Ярошенко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: Tetyana.Yaroshenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Філософія культури та філософська антропологія:

 • міждисциплінарні зв’язки філософсько-гуманітарного знання;
 • проблеми філософської методології культурологічних досліджень;
 • антропологічні, аксіологічні, морфологічні виміри культури;
 • сучасність як соціокультурний феномен.

 

Морфологія культури та регіональна типологія культури:

 • особливості та сучасні проблеми культурного моделювання;
 • феномени і проблеми культурного плюралізму у сучасному світі;
 • феномен української культурної самобутності;
 • компаративні дослідження етно-національних, регіональних моделей культури

Етика

 • проблеми та завдання сучасної етики;
 • гуманістичні аспекти сучасної етики;
 • межовість як проблема сучасної етики;
 • особливості етики кризової доби

 

Навчальні курси/нормативні дисципліни для філософів і культурологів філософського факультету

 1. Вступ в культурологію.
 2. Етика, естетика, релігієзнавство.
 3. Культурна багатоманітність світу; моделі культури.
 4. Етика.
 5. Морфологія культури.
 6. Регіональна типологія культури.
 7. Гуманістичні аспекти сучасної етики.
 8. Науковий семінар

 

Курси

Публікації

Публікації

Навчальний посібник

 1. Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 236 с.

 

        Розділи в навчальних підручниках/посібниках

 1. Ярошенко Т.М. Регіональна типологія світової культури // Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2, перероблене і доповнене. – Львів: Світ, 2005. С.21-71.
 2. Ярошенко Т. М. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивчення / Т. М. Ярошенко // Історія української культури / [ В. П. Мельник, М. В. Кашуба, А. В. Яртись]; за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби, проф. А. В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 11 – 45.

Статті до  енциклопедичного словника культурології

Ярошенко Т. Європейська модель (тип) культури. Українська модель культури . …. / Т. Ярошенко // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 132-133; 425 – 426, …. – 48 с. (2,9 д. а.) .

Наукові статті у фахових виданнях

Ярошенко Т.М. Сучасність як предмет морфологічного та філософсько-етичного аналізу культури. / Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 958-П/2011. Серія: «Теорія культури і філософії науки». Випуск 44. – Харків, 2011. С. 64-73.

Ярошенко Т. Морфологічний аналіз української моделі історико-культурного розвитку / Т. Ярошенко // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Львів, 2012. Випуск 15. С. 171 – 181.

Ярошенко Т. М. Етика сучасності: феномен гібридизації / Т. М. Ярошенко // Український соціум. ISSN 1681 – 116X. К., 2017. № 1 (60). С. 8-20.

 

Статті в колективних монографіях та міжнародні публікації

Ярошенко Т. Ідеї Артура Шопенгауера як тематизація сучасності: етико-морфологічні аспекти / Т. Ярошенко // Філософія Артура Шопенгауера та сучасність: колективна монографія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С.121-133.

Ярошенко Т. М. Особливості морфологічного аналізу сучасної культури / Т. М. Ярошенко // Наука і цінності людського буття: колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  С.280 – 289.

Ярошенко Т. М. Гібридна сучасність та спроби її осмислення / Т. М. Ярошенко // Quo vadis, humanitas? Ksiega Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD, z okazji 65, rocznicy urodzin, O. Sinkiewicz, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa – Lwow – Kijow 2017, 542 s. С. 77 – 85.

 

Публікації з виступів на конференціях 2019-2021

Ярошенко Тетяна. Морфологія культури та етика в проблемному дискурсі «сьогодення-сучасність»: модель, етос-домівка  / Тетяна Ярошенко // Духовність. Культура. Глобалізація. Матеріали Міжнародної конференції (м. Львів, 28 жовтня 2019 р.) Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 50-54.

Ярошенко Тетяна. Виклики сьогодення і проблема автентичної культури в дискурсі філософсько-етичних вчень А. Шопенгауера та С. К’єркегора / Тетяна Ярошенко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2020.  С. 211-214.

Ярошенко Т.М. Морфологія культури в системі філософсько-культурологічного знання; особливості, проблеми, сучасні переспективи / Т.М. Ярошенко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів, 2021. С. 267-271.

Ярошенко Тетяна. Культурологія і етика в характеристиках, викликах і відповідях сучасної доби / Тетяна Ярошенко // Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.) Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 14-16. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/materialy-konferentsiia-2021.pdf

Біографія

Дипломи:

 • диплом ПВ № 694683 Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; закінчила в 1989 році за спеціальністю філософія. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 21 червня 1989 р. присвоєна кваліфікація «філософ, викладач філософії». Місто Київ 27 червня 1989 р. Реєстраційний № 411;
 • диплом кандидата наук ДК № 020257 від 8 жовтня 2003 року (протокол № 5-11/8; присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності історія філософії. ДК № 020257;
 • атестат доцента 12ДЦ № 019276. Україна. Міністерство освіти і науки. Рішенням Атестаційної колегії від 18 квітня 2008 року протокол № 2/30 – Д присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури.

Підвищення кваліфікації. Курси «Цифрові компетенції в освіті» у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 27 січня 2020 року до 07 лютого 2020 року загальним обсягом 2 кредити ЄКТС (60 год.) у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Львів, лютий 2020 р. Свідоцтво №01467243/ 02690 – 20 про закінчення курсів підвищення кваліфікації.

Методичні матеріали

Навчальні курси/нормативні дисципліни для філософів і культурологів філософського факультету

 1. Вступ в культурологію.
 2. Етика, естетика, релігієзнавство.
 3. Культурна багатоманітність світу; моделі культури.
 4. Етика.
 5. Морфологія культури.
 6. Регіональна типологія культури.
 7. Гуманістичні аспекти сучасної етики.
 8. Науковий семінар

Силабус_Вступ в культурологію_Ярошенко Т.М.

Ярошенко_етика

Ярошенко_Морфологія_культ

Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Комплексна програма з нормативного навчального курсу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 60 с.

Ярошенко Т.М. “Етика” – фундаментальна комплексна програма у співавторстві з Шендрик С.М.

Ярошенко Т.М. Культурологія. Комплексна програма з курсу для студентів філософського факультету

Ярошенко Т.М. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивченняІсторія української культури: навчальний посібник. – Львів, 2012. – 482 с. 

Силабус. Морф.культури

Силабус. Культ. багатоманіття світу моделі культури

Силабус. Етика

Силабус. Гуман.асп.сучасної етики

Силабус. Регіональна типологія культури

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!