Основи наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Курсова робота
41Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
330ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.
460ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Курс покликаний закласти науково-теоретичні та методичні основи наукової діяльності здобувачів.
Націлений на організацію процесу написання курсової роботи. Передбачає викладення методики наукової
робот здобувачів, організацію їх наукової діяльності, рекомендації методологічного характеру наукового
письма, ознайомлення зі засадами академічної доброчесності.

Ознайомити здобувачів зі специфікою наукової роботи, організувати процес написання та захисту курсової
роботи, висвітлити засади академічної доброчесності і основи наукового академічного письма.

Рекомендована література

-Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд
досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. К.: Таксон, 2016. 234 с.
-Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. К.:
Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2014. № 1 (1). С. 37–43.
-Важинський С.Е. Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб.. Суми: СумДПУ
імені А.С. Макаренка, 2016. 260 с.
-Корягін М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта, 2017. 622 с.
-Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і
ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.:
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dos
l.pdf
-Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. Тернопіль, 2014. 272 с.:
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0
%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
-Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Львів : Видавництво ЛНУ імені
Івана Франка, 2020. 226 с.: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-naukovykhdoslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf
-Мартинюк О. М. Академічне письмо (конспект лекцій): навчально-методичне видання. Луцьк : Вежа, 2021. 48 5 с.: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20241/1/akadem_mart.pdf
-Романчиков В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 254
с.: https://shron1.chtyvo.org.ua/Romanchykov_Volodymyr/Osnovy_naukovykh_doslidzhen.pdf?
-Стеченко М.Д., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень : Підручник. К.: Знання, 2005. 309 с.
-Цехмістрова Г. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. 240 с.: https://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf
-Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність
-Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист –
Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
-До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист
Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263
-Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
-Стратегія Університету на період 2021-2025рр. – https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf

Силабус: ОНД

Завантажити силабус