Ділова етика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Власевич Т. В.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФК-31Власевич Т. В.

Опис курсу

«Ділова етика» є вибірковою навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми “Культурологія” підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( V семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок у сфері ділового спілкування. Зокрема, розкрити сутність та поняття етики та етикету ділового спілкування; розглянути стилі, види, принципи та мотиви ділового спілкування; визначити особливості вербальних та невербальних засобів комунікації; виділити фактори іміджу ділової людини; вивчити складові ділового етикету у міжнародному бізнесі; окреслити базові теорії походження лідерства.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Гах Й. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Гах Й. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 160 с.
 2. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 344 с.
 3. Зусін В. Етика та етикет ділового спілкування : Навчальний посібник / В. Зусін. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
 4. Малахов В. Етика спілкування: навч. посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.
 5. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства / Дж. Максвелл. – Харків,
  «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. – 336 с.
 6. Максимовский М. Этикет делового человека / М. Максимовский. – М., 2005, – 298 с.
 7. Палеха Ю. Етика ділових стосунків : навчальний посібник / Ю.І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.
 8. Салімін С., Руденко А. Ділове спілкування / С. Салімін, А. Руденко. – М., 2010.  – 269 с.
 9. Чмут Т., Чайка Г. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.Чмут, Г. Чайка. – К. : Вікар, 2006. – 223 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус