Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Стеценко В. І.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФФ-11доцент Стеценко В. І.

Опис курсу

«Історія української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності    033 – Філософія.                  Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( І семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів   поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна

 1. Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посіб. / В. Білоцерківський, В. Шейко.  – К. : Знання, 2009. – 413 с.
 2. Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О. Висоцький.  – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.
 3. Історія української культури : навч. посіб. / [В.П. Мельник, М.В. Кашуба, А.В. Яртись та ін.] ; за ред. проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с.
 4. Історія української культури : курс лекцій / М.В. Кашуба. – Львів : ЛНУ імені Фвана Франка, 2011. – 120 с.
 5. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
 6. Історія української культури: у 5 томах. – К. : Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–1245 с.
 7. Історіяукраїнської культури : навчальний посібник / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
 8. Історія української культури : словник-довідник : навчальний посібник / В.В. Анісімов. – Київ :УБС НБУ,  – 319 с.
 9. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с.
 10. Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури  / В. Шейко, Л. Тишевська. – К. : Кондор,   – 258с.

Допоміжна

 1. Баран В., Баран Я. Походження українського народу. / В. Баран, Я. Баран. – К., 2002. – 403 с.
 2. Відейко М. Трипільська цивілізація./ М. Відейко. – К., 2003. – 184 с.
 3. Гнатюк В. Нарис української міфології. / В. Гнатюк. – Львів, 2000.
 4. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні./ Б. Михайлов. – К., 2003. – 152 с.
 5. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
 6. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси  А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.

Чижевський Д. Українське літературне бароко./ Д. Чижевський.  – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

Силабус:

Завантажити силабус