Гендер в культурі

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Мандрищук Л. А.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФК-21Мандрищук Л. А.

Опис курсу

Предмет вивчення курсу: гендер чи соціокультурна стать людини, яка формується у персони в
межах культури, і яка є відмінною від чистої біологічної статі. Курс покликаний розглянути і
дослідити соціокультурні взаємовідносини між чоловіком та жінкою від найдавніших часів до
сьогодення та проаналізувати еволюцію цих відносин, а також розглянути основні гендерні
теорії, проблему гендерної нерівності у європейській культурі і спробу її розв’язання у
сучасному культурному просторі; курс покликаний з’ясувати, як гендерні ролі впливають на
розвиток європейської культури.
Мета: Ознайомити з основними поняттями, положеннями та теоріями гендеру; навчити
аналізувати гендерні процеси в соціокультурному просторі та виявляти вплив гендерних ролей
на розвиток культури, права та взаємовідносини між людьми.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття та положення
курсу; історію розвитку взаємовідносин між жінкою та чоловіком у Європі; історикофілософський погляд на гендерну проблематику; основні гендерні теорії; основні проблеми, що
пов’язані із гендерними ролями у суспільстві та культурі; вміти: аналізувати різні гендерні
теорії, порівнювати їх та піддавати критичному огляду; виділяти гендерні проблеми у культурі і
бачити їх підґрунтя та взаємозв’язок; розуміти вплив гендерної нерівності на розвиток права,
законів, культури та на взаємовідношення між людьми.
Міжпредметні зв’язки: Вибіркова навчальна дисципліна “Гендер в культурі” є складовою
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та пов’язана
із такими предметами, як “Філософія культури”, “Культурологія”, “Філософія”, “Культурна
антропологія”, “Історія”.

Рекомендована література

ОСНОВНА:
(підручники):
1. Генденрий підхід: історія, культура, суспільство / під. ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів : ВНТЛ-Класика, 2003.
2. Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. С. Альошкіна. Нью-Йорк, 2000.
3. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Львів : Ін-т
народознавства НАНУ, 2008.
4. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. Київ : Основи, 2017.
5. Ми різні – ми рівні. Основи культури гендерної рівності. Київ : К. І. С., 2007.
6. Словник гендерних термінів / уклад. З. В. Шевченко. Черкаси, 2016.
7. Хамитов Н. Философия и психология пола. К.: Ника-Центр, 2001.
8. Хитрук Е. Мужское и женское: от природы к культуре. Томск: Издательский Дом Томского
государственного университета, 2017.
(допоміжна):
9. Августин Аврелий. О супружестве и похоти // Трактаты о любви: сборник текстов. М.: Институт
философии РАН, 1994.
10. Алкіфрон. Листи гетер // Алкіфрон. Листи гетер. Теофраст. Характери / пер. з давньогр. Д. Коваль.
Львів: Апріорі, 2020. С. 9–40.
11. Батлер Дж. Гендерний клопіт – Фемінізм та підрив Тожсамості. – Режим доступ:
http://1576.ua/books/7370
12. Бовуар С. Друга стать : у 2-х томах. Київ : Основи, 1994. 800 с.
13. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2000.
14. Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр. ; отв. ред.
перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии ; СПб. :
Алетейя, 2005. С. 286–365.
15. Вейнингер О. Пол и характер. М. : ТЕРРА, 1992.
16. Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах /
пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.
17. Довідник з питань гендерної рівності та соціальної справедливості / Ю. М. Галустян, Г. П. Лянна, Л. Б.
Магдюк та ін. К.: Перун, 2009.
18. Зиммель Г. Женская культура // Избранное. В 2 т. Т. 2: Созерцание жизни – М.: Юристъ, 1996. С. 234–
266.
19. Кашуба М. Гендерний аналіз традиційного українського суспільства. – Режим доступ:
https://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p017.php
20. Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. С. Альошкіна. Нью-Йорк, 2000.
21. Кіммел М. Нерівність і відмінність: соціальне конструювання гендерних стосунків // Кіммел М. Гендероване
суспільство / пер. С. Альошкіна. Нью-Йорк, 2000. С. 133–168.
22. Кісь О. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід. – Режим доступ:
http://linguistics.kava.kiev.ua/publications/2008/06/20/kogo_oberigae_beregi_73. html
23. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні. – Режим доступу:
www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm
24. Коннелл Р. Гендер и власть: общество, личность и гендерная политика / пер. Т. Барчуновой; науч. ред.
пер. И. Тартаковская. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
25. Коннелл Р. Гендер как структура социальной практики // Техника «косого взгляда». Критика
гетеронормативного порядка: сборник статей / под ред. И. Градинари; пер. с англ. К. Бандуровского,
И. Кушнаревой, Л. Фирсавой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 48–64.
26. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація : посібник для експертів та експерток аналітичних
центрів. Київ, 2014.
27. Платон. Держава / пер. з давньогр. Д. Коваль. К.: Основи, 2000.
28. Савіцька О. Гендерна культура – основа морального розвитку студентської молоді. Social Work and
Education, Vol. 2, № 1, 2015, С. 59–66.
29. Сінькевич. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані. № 11, 2014. С. 16–22.
30. Тертуллиан. О женском убранстве // Избранн. сочин. М.: Прогресс; Культура, 1994.
31. Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. I: Вопросы 75–119. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2005.
32. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с фр.
М. : Касталь, 1996.
33. Шопенгауэр А. Мисли // Шопенгауэр А. Афоризмы и истины: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. С.617-720.
34. Bachofen J. J. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen
und rechtlichen Natur. Stuttgart 1861. https://archive.org/details/Bachofen-Johann-Mutterrecht/mode/1up
35. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Thinking Gender’. New York & London:
Routledge, 1990.
36. Connell R. The Men and the Boys. Sydney : Allen & Unwin, 2000.
37. Kimmel M. About a boy // Vassar. Winter 2003. Vol. 100, is. 1. URL: http://vq.vassar.edu/issues/2004/01/last-
page

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус