Історія світової культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-11
232доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФК-11доцент Ліщинська-Милян О. І.
232ФФК-11доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Історія світової культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два семестри (по два змістових модулі кожного семестру відповідно). Предметом вивчення є основні культурно-історичні епохи:  первісна, антична, середньовічна, ренесансна, новочасна, новітньочасова, а також історично-культурні закономірності розвитку культури. Основними завданнями є розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні/відмінні риси, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку. Знання студентів контролюють за якістю відповідей на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (іспит) контролем і оцінюють у 100 балів.

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 2010:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Levchuk_Larysa/Istoria_svitovoi_kultury.pdf

-Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

-Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму:

http://litopys.org.ua/weber/wbr.htm.

-Гвардини Р. Конец нового времени:

http://krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm.

-Лосев А. Двенедцать тезисов об античной культуре:

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev/Losev_12Tezis.php

-Лосев А. Эстетика Возрождения:

http://psylib.org.ua/books/lose010/index.htm

-Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас:

http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm.

-Оссовская М. Рыцар и буржуа: исследование по истории морали:

http://krotov.info/libr_min/15_o/so/vskaya_00.htm.

-Тайлор Э. Первобытная культура:

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/index.php

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус