Четверікова Лариса Олегівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Соціальна політика, соціальна держава, сучасні моделі соціальної держави, ідейні засади політики.

Курси

Публікації

Основні публікації:

  1. Четверікова Л.О. Соціальна держава: теоретичний аспект / Л.О. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – Вип. 15. – С. 103–107.
  2. Четверікова Л.О. Формування соціальної держави в контексті процесів глобалізації / Л.О. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С. 83–87.
  3. Четверікова Л.О. Середній клас як детермінанта формування соціальної держави в Україні / Л.О. Четверікова // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2005. – Вип. 8. – С. 247–254.
  4. Четверікова Л.О. Соціальна етика як елемент структури соціальної держави / Л.О. Четверікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП «Вісник Карпат», 2005. – Вип. 2. – С. 17–24.
  5. Четверікова Л.О. Суть соціальної політики та аналіз її моделей в соціальних державах / Л.О. Четверікова // Вісник Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів: Інститут соціогуманітарних проблем людини, 2005. – № 1. – С. 67–74.
  6. Четверікова Л.О. Сучасний зміст трансформаційних моделей соціальної держави (матеріали науково-практичної конференції) / Л.О. Четверікова // Наше гасло: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис СДПУ(о) – Київ, 2004. – Вип. 3. – С. 113–117.
  7. Четверікова Л.О. Феномен соціальної держави та його концептуальне закріплення в історичній перспективі / Л.О. Четверікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП «Вісник Карпат», 2007. – Вип. 5-6. – С. 400–404.
  8. Четверікова Л. Формування соціальної держави в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи / Л. Четверікова // Transformacje ustrojone w Europe ṡrodkowej I wschodniej. Praca zbiorowa pod redakcjᶏ Zbigniewa Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2012. – С. 193–200.
  9. Четверікова Л.О. Проблема людини в сучасних теоріях соціальної держави / Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики в науковому дискурсі: колективна монографія / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, О.Ю. Дащаківська та ін]; за заг. ред.. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012 р. – С. 578 – 594. (колект. моногр.: 1 др. арк.)
  10. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с.

Біографія

ЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівна (15.VI.1976, м. Львів) – політолог, канд. політ. наук (Соціальна держава: структурно-функціональний аналіз (2006)).

Закінчила економ. ф-т. Львів. ун-ту (1998), аспірант. філос. ф-ту (1998). Асист. кафедри політології Львів. ун-ту (2005).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!