Лазарович Надія Василівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: nadiya.lazarovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: українська культура: історія та сучасність, соціальна філософія, проблеми національної та етнічної ідентичності, масова культура та глобалізація.

Курси

Публікації

І. Монографії (індивідуальні та колективні):

 1. Лазарович Н. Людина в умовах техногенного суспільства / Н. Лазарович // Людина в сучасному світі: колективна монографія. В 3-х книгах. Кн.1. Філософсько-культурологічні виміри / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.65–90.
 2. Лазарович Н. Толерантність як світоглядна домінанта “нової екологічної парадигми” / Н. Лазарович // Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 203–221.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Лазарович Н. Перспективи розвитку української культури у ХХІ столітті / Н. Лазарович // Історія української культури: навчальний посібник / За ред. проф. В.П.Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 417–432.
 2. Лазарович Н. Філософія Відродження (Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Микола Кузанський, Джованні Піко делла Мірандола, Джордано Бруно) / Н. Лазарович // Хрестоматія з історії європейської філософії: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – Львів: Новий Світ–2000, 2013. – С. 174–195.
 3. Лазарович Н. Філософсько-світоглядні аспекти “нової екологічної парадигми” / Н. Лазарович // Філософсько-психологічний вимір відношення “людина-природа”: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – С. 166–174.

 

Наукові статті:

 1. Лазарович Н. Філософсько-світоглядний зміст ідентифікаційної невизначеності українського суспільства на тлі соціокультурних трансформацій / Н. Лазарович // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна. – № 894. – Серія “Теорія культури і філософія науки”. – Вип. 39. – Харків : Вид-во СДУ, 2010. – С. 107 – 112.
 1. Лазарович Н. ”Технологічне розширення” людини у інформаційних вимірах ”глобального села” (за Г. М. Маклюеном) / Н. Лазарович // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів, 2010. – №6. – С. 198 – 204. гіперпосилання: вiсник – Львівський інститут економіки і туризму www.liet.lviv.ua › filemanager › files › file

 

 1. Лазарович Н. Людина у світлі концепцій інформаційного суспільства / Н. Лазарович // Вісник Львівського Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія ”Філософські науки”. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 692. – С. 35–40. Гіперпосилання: людина у світлі концепцій інформаційного суспільства
 1. Лазарович Н. Етнонаціонально-духовні домінанти як основа буттєвої вкоріненості українського народу / Н. Лазарович // Українознавчий альманах. – Київ : Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – Вип. 5. – С. 70–73. Гіперпосилання:  Лазарович Н. – Етнонаціонально-духовні домінанти як …
 2. Лазарович Надія. Діалогічна парадигма буття особи в контексті світоглядних засад техногенної цивілізації / Надія Лазарович // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 5. – С. 54–65. Гіперпосилання:  у форматі PDF – Філософський факультет ЛНУ ім.І.Франка
 3. Лазарович Н. Екологічна культура як детермінанта сучасного соціокультурного розвитку / Н. Лазарович // Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції “Гуманітарні аспекти формування особистості”. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 297–305.
 4. Лазарович Н. Сутнісні виміри екологічної культури в контексті світобачення українського народу / Н. Лазарович // Збірник статей VІ Всеукраїнської наукової конференції ”Гуманітарні аспекти формування особистості”. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – C. 355–365.
 5. Лазарович Н. Постколоніальні риси в сучасному українському соціокультурному просторі / Н. Лазарович // Збірник статей круглого столу з нагоди Всеукраїнського Дня науки 24 травня 2012 року ”Феномен посттоталітарної ментальності : повертаючись до Чеслава Мілоша, Вацлава Гавела, Івана Дзюби”. – Львів: Тріада Плюс, 2012. – С. 24–28. Гіперпосилання:  Лазарович Надія.Постколоніальні риси в сучасному українському …
 6. Лазарович Н. Світоглядні засади та провідні тенденції сучасного соціокультурного простору в Україні / Н. Лазарович // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2013. – Вип. 12. – С. 33–44. Гіперпосилання:  Лазарович Н. – Світоглядні засади та провідні тенденції …
 7. Лазарович Н. Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів: соціально-філософський аналіз / Н. Лазарович // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ: Вид-во “Гілея”, 2015. – Вип. 100 (9). – С.171–175. Гіперпосилання:  Український соціокультурний простір в контексті …
 8. Лазарович Н.В. Соціокультурні виміри національної ідентичності: український контекст / Н. В. Лазарович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 19. – С. 60–65. Гіперпосилання:  Соціокультурні виміри національної ідентичності …
 9. Лазарович Н.В. Криза соціокультурної ідентичності в сучасному українському суспільстві // Молодий вчений. – №10 (74). – 2019. – С. 28 – 34. Гіперпосилання:  культурологія – Молодий вчений

Біографія

1998 – 2002 рр. – навчання на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, бакалавр філософії, диплом з відзнакою (2002 р.).

2002 – 2003 рр. – навчання у магістратурі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр філософії, диплом з відзнакою (2003 р.).

2003 – 2006 рр. – навчання у аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність «філософська антропологія, філософія культури».

2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз».

2015 р. – присвоєння вченого звання доцента.

З 2007 р. працюю на посаді асистента, а з 2011 р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

Курси: «Сучасний соціокультурний простір України», «Історія української культури», «Масова культура» (для студентів спеціальності «Культурологія»).

 

Методичні матеріали

Лазарович_Масова_культ

Лазарович_ІУК

Лазарович_ІУК_2

 

Курси:

«Сучасний соціокультурний простір України»,

«Історія української культури»,

«Історія зарубіжної культури».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!