Історія української культури (економічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Довгань М. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Довгань М. Г.

Опис курсу

Опис курсу: Курс покликаний надати студентам/студенткам знання, сформувати вміння та навички, що стосуються історії української культури, визначення цінностей та особливостей української культури, її взаємодії з іншими культурами. Курс передбачає акцент на розвитку критичного мислення, дослідницькій роботі, аргументації власної позиції, розвитку особистісних зацікавлень студентів. 

Рекомендована література

Література
Основна:

 1. Історія української культури : (від стародавніх часів до ХІХ століття) : ілюстрована хрестоматія : [в 3 ч.]. Ч. 1 / за заг. ред. Ю. С. Сабадаш. – Київ : Ліра-К, 2020. – 319, [1] с.

 2. Павлова О., Мельничук Т. Історія української культури. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 319 с.  

 3. Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій для студ. усіх спец. ОС “Бакалавр” ден. та заоч. форм навчання / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло ; за заг. ред. Ю. С. Сабадаш ; МОН України, Маріупольський держ. ун-т, Історичний ф-т, Кафедра культурології та інформаційної діяльності. – Київ : Ліра-К, 2021. – 229, [1] с. 

 

Додаткова:

 1. Васіна З. Український літопис вбрання XIII–поч. XX ст. К.: Мистецтво, 2006. 448 с.

 2. Власто А. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. Київ: Юніверс, 2004. 496 с.

 3. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології: нова редакція. Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. 464 с.

 4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Т-во «Знання», 1991. 240 с.

 5. Дарморіз О. В. Міфологія: навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 247 с.

 6. Економічні, соціальні й культурні права / ред. А. Ейде, К. Краузе, А Розаса. Одеса: АО Бахва, 2006. 728 с.

 7. Замки та фортеці: альбом / упоряд. Л. Прибєги. Київ: Мистецтво, 2007. 352 с.

 8. Звичаї українського народу / автор і упоряд. текстів М. Ткач; упоряд. Н. Павленко. Київ: Вета–Прес, 2007. 124 с.

 9. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка XX століття: антологія. Ч. 1. Ч. 2 / упор. Р. М. Яців. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012.

 10. Історія світової та української культури: підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. Київ: Літера, 2000. 464 с.

 11. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: монографія. Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 520 с.

 12. Крвавич Д. П. Українське мистецтво: навч. посіб. для студ. вузів у трьох частинах. Львів: Світ, 2003.

 13. Критика. URL : http://krytyka.com/

 14. Культ UA. URL : http://cultua.media  

 15. Культурний проєкт. URL : http://www.culturalproject.org/ 

 16. Культурологія: енциклопедичний словник / М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко; ред. В. П. Мельник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 508 с.

 17. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб / ред. А. В. Яртись, В. П. Мельник. Львів: Світ, 2005568 с.

 18. Лютий Т. Культура масова і популярна: теорії та практики. Київ: Україна, 2007. 123 с.

 19. Мистецтво української діаспори: повернуті імена / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, Академія мистецтв України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України. Київ: Тріумф, 1998. 382 с.

 20. Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус–Прес, 2009. 415 с.

 21. Сінькевич О. Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 359 с.

 22. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія. Київ: НІСД, 2011. 336 с.

 23. Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / ред. О. П. Рудницька. Київ: ЕксОб, 2000. 205 с.

 24. Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (XI–XXI ст.) / ред. Р. М. Яців та ін. Харків: Факт, 2012. 720 с.

 25. Українські митці у світі: матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття / автор–упор. Г. Стельмащук. Львів: Апріорі, 2013. 516 с.

 26. Черкес Б. Національна ідентичність в архітектурі міста. Львів: Львівська політехніка, 2008. 266 с.

 27. Lewin P. Ukrainian drama and theater in the seventeenth and eighteenth centuries / Paulina Lewin. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2008. – 218 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ІУК

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус