Історія української культура (фізичний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Галуйко Р. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Галуйко Р. М.

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 104 – Фізика та астрофізика. Вона
містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год (ІІ семестр).
Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна
1. Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посіб. / В. Білоцерківський, В.
Шейко. – К. : Знання, 2009. – 413 с.
2. Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О. Висоцький. – Дніпропетровськ :
НМетАУ, 2009. – 130 c.
3. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред.
проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
– 482 с.
4. Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. –
120 с.
5. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
6. Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–
1245 с.
7. Історія української культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
8. Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник / В.В. Анісімов. – Київ : УБС
НБУ, 2014. – 319 с.
9. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П.
та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с.
10. Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури / В. Шейко, Л. Тишевська. – К.: Кондор, 2006. –
258с.
Допоміжна
1. Баран В., Баран Я. Походження українського народу. / В. Баран, Я. Баран. – К., 2002. – 403 с.
2. Відейко М. Трипільська цивілізація./ М. Відейко. – К., 2003. – 184 с.
3. Гнатюк В. Нарис української міфології. / В. Гнатюк. – Львів, 2000.
4. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні./ Б. Михайлов. – К.,
2003. – 152 с.
5. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. –
К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
6. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова
та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.
Чижевський Д. Українське літературне бароко./ Д. Чижевський. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

Силабус: ІУК_титулка_підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус