Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Продан Т. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальностей зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”, 153 “Мікро та наносистемна техніка”. Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( ІІІ семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний курс передбачає вивчення особливостей, закономірностей виникнення та розвиток української культури відповідно до соціокультурних контекстів (витоки української культури, Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, Ренесанс в Україні, Бароко в Україні, Національно-культурне відродження 19 ст., Новочасна культура 20 ст., сучасна українська культура 21 ст.). До основних завдань курсу належить вивчення феноменів та культурних процесів, що сприяли становленню української державності, аналіз сучасної соціокультурної ситуації у прогнозуванні тенденцій подальшого культурного розвитку в Україні.

Силабус:

Завантажити силабус