Візуальна культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФК-51мдоцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Інформація про курс
«Візуальна культура» є вибірковою дисципліною, що складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія».
Предметом курсу є культурологічне і філософсько-естетичне осмислення візуального; розгляд візуально-культурної теорії і практики. Показ і розкриття візуальної медіакультури, візуального у фото- і кіномистецтві, екранній і видовищній культурі. Розгляд візуального мистецтва, його видів і жанрів, питання діджиталізації сучасного арту. Візуальне в моді, дизайні та рекламі. Розкриття національного виміру візуальної культури.
Містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 5,5 кредитів, 165 год. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета і завдання курсу
Метою курсу є розкриття теоретичних і практичних аспектів візуальної культури, виявлення її загальносвітових тенденцій і показ особливостей і самобутності української візуальної культури.
Цілі курсу «Візуальна культура» полягають у тому, щоб виділити теоретичні і практичні прояви візуальної культури; показати візуальне у фото-, кіномистецтві, сучасному арті, моді, дизайні, рекламі; проаналізувати провідні художньо-естетичні та загальнокультурні тенденції візуальної культури; порівняти візуально-культурну практику західноєвропейську (та світову) і українську національну; розробити мікропроєкти з дослідження візуального в просторі сучасної української культури.
Очікувані результати навчання
Відповідно до Освітньо-професійної програми 034 «Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Візуальна культура» здобувачі будуть доповнювати і посилювати такі компетентності:
Загальні:
-Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
-Здатність розробляти та управляти проєктами.
Фахові:
-Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
-Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
-Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
-Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту, використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.
Даний курс передбачає посилення таких програмних результатів навчання:
-Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
-Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
-Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проєктів.

Після завершення курсу студент буде:
Знати:
• особливості візуальної культури;
• головні теоретичні аспекти візуальної культури, поняття, підходи, концепції;
• візуально-культурну практику та її головні царини;
• особливості медіакультури та візуального мистецтва;
• специфіку української візуальної культури, головні різновиди та актуальні тенденції.
Уміти:
• виявляти теоретичні та практичні тенденції візуальної культури;
• виділяти царини візуальної культури та специфіку медіакультури, візуального мистецтва, моди, дизайну реклами;
• розуміти та окреслювати загальнокультурні тенденції візуальної культури та національну самобутність української візуальної культури;
• уміти розробляти міні-проєкти щодо візуально-культурної теорії та практики.

Рекомендована література

-Алфьорова З. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва : монографія. Х. : ХДАК, 2008. 268 c.
-Батаєва К. Візуальне від античності до постсучасності: навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 242 с.
-Батаєва К. В. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 344 с.:
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1701/1/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_cut.pdf
-Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності / В. Беньямін ; [пер. з нім. Ю. Рибачук, Н. Лозинська] // Вибране. Львів : Літопис, 2002. С. 53–97.
-Бойлен Л. Б. Візуальна культура / пер. з англ. Г. Лелів. К. : Видавництво ArtHuss, 2021.208 с.
-Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15232/Briukhovetska_Vizualnyi_povorot_u_kulturi_i_kulturolohii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
-Віріліо П. Машина бачення: http://www.ji.lviv.ua/n30texts/virilio-m.htm
-Зонтаг С. Про фотографію; [пер. з англ. П. Таращук]. К. : Основи, 2002. 189 с.
-Ільїна Г. В. Візуальне мислення в філософсько-освітніх контекстах сучасності //
-Ліщинська О. Ідея необароковості в сучасній українській візуальній культурі // Наука і цінності людського буття. Колективна монографія / Заг. Ред. В. Мельника / [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 550с. C. 308–323.
-Ліщинська О. Соціокультурна роль мистецтва в сучасній українській візуальній культурі // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : Колективна монографія за ред. д-ра філос. наук ; проф. В. П. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 261–284.
– Ліщинська О. Філософські виміри візуально-мистецької творчості в умовах пандемії COVID-19 // Соціогуманітарні проблеми людини. № 11 (2021). Львів, 2021. С. 86-93.
-Павлова О. Візуальна культура та повсякденність доби постмодерну:
http://journals.uran.ua/kis/article/view/146893
-Павлова О. Ю. Візуальна культура як поле ліквідності модерну // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2015. Вип. 2. С. 15-19: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_2_5
– Петренко Д. В. Теорія візуальної культури: навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. 73 с.
-Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ ст. К.: ВХ[студіо], 2008. 187 с.
-Block B. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. 3rd ed. New York ; London : Routledge, 2020. 297 p.
-Mirzoeff N. What is visual culture//Visual Culture Reader.- L.,N.Y.,1998.
-Mitchell W.J.T. World pictures: globalization and visual culture// https://monoskop.org/images/2/23/Mitchell_WJT_2007_World_Pictures_Globalization_and_Visual_Culture.pdf
-Sztompka Р. Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус