Вступ у культурологію

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Ярошенко Т. М.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФК-11доцент Ярошенко Т. М.

Опис курсу

Дисципліна «Вступ в культурологію» є нормативною дисципліною з спеціальності «культурологія» для освітньої програми «бакалавр», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна літ-ра

 Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с.

  • Культурологія: Навч. посіб. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003. – 316с.
  • Культурологія ХХ вік. Енциклопедія. – В 2-х тт.- С-Пб., – 1998.
  • Культурологія : Могилянська школа /  Ред. : Ю. В. Джулай, Д. О. Король, М. А. Собуцький. Київ : Вид-во О. Філюка, 2018. 297 с.
  • Конверський А. Культурологія. – К., вид-во «Фоліо», 2013 – 862 с.
  • Сінкевич О.Б.

 

Додаткова література

  • Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001. – 542с.
  • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995.
  • Ярошенко Т. М. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні засади її вивчення / Т. М. Ярошенко // Історія української культури / [ В. П. Мельник, М. В. Кашуба, А. В. Яртись]; за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби, проф. А. В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 11 –

Інтернет-джерела

Ярошенко Тетяна. Культурологія і етика в характеристиках, викликах і відповідях сучасної доби / Тетяна Ярошенко // Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 29-30 жовтня 2021 р.) Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 14-16. р. 0,3 др. арк.
https://filos.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2014/12/materialykonferentsiia-2021.pdf

Силабус: Вступ_в_культурологію_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус