Політичні рішення

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Куречко І. І.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФІ-31Куречко І. І.
ФФІ-32Куречко І. І.

Опис курсу

«Політичні рішення» є нормативним курсом в межах спеціалізації «Політичний аналіз і консалтинг» для студентів третього курсу філософського факультету спеціальності 052 «Політологія».
Навчальний курс розрахований на 90 годин та вивчається у п’ятому семестрі. Дисципліна є важливим елементом у вивченні специфіки політичних рішень, особливостей та етапів їхнього прийняття, оскільки саме через політичні рішення влада втілює свою волю в управлінський процес, тим самим надаючи йому певного динамізму. Особливий наголос в межах цієї дисципліни робиться на аналізі теорій прийняття політичних рішень, в межах яких відбувається пошук оптимальної моделі прийняття рішень.
Навчальна дисципліна «Політичні рішення» присвячена дослідженню сутності і природи політичних рішень, які відіграють важливу роль у політичній діяльності та є невід’ємними елементами в процесі реалізації політичною владою своєї мети. В навчальному курсі розкрито специфіку політичних рішень у їхньому порівнянні з іншими видами рішень, також проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти дослідження прийняття політичних рішень. Дисципліна розроблена як міждисциплінарна, зокрема з використанням напрацювань політології, державного управління, теорії міжнародних відносин, психології.
Навчальний курс складається з двох змістовних модулів, кожен з яких включає низку тем. У рамках першого модуля заплановане ознайомлення студентів із суттю політичного рішення, його структурою та підходами щодо розуміння процесу прийняття та реалізації політичних рішень; функціями політичних рішень, чинниками, що впливають на їх прийняття та методами ухвалення політичних рішень; теоріями прийняття політичних рішень (зокрема,
біхевіористською теорією Г. Лассуела, теорією «обмеженої раціональності» Г. Саймона, інкременталізмом Ч. Ліндблома, «нормативно- оптимальною» моделлю І. Дрора, моделлю «змішаного сканування» А. Етціоні, теорією динамічного циклу (Д. Андерсон, Б. Дженкінс), теорією організаційного інституціоналізму (Д. Марч, Д. Олсен), теорією всеосяжної раціональності (Дж. Бьюкенен, К. Ерроу, Е. Даунс), теорією групової репрезентації (Р. Даль, Ф. Шміттер)). Другий модуль охоплює теми, присвячені: моделям і технологіям прийняття політичних рішень (зокрема, класичним та альтернативним моделям); типам політичних рішень, де розглядатимуться різні критерії їхньої класифікації; етапам прийняття політичних рішень, їхній характеристиці; особливостям побудови політичного порядку денного при прийнятті політичних рішень; участі громадськості у процесі прийняття політичних рішень (зокрема, ролі публічних консультацій при ухваленні політичних рішень); транспарентності політичних рішень, їхнім особливостям в епоху глобалізації політики. Студентам буде представлено огляд специфіки вироблення та аналізу альтернатив рішення; особливостей прийняття політичних та адміністративних рішень, а також специфіки політичних рішень в Україні.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політичні рішення» є ознайомлення студентів із теоретичними засадами дослідження політичних рішень, а також особливостями їхньої підготовки, прийняття та реалізації в політичному житті.
Відповідно до мети головними цілями вивчення дисципліни виступають:
– розуміння суті, структури, функцій та методів політичного рішення;
– знання основних підходів до розуміння процесу прийняття та реалізації політичного рішення;
– аналіз чинників, що впливають на прийняття політичних рішень;
– розуміння теорій прийняття політичних рішень;
– знання моделей та технологій прийняття політичних рішень;
– розуміння і вміння характеризувати основні типи політичних рішень;
– знання основних етапів прийняття політичних рішень;
– аналіз особливостей побудови політичного порядку денного;
– дослідження особливостей участі громадськості у прийнятті політичних рішень, їхньої транспарентності;
– аналіз специфіки політичних рішень в епоху глобалізації;
– знання особливостей прийняття адміністративних рішень;
– дослідження політичних рішень в Україні.

Рекомендована література

Основна література:
1. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: Моногр. К.: НІСД, 2001. 242 с
2. Жовковська Т.Т. Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19. С. 146–151
3. Новакова О.В., Пашина Н.П. Аналіз державної політики: навчальний посібник. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 216 с.
4. Чабанна М.В. Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці. Наукові записки. 2009. Т. 95. С. 42–46
5. Barbara Vis. Prospect Theory and Political Decision Making. Political Studies Review. 2011. №9(3). pp. 334–343

Додаткова література:
1. Беглиця В.П., Ярошенко В.М. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень. Наукові праці. Політологія. 2014. Вип. 236. Т. 248. С. 64–70
2. Вайєр А. М. Місце політичних рішень в процесі розвитку сучасної України. Актуальні проблеми політики. 2019. Вип. 63. С. 194–205
3. Вінникова Н.А. Проблема транспарентності політичних рішень. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2015. Вип. 17. С. 93–98
4. Мазур О.Г. Політичне рішення і процес його прийняття: специфіка національних та суспільно-політичних умов. Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Політологія. Севастополь. 2013. Вип. 145. С. 128–132
5. Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень. Стратегічні пріоритети. 2007 р. №4(5). С. 13–18
6. Подвірна Н. С. Вплив процесу глобалізації на прийняття політичних рішень. Вісник Дніпропетровського університету. 2016. № 3. С. 65–74
7. Подвірна Н. Специфіка механізму ухвалення політичних рішень в Україні у період трансформаційних процесів. Вісник Львів. унту. Сер. Філософські науки. 2010. Вип. 13. С. 180–187.
8. Примуш М. Процес глобалізації і прийняття політичних рішень. Український науковий журнал «Освіта регіону». 2011. №1. С. 137– 142.
9. Сергієнко Т.І. Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2017. Вип. 69. С.189–194
10. Köchler H. Decision-making procedures of the European institutions and democratic legitimacy. How can democratic citizenship be exercised at transnational level? Concepts of
democratic citizenship. Council of Europe, 2000. pp. 147–162.

Інтернет-джерела:
1. Вінникова Н.А. Політичне рішення в системі багаторівневого управління. Режим доступу:
https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/3199/2773
2. Вінникова Н.А. Сутність політичного рішення: від традиції до новації. Режим доступу: https://social-science.uu.edu.ua/article/340
3. Драшкович А.І. Особливості легітимації владного рішення в умовах демократичного переходу. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/50593554.pdf
4. Драшкович А. Політична участь громадян в процесі прийняття владних рішень. Політологічні записки. 2013. № 7. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Polzap_2013_7_28
5. Олійник М.О. Політичне рішення як складова взаємодії влади та суспільства. Режим доступу: https://studies.in.ua/pravo/Polzap_2013_7_31.pdf

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні рішення”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус