Прикладна етика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Прикладна етика» є дисципліною вільного вибору і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є теоретичні засади прикладної етики як постнекласичної науки; окремі різновиди прикладної етики, їх загальнофілософська та нормативна основа, категоріальний апарат та головні концептуальні підходи до актуальних питань; особливості відкритих моральних проблем біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу. Основними завданнями є розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі, продискутувати актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки виробити моральну позицію щодо окремих етико-прикладних проблем. Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Ліщинська О. Прикладна етика : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 236 с.

-Ліщинська О. Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2005. – 47 с.

-Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. Прикладна етика. Навч. посіб./ За наук. ред. Панченко В. І. – К., 2012:

https://cul.com.ua/preview/prikladna_etika.pdf

-Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики:

http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html.

-Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник. – К., 2004:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/bioetica/Borejko/index.html

-Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник / В. Запорожан, М. Аряєв. – Одеса, 2005.

-Хоманн К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая этика и этика предпринимательства:

http: // www. krotov. Info /lib_sec /22_h /hom /an0.htm.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус