.lnu.edu.ua/kaf_kult_visnyk_3.pdf
 • Дарморіз О. Проблема естетичного ідеалу в українській філософській думці першої половини ХХ ст. / О.Дарморіз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські науки. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 11. – С. 124–133. http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/14.pdf
 • Дарморіз О. Естетичний ідеал як складова українського національного світогляду / О. Дарморіз // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: В-во ІПШІМОНУ і НАНУ “Наука і освіта”, 2008. – № 4. –С. 7-13.
 • Дарморіз О. Питання співвідношення віри та розуму в богословсько-філософській концепції митрополита Андрея Шептицького / О. Дарморіз // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн. 2. – Львів: Логос, 2009. – С. 64-69.
 • Дарморіз О. Ідеологія як міф Нового часу / О. Дарморіз // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. Вип. 4.– Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 19-27.
 • Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду / О. Дарморіз // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. Вип. 5.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 138–150.
 • Дарморіз О. Національна ідентичність як чинник міжкультурної комунікації в сучасному світі / О. Дарморіз // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Вип. 10. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2012. – С. 3–12. https://eprints.oa.edu.ua/1482/1/darmoriz_01102012.pdf
 • Дарморіз О. Нація як суб’єкт соціальної міфології / О. Дарморіз // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2012. – Вип. 6. – С. 139–146.
 • Дарморіз О. Інтертекстуальність як риса інформаційної культури / О. Дарморіз // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Вип. 11. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”, 2012. – С.82–90. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Nznuoafs_2012_11_10.pdf
 • Дарморіз О. Особливості розвитку інформаційної культури в добу глобалізації / О.Дарморіз // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Вип. 15. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 190–196. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Vlnu_philos_2012_15_25.pdf
 • Дарморіз О. Феномен шістдесятників в контексті проблеми формування культурної еліти в Україні / О. Дарморіз, Р. Мокрик // Українознавчий альманах. – Вип..16. – Київ, 2013. – С. 76–79. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/ukralm_2013_14_21%20(3).pdf
 • Дарморіз О. Тенденції розвитку сучасної інформаційної культури / О. Дарморіз // Українська культура. – 2013. – № 9-10. – С. 18-20.
 • Дарморіз О. Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ століття // Українознавчий альманах. КНУ ім. Т.Шевченка. – Вип.. 17. – Київ, 2014. – С.233–236. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Ukralm_2014_17_69.pdf
 • Дарморіз О. Соціальний міф як засіб консолідації українців та протистояння ворожій пропаганді // Українознавчий альманах. Випуск 19. – К.: «Міленіум+», 2016. – С. 165-168. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/183-187-1-PB%20(2).pdf
 • Дарморіз О. Формування людини нового типу та трансформація релігійності в інформаційному суспільстві // Гуманітарні візії. – № 2. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016 – С. 75-80. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5860/darmorizviziyi22016.pdf
 • Дарморіз О. Проблема формування національної ментальності в українській філософії першої половини ХХ століття / О. Дарморіз // Соціогуманітарні проблеми людини. – Журнал № 9. – Львів: В-во Інституту соціогуманітарних проблем людини, 2016. – С. 110-118. http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2016/shhpp_2016_9.pdf#page=110
 • Дарморіз О. Війна як концепт соціальної міфотворчості / О. Дарморіз // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. – Випуск 18. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 33-35. http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11545/Darmoriz%20O.%20V..pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Дарморіз О. Пропаганда як складник сучасної соціальної міфотворчості / О. Дарморіз // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Випуск 15. – 2017. – С. 43-48: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/15_2017/7.pdf
 • Дарморіз О. Семіотичні аспекти використання реклами в соціальній міфології / О. Дарморіз // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. – Випуск 21. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 19-21. http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11394/Darmoriz%20O%20V.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Дарморіз О. Пропаганда у сучасному світі: маніпуляція свідомістю й поведінкою мас // Духовність. Культура. Глобалізація. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С.122-126. URL

 

Науково-популярні публікації:

 • Дарморіз О. Історичні постаті львівської літератури: особливі імена / О. Дарморіз // Львів – місто натхнення. Література: ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник / Упор. О. Муха. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – С. 139-230.
 • Дарморіз О. Літератори-сучасники: відкритий перелік / О. Дарморіз, О. Муха // Львів – місто натхнення. Література: ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник / Упор. О. Муха. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – С. 231-335.
 • Дарморіз О. Літературний простір Львова / О. Дарморіз, О. Муха // Львів – місто натхнення. Література: ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник / Упор. О. Муха. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – С. 355-436.

 

Підручники, навчальні посібники:

 • Дарморіз О. Міфологія: навч. посібник / О. Дарморіз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 248 с. (15,3 др. арк.) https://shron1.chtyvo.org.ua/Darmoriz_Oksana/Mifolohiia.pdf?PHPSESSID=0f0e4fa24ee46bb9cf5110eb3bca5e70
 • Дарморіз О. Культура Княжої доби / О. Дарморіз, О. Мальчевський // Історія української культури: навч. посіб. / За ред. Мельника В.П., Кашуби М.В., Яртися А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с. – С. 113–148 (1,7 др.арк.).

 

Рецензії:

 • Дарморіз О. Ідентифікаційні виклики масової культури. Рецензія на монографію Ольги Сінькевич «Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс» / О. Дарморіз // Соціогуманітарні проблеми людини. – Журнал № 8. – В-во Інституту соціогуманітарних проблем людини, 2015. – С. 138–141.

 

Словники / енциклопедії:

 • Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. Мельника В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –508 с. – у співавторстві (16 гасел, 0,8 дрк. арк.. : Диференціація культурна – с. 97, Духовна культура – с. 103, Життєвий світ – с. 140, Знак – с. 143, “Іліада” – с. 151, Комунікація соціокультурна – с. 185, Культурний простір – с. 209 (разом з Яртисем), Леві-Строс Клод – с. 217, Міф – с. 263–264, Міфологія – с. 264, Музи – с. 275, Семіотика культури – с. 372, Символ – с. 374, Соціальна міфологія – с. 380, Традиція – с. 415, Філософія міфу – с. 441–442).
 • Дарморіз О. Міфологія соціальна (0,27 д.а.) http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68973 // Енциклопедія сучасної України
 • Дарморіз О. Міфу філософія (0,23 д.а.) http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68975 // Енциклопедія сучасної України

 

Тези доповідей на наукових конференціях:

 • Дарморіз О. Міфологічні основи української духовності / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 114–116.
 • Дарморіз О. Проблема національної ідентичності в українській філософській думці першої половини ХХ ст. / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 90–93.
 • Дарморіз О. Семіотичні дослідження Фердинана де Соссюра в контексті філософії постмодернізму / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 80–81.
 • Дарморіз О. Проблема мови у філософії М. Гайдеґґера / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 69–70.
 • Дарморіз О. Міф як семіологічна система у філософії Р. Барта / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 98–100.
 • Дарморіз О. Реклама як компонент сучасного соціокультурного простору: семіотичний аналіз / О. Дарморіз // Тези Міжн. Наук. конф. “Духовність. Культура. людина”. Львів, 15-16 квітня, 2010р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 174 с. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/Faculty/tezy_dkpdf.
 • Дарморіз О. Соціальна міфологія демократичного суспільства / О. Дарморіз // Зб. матеріалів 5 міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” (Львів, 2010). – Львів: Вид. відділ Інституту підприємництва та технологій, 2010. – С. 194.
 • Дарморіз О. Національний світогляд як основа для національної та культурної ідентичності / О. Дарморіз // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”, 29–30 червня 2010р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 194–196.
 • Дарморіз О. Особливості формування української національної ментальності в ХХ-ХХІ ст. / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 120–122.
 • Дарморіз О. Збереження національної культурної ідентичності в епоху глобалізації / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 105–107.
 • Дарморіз О. Толерантність у сфері міжнаціональної культурної комунікації // Зб. матеріалів 5 міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” (Львів, 2011). – Львів: Вид. відділ Інституту підприємництва та технологій, 2011.
 • Дарморіз О. Соціальні міфи в національних ідеологіях / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.109–112.
 • Darmoriz О. Internet i Wirtualna rzeczywistość jako sposoby kształtowania się człowieka nowego typu // http://ir-racjonalnosc.blogspot.com/p/blog-page_17.html
 • Дарморіз О. Глобальна етика та проблема толерантності // Проблеми моралі: теорія та практика. Збірник тез учасників ІУ Міжнародної наукової конференції з етики / Під заг. ред. Ларіонової В.К., Радченко О.Б. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – С. 127-129.
 • Дарморіз О. Реклама у сфері медіакультури / О. Дарморіз // Тези доповідей наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 128–131.
 • Дарморіз О. Проблема збереження культурного різноманіття в умовах глобалізації: європейський вимір / О.Дарморіз // Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу / Матеріали наукової конференції 17-18 вересня 2013 року / Гол. ред. Карась А.Ф. – Львів: Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 22–24.
 • Дарморіз О. Феномен інтелігенції в контексті проблеми культурної еліти / О. Дарморіз // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 82-85. https://science.donntu.edu.ua/fenomen-ukrainskoi-inteligencii.pdf
 • Дарморіз О. Колективна пам’ять у контексті соціальної міфотворчості / О. Дарморіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 66-68.
 • Дарморіз О. Колективна пам’ять як спосіб творення сучасності в соціальній міфотворчості / О. Дарморіз // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 51-53.
 • Дарморіз О. Головні бінарні опозиції соціального міфу в українських реаліях сьогодення / О. Дарморіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич :ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – 80-81.
 • Дарморіз О. Наука та інтелігенція як концепти соціальної міфології/міфологічної свідомості/ О. Дарморіз // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 65-67. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3854/document.pdf
 • Дарморіз О. Соціальний міф та сучасне мистецтво: основні точки дотику / О. Дарморіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич :ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – С. 56-59.
 • Дарморіз О. Медіа як засіб міфологізації сучасності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019.– С. 67-69. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Tezy-konferentsii-2019-1.pdf
 • Дарморіз О. Міфологізація та ритуалізація соціокультурного простору // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 181-183. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Tezy-konferentsii-2020.pdf

 

Біографія

Філософиня, кандидатка філософських наук, доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Закінчила філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1999 р.).

Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Естетичні особливості національного світогляду у філософській думці України першої половини XX століття» зі спеціальності – історія філософії.

Від 2002 р. – завідувачка лабораторії етики та естетики, з 2004 р.– асистентка кафедри теорії та історії культури, з 2007 р. – доцентка, а з 2020 – в.о. завідувача цієї ж кафедри.

У жовтні 2014 р. пройшла стажування у відділі Соціальної філософії і філософії культури Інституту філософії Жешівського університету (Uniwersytet Rzeszowski).

2015 – 2018 – навчалася у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальності – соціальна філософія, філософія історії. Працювала над темою «Соціальний міф як феномен сучасної культури: філософсько-семіотичний аспект».

Учасниця робочої групи на здобуття м. Львовом титулу Міста літератури ЮНЕСКО (2014 р.)

Брала участь в організації 83 Конгресу Міжнародного ПЕН-клубу / PEN International Congress (Львів, 17-23 вересня 2017 р.)

Входить до Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Голова «Української асоціації культурологів – Львів» (з 2019 р.)

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

 • Дарморіз О. Міфологія: навч. посібник / О. Дарморіз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 248 с. (15,3 др. арк.) https://shron1.chtyvo.org.ua/Darmoriz_Oksana/Mifolohiia.pdf?PHPSESSID=0f0e4fa24ee46bb9cf5110eb3bca5e70
 • Дарморіз О. Культура Княжої доби / О. Дарморіз, О. Мальчевський // Історія української культури: навч. посіб. / За ред. Мельника В.П., Кашуби М.В., Яртися А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с. – С. 113–148 (1,7 др.арк.).

 

 • Дарморіз. О. Комплексна програма з курсу “Філософія культури” для студентів філософського факультету (спеціальність “філософія”) / О.Дарморіз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 29с.
 • Дарморіз О. Комплексна програма з курсу “Філософія культури” для студентів філософського факультету (спеціальність “культурологія”) / О.Дарморіз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 29 с.
 • Дарморіз О. Комплексна програма з курсу “Міфологія” для студентів філософського факультету (спеціальність “культурологія”) / О. Дарморіз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 21 с.
 • Дарморіз О. Програма з курсу “Семіотика культури” для студентів філософського факультету (спеціальність “культурологія”) / О. Дарморіз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 15 с
 • Дарморіз О. Актуальні проблеми сучасної філософії культури. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 033 – філософія // https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Darmoriz.-Aktual-ni-problemysuchasnoi-filosofii-kul-tury.docx
 • Дарморіз О. Культурна антропологія та постколоніальні студії. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 033 – філософія // https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Darmoriz.-Kul-turna-antropolohiia-ta-postkolonial-ni-studii.docx
 • Дарморіз О.Cеміотичний аналіз в філософсько-культурологічних дослідженнях. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 033 – філософія // https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Darmoriz.-Semiotychnyy-analiz-v-filos-kul-t-doslidzhenniakh.docx
 • Дарморіз О. Соціальний міф в сучасній культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 033 – філософія // https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Darmoriz.-Sotsial-nyy-mif-v-suchasniy-kul-turi.docx
 • Дарморіз О. Соціальні практики ідентифікації в масовій культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів PHD за спеціальністю 033 – філософія // https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Darmoriz.-Sotsial-ni-praktyky-identyfikatsii-v-mas-k-ri.docx

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!