Історія української культури (філологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Васьків А. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Васьків А. Ю.

Опис курсу

«Історія української культури» має предметом вивчення культурологічний історичних епох культурного
розвитку українського народу. Курс передбачає аналіз феномену та закономірностей розвитку духовної та матеріальної культури українства як у теоретичній, так і практичній площинах. Знання студентів
контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а
також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і
оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Основна:
1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів: Світ,
2004. – 344с.
2. Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна культура. – Х.: Одіссей,
2006. – 375 с.
3. Білоцерківський В.Я., Шейко В.М. Історія української культури. Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. –
413с.
4. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – Київ: МАУП, 2002. – 256 с.
5. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ:
НМетАУ, 2009. – 130 c.
6. Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне:
Волинські обереги, 2001.– 168 с.
7. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української культури:
Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.
8. Заєць І.І. Витоки духовної культури українського народу. – Вінниця: Континент-Прим, 2006.
9. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. світи / В.А. Греченко та ін. –
К.: Літера ЛТД, 2005. – 464с.
10. Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко.– К.: Техніка, 2003.– 472 с.
11. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К.: Либідь, 2002. – 656
с.
12. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: Вища шк.,
2000. – 607с.
13. Історія української культури: у 5 томах. – К.: Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3,
2003–1245 с.
14. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / С.М. Клапчук ті ін. – 4-те вид.,
перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 351с.
15. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. /
Передмова проф. В.Скотного. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.
16. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч.
/Передмова проф. С. Павлюка. – Ч. 2. – Львів: Світ, 2004. – 268 с. 17. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Ч. 3.
– Львів: Світ, 2005. – 268 с.
18. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 2-е вид., доп. та
перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
19. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича . –
К.: Знання, 2007. – 567 c.
20. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред.
проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
21. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.:
Довіра, 1992. – 141с.
22. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728с.
23. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1996. – 689 с.
24. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник/ За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ,
1994.– 456 с.
25. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.:
Либідь, 1993. – 592с.
26. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко О.М. та ін.
– К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с.
27. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький
М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с.
28. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.
29. Українська художня культура: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416с.
30. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К.: Вид. Центр «Просвіта»,
2006. – 296с.
31. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 2000. –
240с.
32. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Вид-во «Україна», 2003. – 336с.
33. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – 258с.

Додаткова:
1. Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – 403 с.
2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1983.
3. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003. – 184 с.
4. Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – 264 с.
5. Залізняк Л. Л. Первісна історія України. – К., 1999. – 263 с.
6. Історія української літератури: В 6т. 9кн. / Упоряд. В.В. Яременко; Приміт. С.К. Росовецького. – К. :
Либідь, 1993. – 264с., 285с., 336с., 320с., 256с., 352с., 264с, 280с.
7. Лозко Г. Українське народознавство. – Харків, 2005. – 469 с.
8. Минуле українського театру / І.О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 180с.
9. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні. – К., 2003. – 152 с.
10. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1993. – 87 с.
11. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова думка,
1991. – 338с.
12. Павлів Д. Бронзова доба. Початок праслов’янської історії // Історія України. – Львів, 1996. – С. 3-50.
13. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – 608 с.
14. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. –
К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
15. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А.П.
Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.
16. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.
17. Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. до н.е. – К.: Аратта,
2002. – 271 с.
18. Яценко Б., Яценко В. Велесова книга. – К.: Велес, 2004. – 256 с.
19. Зарубіжні українці. Етнографічний довідник.– К.: Україна.– 1991.– 256 с.
20. Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.: Україна,
2000. – 184 с.
21. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К.: ІСБН, 1992. – 847 с.

Інформаційні інтернет-ресурси
Культура. Освіта. Наука // електронний ресурс: режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/culture_science_education

Силабус:

Завантажити силабус