Історія української та зарубіжної культури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Стеценко В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

«Історія української та зарубіжної культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год (І семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу культурних процесів в Україні та у світі загалом, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя. Зокрема:

розкрити значення міжкультурної комунікації

навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства та зарубіжних країн світу

сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності

розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції

Метою навчальної дисципліни «Історія української та зарубіжної культури» є вивчення основних періодів розвитку української та зарубіжної (європейської, світової) культури, проблеми етногенезу та культурогенезу народів світу і серед них українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Цілі курсу «Історія української та зарубіжної культури» полягають у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феноменів світової та європейської культури й української культури зокрема, закономірностями їх функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української та зарубіжної (європейської, світової) культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській та зарубіжній культурі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус