Навчальна (інституційна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490ФФК-31доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальна (інституційна) практика складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму спеціальності 034 «Культурологія». Практика передбачає закріплення теоретичних знань та набутих навичок з культурологічних курсів. Важливим аспектом практики є виконання відповідних практичних завдань у закладах культури міста, департаменту розвитку ЛМР, управляння культури ЛМР та ін.

Тривалість практики:

Навчальна (інституційна) практика студентів культурологічного відділення 2-го курсу триває два тижні з 26.01.2023 р. по 08.02.2023 р.

Мета і завдання практики:

Метою навчальної (інституційної) практики є оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в царині культурологічної професії, сформувати на основі одержаних в Університеті знань професійні уміння, навички, можливості прийняття самостійних рішень у процесі діяльності в культурологічній сфері, виробити необхідність поглиблювати знання і вміння критично мислити, креативно застосувати знання у практичній діяльності.

Очікувані результати навчання:

Відповідно до Освітньо-професійної програми 034 «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Навчальна (інституційна) практика» студент повинен набути компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в культурологічній царині.

 • Знання та розуміння предметної сфери культурології та розуміння специфіки професійної діяльності.

 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації при підготовці культурних проєктів.

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати культурологічні проблеми.

 • Здатність працювати в команді: вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

 • Здатність презентувати результати професійної діяльності надавати відповідну аргументацію, зокрема в процесі розробки культурних проєктів.

 • Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів.

 • Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури і використовувати джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства в тому числі в культур-проєктній діяльності.

 • Здатність створювати розробляти та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об’єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу.

 • Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту, використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.

Програмними результатами навчання є:

 • Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру.

 • Створювати логічно і структурно організовані тексти з питань культурології, відповідно до спеціалізації.

 • Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів.

 • Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань.

Після проходження практики студент буде

Знати:

 • основні види культурологічної діяльності в культурних інституціях і установах,

 • головні принципи функціонування культурних інституцій України,

 • основи культур-проєктної діяльності,

 • головні етапи розробки проєкту у сфері культури.

Уміти:

 • складати календарний план роботи, графік проходження практики,

 • вести щоденник практики та підготувати підсумковий звіт про проходження практики.

 • розробляти культурний проєкт (в межах бази практики відповідно до специфіки роботи установи),

 • організувати та провести залікове завдання (представлення проєкту) в культурній інституції.

Етапи практики:

Організаційний етап:

1. Проведення загальних організаційних зборів практикантів.

2. Ознайомлення з переліком і особливостями баз практики.

3.Оформлення документації щодо місця проходження практики.

4. Ознайомлення з необхідною документацією проходження навчальної практики.

Практичний етап:

1. Ознайомлення з установою проходження практики і вивчення документації.

2. Складення календарного плану проходження практики.

3. Виконання завдань навчальної практики.

Завершальний етап:

1.Обговорення результатів проходження практики.

2. Підготовка звіту і завершення щоденника за результатами проходження практики.

3. Презентація розробленого проєкту.

4. Захист звіту за результатами проходження практики.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Бездольна Л. Культурно-просвітницькі проєкти – комплексна система послуг нового рівня для задоволення потреб користувачів:

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/9970/2/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.pdf

-Безпалько О. Соціальне проектуваня: навч. посіб. К., 2010: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf

-Кочубей Н. Соціокультурна діяльність. Навч. посібник:

https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/kochubej-n.v.-2015-socziokulturna-diyalnist.pdf

-Мєднікова Г. Концепт культурні практики та його роль в трансформації сучасної культури // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 37. С. 30-39.

-Филипенко О., Колєсник Т. Управління проектами: навч. посіб. Харків, 2016.

-Яременко, Н.В. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. Фастів: Поліфаст. 2007. 480 с.

Нормативно-правові документи:

-Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка:https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf

-Стратегія розвитку культури 2025:https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/strategiya-rozvytku-kultury-2025.pdf

-Закони України про культуру:

http://kyivheritage.com/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf

-Законодавча база галузі культури: https://uccs.org.ua/zakonodavcha-baza-haluzi-kultury/

Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів

-Український культурний фонд:

https://ucf.in.ua/?fbclid=IwAR08dJulkk3Xny5dJ9ZR3MgqFCrUlIZYELt4HT8olsGfdDbHGK-dDjEt9a8

Силабус:

Завантажити силабус