Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Немає
24Залік
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Лазарович Н. В.
216доцент Лазарович Н. В.ФФК-11
316доцент Лазарович Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФК-11доцент Лазарович Н. В.
216ФФК-11доцент Лазарович Н. В.
316ФФК-21доцент Лазарович Н. В.

Опис курсу

Актуальність курсу «Історія української культури» передусім полягає у осмисленні феномену української
культури, яка має глибокі історичні корені та займає гідне місце у історико-культурному процесі Європи та світу.
Цей курс дає змогу студентам комплексно розглянути культурогенез українського народу – від найдавніших часів
до сьогодення, поєднуючи художньо-мистецькі, архітектурні, літературні, релігійні основи буття української
культури. Це розширює світоглядні межі студентів, стає основою формування їхніх духовних цінностей та дає змогу
гідно репрезентувати українську культуру в контексті їхнього самоусвідомлення та національної ідентичності.

Рекомендована література

Основна література:
Базова:
1. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / Післям. М. Ф. Слабошпицького; Комент.: О. Д.
Василюк, І. Б. Гирич. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
2. Археологія України : підруч. для студ. іст. спец. ВНЗ / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін, наук. ред. С.
В. Трубчанінов. – 2-е вид., випр. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 479 с.
3. Археологія України : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л. Л.
Залізняка. – Київ: Либідь, 2005. – 502 с.
4. Білоцерківський В.Я., Шейко В.М. Історія української культури. Навч. посіб. – К.: Знання, 2009.
– 413с.
5. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – Київ: МАУП, 2002. – 256 с.
6. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2009. – 130 c.
7. Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне:
Волинські обереги, 2001. – 168 с.
8. Голубець М. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. – Львів : Накладом
фонду ”Учітеся, брати мої”, 1922.
9. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української
культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.
10. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 1994. –
736 с.
11. Заєць І.І. Витоки духовної культури українського народу. – Вінниця: Континент-Прим, 2006. –
328 с.
12. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. світи / В.А. Греченко та ін. –
К.: Літера ЛТД, 2005. – 464с.
13. Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко.– К.: Техніка, 2003.– 472 с.
14. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К.: Либідь, 2002. –
656 с.
15. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби і А. В.
Яртися ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480 с.
16. Історія української культури. Навч. посіб./ За ред. О. Ю. Палової – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 368 с.
17. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: Вища
шк., 2000. – 607с.
18. Історія української культури: у 5 томах. – К.: Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3,
2003–1245 с. Т. 4. Кн. 1. — 2008. — 1006 с., Т 4. Кн. 2. — 2005.
19. Історія української літератури : у 12 т. – Т. 2: Давня література (друга половина XVI–XVIII ст.) /
наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. – Київ : Наук. думка, 2014. – – 839 с.
20. Історія української літератури : у 12 т. Т.1. Давня література (X– перша половина XVI ст.). /
наук. ред. Юрій Пелешенко, Микола Сулима. – Київ : Наук. думка, 2013. – 840 с.
21. Історія української музики: у 3-х ч. Підручник. Київ–Харків–Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць. Ч.1. – 1996.
– 314 с.; Ч.2. – 1998. – 387 с.; Ч.3. – 2001. – 478 с.
22. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / С.М. Клапчук ті ін. – 4-те вид.,
перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 351с.
23. Кисіль О. Г. Український театр : популярний нарис історії українського театру / Олександр
Кисіль. – К. : Книгоспілка, 1925. – 178 с.
24. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. /
Передмова проф. В.Скотного. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.
25. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч.
/Передмова проф. С. Павлюка. – Ч. 2. – Львів: Світ, 2004. – 268 с.
26. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Ч.
3. – Львів: Світ, 2005. – 268 с.
27. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 2-е вид., доп. та
перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
28. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М..М.
Заковича . – К.: Знання, 2007. – 567 c.
29. Макаров А. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 285 с.
30. Огієнко I. I. Історія українського друкарства. ‒ К.: Либідь, 1994. ‒ 448 с.
31. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.:
Довіра, 1992. – 141с.
32. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728с.
33. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1996. – 689 с.
34. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник/ За ред. Черепанової С.О. – Львів:
Світ, 1994.– 456 с.
35. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.:
Либідь, 1993. – 592с.
36. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко О.М. та
ін. – К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с.
37. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я.,
Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с.
38. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.
39. Українська художня культура: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416с.
40. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 2000. –
240с.
41. Фігурний Ю. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – 2-ге вид. – К.
: Бібліотека українця, 1999. –122 с.
42. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Вид-во «Україна», 2003. – 336с.
43. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – 258с.
Допоміжна:
1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів:
Світ, 2004. – 344с.
2. Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна культура. – Х.: Одіссей,
2006. – 375 с.
3. Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – 403 с.
4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1983.
5. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003. – 184 с.
6. Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – 264 с.
7. Залізняк Л. Л. Первісна історія України. – К., 1999. – 263 с.
8. Зарубіжні українці. Етнографічний довідник.– К.: Україна.– 1991.– 256 с.
9. Історія української літератури: В 6т. 9кн. / Упоряд. В.В. Яременко; Приміт. С.К. Росовецького. –
К. : Либідь, 1993. – 264с., 285с., 336с., 320с., 256с., 352с., 264с, 280с.
10. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : історична монографія / Митрополит Іларіон. –
Вінніпег : [б.в.], 1958. – 216 с.
11. Козубська О. Б. Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст : Автореф. дис.
канд. іст. наук : 07.00.01.– Львів : [б.в.], 2004.– 19 с.
12. Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.:
Україна, 2000. – 184 с.
13. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К.: Наукова думка, 1984. – 176 с.
14. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : (ідеї гуманізму епохи Відродження в українській
філософії XV-початку XVII століть) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук. – К.: [б.в.], 2003. – 29 с.
15. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? – Черкаси:
ЧДТУ. – 363 с.
16. Лужницький Г. Історія українського театру. Відбитка з Записок НТШ, Т. 171. – Нью Йорк, 1961. – 58 с.
17. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К.: ІСБН, 1992. – 847 с.
18. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні. – К., 2003. –
152 с.
19. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1993. – 87 с.
20. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова
думка, 1991. – 338с.
21. Павлів Д. Бронзова доба. Початок праслов’янської історії // Історія України. – Львів, 1996. – С. 3-
50.
22. Слабошицький М.Ф. Українські меценати : нариси з історії української культури. – Київ:
Видавництво М. П. Коць: Ярославів Вал, 2001. – 328 с.
23. Сторінки історії Львівського університету : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. – Львів
: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 207 с.
24. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і
музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
25. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К.: Вид. Центр «Просвіта»,
2006. – 296с.
26. Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ:
КМ Академія, 2003. – 181 с.
27. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.
28. Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. до н.е. – К.:
Аратта, 2002. – 271 с.
29. Яценко Б., Яценко В. Велесова книга. – К.: Велес, 2004. – 256 с.
Інформаційні ресурси
http://uartlib.org/
http://litopys.org.ua/
https://spadok.org.ua/
https://diasporiana.org.ua/
http://www.gloryukraine.com.ua/
http://elib.nplu.org/
http://www.spadshina.com/
http://www.kobzar.info/
https://pidru4niki.com/kulturologiya/
http://www.ji.lviv.ua/ji-arhiv.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус