Культурний і національний феномен Львова

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Культурний і національний феномен Львова» є вибірковою дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є феномен міста Львова у історичному вимірі та філософських аспектах, історичні віхи міста, національний склад різних періодів історії міста, персоналістичний вимір міста, мистецький феномен міста (здобутки літератури, архітектури, малярства, скульптури), музейний простір та туристичний потенціал міста. Основними завданнями є розглянути феномен міста Львова в контексті історичної тяглості; дослідити етнонаціональний склад населення; окреслити культурні портрети провідних діячів міста; проаналізувати мистецькі здобутки Львова (архітектуру, літературу, образотворче мистецтва і скульптуру, музику і театр); показати роль міста як туристичного феномену; осмислити проблему «Львів як міф». Знання студентів контролюють на семінарських заняттях, за якістю індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст. / Упор. Ю. Бірюльов. – Львів, 2008.

-Грабович Г. Мітологізації Львова: відлуння присутности та відсутности:

https://krytyka.com/ua/articles/mitolohizatsiyi-lvova-vidlunnya-prysutnosty-ta-vidsutnosty

-Ільницький М. Літературний Львів пер. пол. ХХ ст.:

http://map.lviv.ua/statti/ilnyckij.html

-Історія Львова. У трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2006 (2007).

-Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів, 1991.

-Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова. – Львів, 2005:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Lozynskyi_Roman/Etnichnyi_sklad_naselennia_Lvova_u_konteksti_suspilnoho_rozvytku_Halychyny.pdf

-Львівська антологія в 3-х томах (Т.1, Т.2) / Упорядник Ю. Винничук. – Харків, 2013, 2014.

-Шаблій О. Львовознавчі студії: підходи, аспекти та проблеми:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23118/1/15-56-59.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус