Лазарович Надія Василівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: nadiya.lazarovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: українська культура: історія та сучасність, філософія культури, соціальна філософія, етика, естетика.

Публікації

Статті: 

Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів

Соціокультурні виміри національної ідентичності: український контекст

 

Список наукових публікацій 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Лазарович Надія. Становище людини в координатах техногенного суспільства (індустріальна та постіндустріальна стадії) // Збірник наукових праць ДДПУ «Людинознавчі студії». – Вип.10. – 2004. – С.81 – 91.
 2. Лазарович Надія. Соціалізація особистості в культурі техногенного світу // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Вип.8. – 2005. – С.117 – 123.
 3. Лазарович Надія. Діяльність людини в контексті цінностей техногенної культури // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – Вип.5. – 2005. – С. 19 – 22.
 4. Лазарович Надія. Раціоналістична парадигма Нового часу як основа соціально-субстанційної природи людини в умовах техногенного суспільства // Філософські пошуки. Пізнання: епістемологічний, онтологічний та соціальний виміри. – Вип. ХІХ. – Львів-Одеса: Вид-во «Центр Європи», 2005. – С.227 – 235.
 5. Лазарович Надія. Особливості формування соціальної субстанційності людини техногенної цивілізації: Античність – Середньовіччя – Відродження // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – Вип. 17. – Київ, 2006. – С. 63–70.
 6. Лазарович Н.В. Особа у вимірах техногенної цивілізації: соціально-філософський аналіз // Збірник наукових праць «Інтелект. Особистість. Цивілізація». – Донецьк: ДОННУЕТ, 2008. – С. 93–100.
 7. Лазарович Надія. Феномен діяльної сутності людини у культурі техногенної цивілізації: зміна акцентуацій // Філософські пошуки. Філософія. Історія. Культура (до 165-ї річниці «Львівської політехніки»). – Вип. ХХХІ. – Львів-Одеса: Вид-во «Центр Європи», 2009. – С.62–72.
 8. Лазарович Н.В. Філософсько-світоглядний зміст ідентифікаційної невизначеності українського суспільства на тлі соціокультурних трансформацій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – № 894. – Харків: Вид-во СДУ, 2010. – Вип. 39. – С. 107–112.
 9. Лазарович Н.В. Людина у світлі концепцій інформаційного суспільства // Вісник Львівського Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія ”Філософські науки”. – № 692. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 35–40.
 10. Лазарович Надія. Етнонаціонально-духовні домінанти як основа буттєвої вкоріненості українського народу // Українознавчий альманах. – Вип.5. – Київ: Центр українознавства КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 70–73.
 11. Лазарович Надія. Світоглядні засади та провідні тенденції сучасного соціокультурного простору в Україні // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національ­ного університету «Острозька академія». – Вип. 12. – 2013. – С. 33–44.
 12. Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів: соціально-філософський аналіз // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 100 (9). – С. 171–175.
 13. Лазарович Н.В. Соціокультурні виміри національної ідентичності: український контекст / Н. В. Лазарович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 19. – С. 60–65.

Статті у наукових збірниках:

 1. Лазарович Н.В.Принцип синергізму Йонезі Масуди як симбіоз людини та природи // Науковий вісник НЛТУУ: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості. – Вип..16.4. – Львів: НЛТУУ, 2006. – С.95–100.
 2. Лазарович Н.В. Філософсько-світоглядні аспекти «нової екологічної парадигми» // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – №4. – 2009. – С. 218–224.
 3. Лазарович Н. В. ”Технологічне розширення” людини у інформаційних вимірах ”глобального села” (за Г. М. Маклюеном) / Н. В. Лазарович // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – № 6. – С. 198–204.
 4. Лазарович Надія. Діалогічна парадигма буття особи в контексті світоглядних засад техногенної цивілізації // Збірник наукових статей «Духовність. Культура. Нація». – Вип.5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 54–65.
 5. Лазарович Н. Екологічна культура як детермінанта сучасного соціокультурного розвитку // Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості», 28 квітня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С.297–305.
 6. Лазарович Н. Сутнісні виміри екологічної культури в контексті світобачення українського народу / Н. Лазарович // Збірник статей VІ Всеукраїнської наукової конференції ”Гуманітарні аспекти формування особистості”, 27 квітня 2012 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С.284–292.
 7. Лазарович Надія. Постколоніальні риси в сучасному українському соціокультурному просторі / Надія Лазарович // Збірник статей круглого столу з нагоди Всеукраїнського Дня науки 24 травня 2012 року ”Феномен посттоталітарної ментальності : повертаючись до Чеслава Мілоша, Вацлава Гавела, Івана Дзюби”. – Львів : Тріада Плюс, 2012. – С. 24–28 (0,5 д.а).

 

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 1. Лазарович Надія. Феномен діяльної особистості в умовах техногенного суспільства // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005»: Матеріали доповідей та виступів. – Ч.ІІІ. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – С.50-51.
 2. Лазарович Надія. Наука у контексті культури техногенного суспільства // Шевченківська весна: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 60-ти річчю Великої Вітчизняної війни / За заг. ред. проф. О.К.Закусила. – Вип. III.  У 2-х частинах: Ч.І. – К.: Логос, 2005. – С.316.
 3. Лазарович Надія. Ціннісні виміри особистості в контексті техногенної культури // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 130-133.
 4. Лазарович Н.В. Стадіальна концепція розвитку техногенної цивілізації: зміна антропологеми // Дні науки філософського факультету – 2006: Міжнародна наукова конференція: Матеріали доповідей та виступів. – Ч.V. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С.28-30.
 5. Лазарович Надія. Проблема кризи техногенної цивілізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 102-104.
 6. Лазарович Н.В. Духовні виміри особи в умовах техногенного суспільства // Матеріали конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості». – Донецьк: Видавництво ДОНДІШІ, 2007. – С.
 7. Лазарович Надія. Система «людина – природа» в контексті цивілізаційних вимірів техногенної цивілізації // Тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть» / Відп. ред. З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2008. – С.87–88.
 8. Лазарович Н.В. Від «парадигми людської винятковості» до обґрунтування принципів «етики відповідальності» // Дні науки філософського факультету – 2008: Міжнародна наукова конференція: Матеріали доповідей та виступів. – Ч.ІІІ . – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С.48–50.
 9. Лазарович Н.В. Ідея української державності у творчій спадщині Олега Кандиби (Ольжича) // Матеріали конференції «Олег Ольжич – поет, науковець, політичний діяч». – Львів: ЛІЕТ, 2008. – С.25–33.
 10. Лазарович Н.В. Духовність особи у вимірах техногенної цивілізації // Матеріали наукової конференції «День науки у ЛІЕТ». – Львів: ЛІЕТ, 2008. – С.27.
 11. Лазарович Н.В. Філософія як прагнення скрізь бути вдома // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес: Тези Всеукраїнської наукової конференції «ХХІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського, 11-12 лютого 2009 року / Відп. за випуск В.Л. Петрушенко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 120 – 121.
 12. Лазарович Н.В. Синергетика: нові виміри наукової раціональності // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, релігії, науки», 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 18–20.
 13. Лазарович Н.В. Інтерсуб’єктивність як буттєвий вимір комунікативного процесу // Тези IV міждисциплінарної конференції «Філософія: нове покоління. Діалог. Комунікація. Дискурс», 26-28 лютого 2009 р., Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий проект М.Ковальчука, 2009. – С. 74–76.
 14. Лазарович Н.В. Соціокультурна толерантність в контексті міжкультурної взаємодії // Міжнародна наукова конференція «Людина. Світ. Суспільство»: Матеріали доповідей та виступів. – Ч. IV . – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С.52–53.
 15. Лазарович Надія. Філософські засади «етики відповідальності» в умовах техногенної цивілізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відповідальний за випуск проф. Мельник В.П. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С.106–108.
 16. Лазарович Надія. Антропологічні виміри науки в контексті сучасного соціокультурного розвитку // Матеріали міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 129–131.
 17. Лазарович Н. В. Проблема людини в контексті світоглядно-філософських вимірів техногенної цивілізації // Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С. Сковороди, м. Суми, 17-19 грудня 2009 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.50.
 18. Лазарович Надія. Інформаційне суспільство: особливості соціокультурних вимірів // Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми: Тези Всеукраїнської наукової конференції «ХХІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського, 11–12 лютого 2010 року. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С.17–19.
 19. Лазарович Надія. Особа у смислових вимірах техногенної цивілізації // Тези Міжнародної наукової конференції «Духовність. Культура. Людина». Львів, 15–16 квітня, 2010 р. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2010. – С. 20–21. – Електронний ресурс. Режим доступу: http:// www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf
 20. Лазарович Н.В. «Homo intelligent» – людина інформаційного суспільства (Й.Масуда) // Дні науки філософського факультету – 2010» : Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч.VIII. – С. 85–87.
 21. Лазарович Н. Перспективи розвитку українського соціуму в ситуації «кризи ідентичностей» / Н. Лазарович // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 141–143.
 22. Лазарович Н. Смислова трансформація освітніх процесів в концепціях теоретиків інформаційного суспільства // Філософія, освіта та освіченість: історія і сучасність: Тези Міжнародної наукової конференції «ХХІІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського», 11-12 лютого 2011 року. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2011. – С. 136–137.
 23. Лазарович Н. В. Психологический анализ культуротворчества (концепция К. Г. Юнга) // Пси-фактор: психологические факторы жизнедеятельности: Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции (Новомосковск, 26 февраля 2011 г.). – Новомосковск: Университет Российской академии образования, 2011. – С. 64–65.
 24. Лазарович Н. В. Регіональний та етнічний типи соціальної ідентичності в українському соціокультурному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції «Філософські виміри сучасної соціальної реальності», 14–16 квітня 2011 р. – Т. 1. – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – С. 176–179.
 25. Лазарович Н. В. «Естетика симулякра» як вияв інтенцій сучасної культури // Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність: Матеріали Міжнародної наукової конференції 19–21 квітня 2011 р. – Одеса: Вид ОНПУ, 2011. – С. 58–59.
 26. Лазарович Н. В. Моделі формування наднаціональної ідентичності в сучасному українському суспільстві // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20–21 квітня 2011 р. : Матеріали доповідей та виступів / редкол. : А. Є. Конверський та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 4. – С. 64–66.
 27. Лазарович Надія. Антропологічні виміри розвитку техногенної цивілізації: західноєвропейський та український контекст // Форум молодих  науковців  Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 р.: У 3-х частинах. – Ч. 1. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – С. 59–62.
 28. Лазарович Н. «Філософія техніки як філософія людини» Г. Сколімовськи у світлі соціокультурних домінант інформаційного суспільства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 118–120.
 29. Лазарович Надія. «Етика відповідальності» як репрезентанта сучасного соціокультурного розвитку / Надія Лазарович // Людина і світ : способи та аспекти взаємовпливів : Тези Міжнародної наукової конференції ”ХХІV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського”, 10–11 лютого 2012 року. – Львів : Видавництво ”Ліга-Прес”, 2012. – С. 179–181.
 30. Лазарович Н.В. Психологические детерминанты этнической идентичности как основы культуры / Н.В. Лазарович // Пси-фактор : психологические факторы жизнедеятельности : Материалы ІХ международной научно-практической конференции (Новомосковск, 25 февраля 2012 г.). – Новомосковск : Университет Российской академии образования, 2012. – С. 50–51.
 31. Лазарович Н. В. Сучасна українська культура в контексті трансформаційних процесів / Н.В. Лазарович // Міжнародна наукова конференція ”Дні науки філософського факультету – 2012”, 18–19 квітня 2012 р. : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2012. – Ч. 2. – С. 45–47.

32.Лазарович Н. В., Сало Т.А. Феномен скіфської культури: самобутність проявів //  Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18–19 квітня 2012 р. : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 2. – С. 47–48.

 1. Лазарович Н. Основні концепти постмодерністичної культури та їхня рецепція в сучасному українському дискурсі / Н. Лазарович // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.
 2. 34. Лазарович Н.В. Національна ідентичність як детермінанта сучасної української культури / Н. В. Лазарович // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20–21 квітня 2016 р. : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.5. – С. 180–182.
 3. Лазарович Н.В. Роль української інтелігенції у формуванні моделей культурної ідентичності / Н. В. Лазарович // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 березня 2016 року. – Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 157–159.
 4. Лазарович Н.В. Моделі ідентифікаційних практик у сучасному соціокультурному просторі України / Н. В. Лазарович // Тези звітної конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 97–99.
 5. Лазарович Н. Світоглядні та антропологічні виміри сучасної техногенної цивілізації // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня, 2017р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 81–83.

 

Розділи монографій, підручників, посібників

 1. Лазарович Надія. Людина в умовах техногенного суспільства // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 1. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів, 2011. – C. 65 –90.
 2. Лазарович Н. Толерантність як світоглядна домінанта «нової екологічної парадигми» // Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.203 – 221.
 3. Лазарович Н. Перспективи розвитку української культури у ХХІ столітті // Історія української культури: навчальний посібник / За ред. проф. В.П.Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 417 – 432.
 4. Лазарович Н. Філософія Відродження // Хрестоматія з історії європейської філософії: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Під. заг. редакцією проф. В.Л. Петрушенка. – Львів: Новий Світ–2000, 2013. – С. 174–195.
 5. Культурологія: енциклопедичний словник / За ред. В. Мельника; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 506с. (окремі гасла)
 6. Лазарович Н. Філософсько-світоглядні аспекти «нової екологічної парадигми» // Філософсько-психологічний вимір відношення «людина-природа»: Навчальний посібник / За заг.ред. Л.Я. Фльорко. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – С. 166–174.
 7. Лазарович Н. Принцип синергізму Йонезі Масуди як симбіоз людини та природи // Філософсько-психологічний вимір відношення «людина-природа»: Навчальний посібник / За заг.ред. Л.Я. Фльорко. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – С. 236–239.

 

Біографія

Біографія

1998 – 2002 рр. – навчання на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, бакалавр філософії (2002 р.).

2002 – 2003 рр. – навчання у магістратурі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр філософії (2003 р.).

2003 – 2006 рр. – навчання у аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність «філософська антропологія, філософія культури».

2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз».

2015 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З 2007 р. працюю на посаді асистента, а з 2011 р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

Курси: «Формування нової соціокультурної реальності в Україні», «Історія української культури», «Етика й естетика», «Культурна антропологія».

Методичні матеріали

Курси:

«Сучасний соціокультурний простір України»,

«Історія української культури»,

«Історія зарубіжної культури».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!