Кохановська Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: m.kokhanovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: філософія культури, релігійна антропологія, соціокультурні трансформації у сучасному світі.

Публікації

Презентованість в Інтернеті: https://www.researchgate.net/profile/Mariya_Kokhanovska

Автор 39 наукових публікацій, 5 науково-публіцистичних та ряду навчально-методичних і журналістських матеріалів.

 

 

Статті: 

Моральна досконалість як відповідь на кризовість сучасного гуманізму

Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла ІІ

Культурне зубожіння та занепад людства

 

Список усіх публікацій: 

Фахові видання

 1. Кохановська М.Г. Моральна досконалість як відповідь на кризовість сучасного гуманізму (у філософсько-богословській спадщині Кароля Войтили) / М.Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун. «НАУ-друк», 2013. – № 2 (18). – С. 104–108. – (Філософія. Культурологія).
 2. Кохановська М.Г. Прагматизм та моральна філософія у світосприйнятті людини XX ст. / М.Г. Кохановська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 663–664. – С. 101–105. – (Філософія).
 3. Кохановська М.Г. Деконструкція як пошук справедливості / М.Г. Кохановська // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 111 (8). – С. 176–179.
 4. Кохановська М.Г. Причини міжрелігійних конфліктів / М.Г. Кохановська // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 105 (2). – С. 269–272.
 5. Кохановська М.Г. Деконструкція як спосіб подолання ієрархізації / М.Г. Кохановська // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – С. 187–190.
 6. Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Наука. Релігія. Суспільство / гол. ред. А.І. Шевченко. – Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта», 2010. – № 1’2010 . – С. 152–156.
 7. Кохановська М.Г. Цінність людського життя в сучасному суспільстві у філософсько-богословській спадщині Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 126–132. – (Філософські науки).
 8. Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун. «НАУ-друк», 2010. – № 1 (11). – С. 152–156. – (Філософія. Культурологія).
 9. Кохановська М.Г. Культурне зубожіння та занепад людства : характеристика Папою Іваном Павлом II сучасної епохи / М.Г. Кохановська // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред.: М.М. Бровко, О.Г. Шутов. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2009. – Випуск 24. – С. 292–299.
 10. Кохановська М.Г. Система цінностей сучасної людини в антропологічній концепції Папи Івана Павла II (в контексті розвитку інформаційних технологій) / М.Г. Кохановська // Людинознавчі студії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В.Скотний, В. Мовчан [та ін.] – Дрогобич : Науково-видавн. центр ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск XX. – С. 164–174. – (Філософія).
 11. Кохановська М.Г. Місце релігійно-моральних цінностей у сучасній науці в оцінці Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : Cogito – Ценр Європи, 2010. – Вип. XXXII. – С. 375–377.

Публікації філософських виданнях

 1. Кохановська М.Г. Іван Павло II про християнські засади розвитку Європи / М.Г. Кохановська // Парадигма Творення в сучасній науці : на шляху до інтегрованого світогляду. – Острог : Вид-во Націон. ун. «Острозька академія», 2010. – Вип. II. – С. 320–327.
 2. Кохановська М.Г. Концепція релігійної толерантності у богословсько-філософській спадщині Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Духовність. Культура. Нація : зб. наук. статей. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Випуск IV. – С. 172–180.
 3. Кохановська М.Г. Місце Митрополита Володимира Стернюка у церковно-державних відносинах / М.Г. Кохановська // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга II. – Львів: Логос, 2006. – С. 342–347.
 4. Кохановська М.Г. Чому молодь обирає Нью Ейдж? / М.Г. Кохановська // Гілея. Студентський культурологічний часопис. Число 3. Філософія культури постмодерної доби. – Львів : ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 21–26.

 

Публікації у закордонних виданнях

 

 1. Кохановська М.Г. Криза сучасної європейської культури як криза еліти / М.Г. Кохановська // Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich : wyzwania, dokonania, zatory, porażki / pod red. Andrzeja Góralskiego i Jana Łaszczyka. – Warszawa : Akad. Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2015. – S. 193–200.
 2. Кохановська М.Г. Католицька Церква про загубленість сучасної людини / М.Г. Кохановська // Materiały XV Międzynarodowej Konferencji PTU [«Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu»], (17–18 września 2013 р.). – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2013. – S. 163–166.
 3. Кохановська М.Г. Вихідні засади «нової науки про людину» Кароля Войтили / М.Г. Кохановська // Материалы Международной научной конференции [«Философия и ценности современной культуры»], (10–11 октября 2013 г.). – Минск : БГУ, 2014. – С. 127–129.

Публікації у колективній монографії

 1. Кохановська М.Г., Васьків А.Ю. Релігійна ідентифікація у сучасному світі / М.Г. Кохановська, А.Ю. Васьків // Людина в сучасному світі : колективна монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 206–230.

 

Тези міжнародних конференцій

 

 1. Кохановська М.Г. Релігія в епоху антропоцентризму / М.Г. Кохановська // Тези міжнародної конференції [«Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот»], (Львів, 22–24 червня 2016 р.). – Львів : ВЦ філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 131–
 2. Кохановська М.Г. Поступ-самознищення – головний виклик науково-технічних трансформацій (на основі праць Кароля Войтили) / М.Г. Кохановська // Матеріали круглого столу молодих учених XV Міжнародної науково-практичної конференції [«Людина, культура, техніка в новому тисячолітті»], (Харків, 22-23 квітня 2014 р.). – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. – С. 113–115.
 3. Кохановська М.Г. Покликання світської та релігійної влади: трактування Католицької Церкви / М.Г. Кохановська // Матеріали XXХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості»], (18 квітня 2014 р.). – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – С. 35–36.
 4. Кохановська М.Г. Відповідь Католицької Церкви на загубленість сучасної людини / М.Г. Кохановська // Матеріали міжнародної наукової конференції [«Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу»], (17–18 вер. 2013 р.). – Львів : Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 47–48.
 5. Кохановська М.Г. Кароль Войтила про «деградацію людини» сучасності / М.Г. Кохановська // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції [«Людина. Мова. Культура»] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 66–67.
 6. Кохановська М.Г. Соціальна місія Католицької Церкви після II Ватиканського Собору в оцінці Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету–2010»]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. VII. – С. 79–80.
 7. Кохановська М.Г. Сучасні загрози людському життю в оцінці Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти»] / М-во охорони здоров’я України. – Львів : Львівський нац. мед. ун. імені Данила Галицького, 2009. – С. 277–279.
 8. Кохановська М.Г. Папа Іван Павло II про проблему морального релятивізму сучасної людини / М.Г. Кохановська // Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Людина. Світ. Суспільство. Дні науки філософського факультету–2009 (до 175-річчя філософського ф-ту)»], (21–22 квітня 2009 р.). – К. : Київський нац. ун. імені Т. Шевченка, 2009. – Ч. VI. – С.  89–90.
 9. Кохановська М.Г. Розуміння людини у філософській спадщині Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали Міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету–2008»], (Київ, 16–17 квітня 2008 р.). – К. : Київський нац. ун. імені Т. Шевченка, 2008. – Ч. VIII. – С. 44–45.

Тези всеукраїнських конференцій

 1. Кохановська М.Г. Віра та розум в контексті адекватної антропології / М.Г. Кохановська // Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки і релігії» на тему «Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин», 21–22 квітня 2017 р. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 15–17 (–78 с.).
 2. Кохановська М.Г. Свобода та відповідальність в антропології Івана Павла / М.Г. Кохановська // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 181–182. (– 218 с.).
 3. Кохановська М.Г. Я хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спасти, – Андрей Шептицький / М.Г. Кохановська // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Красноармійськ, ДонНТУ, 17–18 березня 2016 року) / Вст. сл. проф. М. В. Кашуба, відп. ред. М. О. Нікульчев М. О. – Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 316 с. – С. 154–156.
 4. Кохановська М.Г. А. Шептицький : християнин може і повинен бути патріотом! / М.Г. Кохановська // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Духовність. Культура. Пам`ять», (12–13 травня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2015. – С. 23–
 5. Кохановська М.Г. Культура як вираз людини у вченні Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали конференцій студентів-філософів – VI–XII наукових читань пам’яті Георгія Флоровського / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 155–156.
 6. Кохановська М.Г. Духовний вимір буття людини у спадщині Папи Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали Всеукраїнської конференції [«Діалектика духовних процесів – 8»] / М-во освіти і науки України. – Дрогбич : Дрогобицький держ. пед. ун. імені Івана Франка, 2009. – С. 103–104.

 

Матеріали звітних конференцій

 

 1. Кохановська М.Г. Іслам в незалежній Україні: суспільні виклики / М.Г. Кохановська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 99–102
 2. Кохановська М.Г. Виклики для християнства у XXI столітті (на основі праць Папи Венедикта XVI) / М.Г. Кохановська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – С. 166–169.
 3. Кохановська М.Г. Християнство, пропоноване інтернетом / М.Г. Кохановська // Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 131–133.
 4. Кохановська М.Г. Соціально-економічні проблеми у філософсько-богословській спадщині Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 143–146.
 5. Кохановська М.Г. Модель церковно-державних відносин у вченні Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 6. – С. 123–126.

 

Біографія

Розклад занять 2016-2017 н.р.

Біографія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

2007 р. – магістр філософії (диплом з відзнакою). Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дипломної роботи: «Концептуальні особливості філософських поглядів Йосифа Сліпого».

2007 р. – завершила Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІГуС). Програма Варшавського університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського католицького університету.

2008 р. – магістр екуменічних наук за спеціальністю «релігійна журналістика». Магістерська програма екуменічних наук (Український католицький університет, ЛНУ імені Івана Франка). Захистила диплом на тему «Передумови та розгортання конфліктів між Українською Греко-Католицькою та Українською Православною Церквами на Львівщині у 1987–2007 роках».

2007–2009 рр. – докторантська стипендія Варшавського університету (FIAL, OBTA UW, МІГуС).

2007–2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II)» за спеціальністю «філософська антропологія, філософія культури».

З 2011 р. асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2015 р. – керівник науково-методичних семінарів кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З вересня 2015 р. – порадник студентів-культурологів. Група ФФК–21с станом на 2016 р.

З червня 2016 р. – член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Курси: «Сучасний соціокультурний простір України», «Релігієзнавство», «Сучасна релігійна ситуація в Україні», «Історія української культури», «Історія зарубіжної культури», «Міжконфесійні та  міжрелігійні відносини».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!